Tidningsurklipp från 1920-talet.

Syd-Österbotten 28.1.1922:

Ett större lönnbränneri, som var i full gång, förstördes av Dagsmarks skyddskår natten mot den 26 dennes i Lappfjärdsbors skog ovanom Dagsmark by i närheten av prostboställets skog. Kockarna avlägsnade sig skyndsamt, då skyddskårsiterna närmade sig och de lyckades undkomma i mörkret. De torde ha varit finnar. Omkring 300 liter färdig deg jämte andra bränneritillbehör förstördes.

Av allt att döma hade bränneriet samma dag förts till stället med häst. Varan, som brännarena antagligen haft för avsikt att avyttra vid kommande marknad i Kristinestad, blev dock denna gång förbrukad på detta sätt. Ett vackert föredöme av Dagsmark skyddskår, som borde efterföljas av andra.

Syd-Österbotten 4.2.1922:

Märkliga forngynd. En boplats från stenåldern funnen?

Under nyodlingsarbeten på den så kallade Långängsbacken i Korsbäck by i Lappfjärd har man under senaste år upphittat några mycket märkliga stenredskap, vilka nyligen avsänts till nationalmuseet i Helsingfors. Bland fynden må nämnas några slipstenar på vilka stenredskap blivit slipade. Den största av dem har kvadratisk form med 50 cm sida och två slipytor, av vilka den ena visar kretsformig nötning, beroende därpå att det stenredskap, som slipats förts med handen i en krets mot slipstenen. Den andra ytan är trågformigt urgröpt genom att stenredskapet förts av och an. De övriga avsända föremålen voro 8 stycken antagligen naturstenar, en rätt vacker pilspets av kvarts, 2 stenmejslar och 2 brynen. Då alla dessa föremål blivit hittade nära varandra, torde de härstamma från en boplats under stenåldern, kanske ett fiskläge, ty enligt vad markens beskaffenhet utvisar har en vik av havet gått upp till närheten av fyndplatsen. På motsatta sidan om nämnda plats, omkring en och en halv kilometer över den forna havsviken finns forngravar med ungefär 2 meters genomskärning, vilket allt bestyrker antagandet, att man här funnit en boplats från äldsta tider. Det vore önskvärt, att platsen ifråga blev föremål för arkeologisk undersökning; kanske den i någon mån skall bringa ljus över stenålderns folk i vårt land.

Syd-Österbotten 22.2.1922 efter ett förslag om att religionsundervisningen skulle avskaffas i folkskolorna och ersättas med moralundervisning:

Protest i religionsundervisningen.

Vid ett talrikt besökt möte i Dagsmark den 19 februari beslöts att inlämna till herrar riksdagsmän en sålydande protest: Vi måste på det bestämdaste motsätta oss den påtänkta obligatoriska moralundervisningen vilken icke har sin grund i Guds ord. Vi anse att en sådan undervisning kommer att medföra oberäkneliga följder för vårt folk. Den högsta och renaste moralen står att finnas i Guds ords källa. Och anser vi att endast denna sedelära vid sidan av de övriga kristendoms sanningarna fortsättningsvis bibehålles och undervisas i våra skolor.

Dagsmark den 20 febr, 1922. Av mötet befullmäktigade: Erland Båsk, bonde; J. H. Storkull, handlande; Viktor Nyroos, bonde; Henrik Klemets, bonde; Erik Rosenback, handlande; Erik Rosengren, medlem av kommunalfullmäktige; Josef Backlund, medlem av kommunalfullmäktige; Viktor Eklund, nämndeman; Viktor Söderkvist, skräddare.