Tidningsartiklar från 1940.

Syd-Österbotten 3.1.1940:

Fortsatt befolkningsminskning.

I Lappfjärds församling föddes under år 1939 117 barn, av dem 10 utanför äktenskapet. Under året hade 78 personer avlidit, den äldsta mannen var 88 år och den äldsta kvinnan var 93 år. 17 personer hade avlidit i lungsot. 87 personer hade flyttat till församlingen och 184 hade flyttat bort. 32 par hade gift sig, 18 äktenskap hade upplösts, av dessa 16 genom dödsfall och 2 genom skilsmässa. Befolkningen minskade med 52 personer och uppgick vid årsskiftet till 6 225.

I Kristinestad minskade befolkning med 35 personer till 3 135. 34 Barn föddes under året medan 35 personer avled. 91 personer hade flyttat till staden medan 124 hade flyttat bort. 13 äktenskap ingicks och 9 upplöstes genom dödsfall.

I Tjöck var minskningen endast 4 personer och uppgick vid årsskiftet till 1 528 personer. 16 barn föddes och 17 personer hade avlidit.

Syd-Österbotten 3.1.1940:

Ny hjältegrav i Lappfjärd.

De kyrkliga myndigheterna har beslutit att upplåta plats för en ny hjältegrav på gravgården invid kyrkan, tätt öster om hjältegraven från 1918. Be båda gravarna kommer att skiljas åt genom en fyra meter bred gång. I denna nya hjältegrav kommer stoftet av den stupade korpralen Gunnar Kronman att jordas i morgon kl. 9.30.

I sinom tid kommer självfallet frågan om en minnesvård även på den nya hjältegraven att bli aktuell. På grund av allmänt uttalat intresse har man därför beslutit att grunda en minnesfond benämnd ”Fonden för de stupades minnesvård i Lappfjärd”, till vilken inbetalningar för att hedra avlidnas och främst stupades minne kunna göras. Kassör för fonden är bankdirektör Einar Krook.

Syd-Österbotten 6.1.1940:

Fallna för fosterlandet.

Bondsonen Bertel Krook från Dagsmark, född den 23 februari 1914, stupade den 23 december. Han efterlämnar hustru. Han var en ivrig skyddskårist och god skytt. Jordfästningen försiggår tisdagen den 9 januari kl.10 i Lappfjärds kyrka. (tidningen kände tydligen inte till att Bertel Krook också efterlämnade en liten son. Lasses kommentar).

Syd-Österbotten 17.2.1940:

Dagsmark lantmannagille höll årsmöte senaste söndag. Sedan årsberättelsen och årsredovisningen föredragits, beviljades styrelsen ansvarsfrihet. Valet av styrelse gick i återvalets tecken. Sålunda återvaldes till ordförande och sekreterare  Frans Storkull, till viceordförande Erik Anders Klemets. Till kassör återvaldes Frans Agnäs, likaså styrelseledamöterna Erland Norrgård och Otto Björklund, suppleanter blev Axel Forslin och Erik Englund. Revisorerna J. V. Björklund och Johan Lillkull återvaldes, med Einar Lind som suppleant.

Att vårda gillets maskiner återvaldes Otto Björklund. Till växtrapportör utsågs Erik Anders Klemets. Premieringen av veteodlingen skulle även i år fortsätta, likaså ärtodlingen. Prisnämnden gick följande sammansättning: Erland Norrgård till ordförande, ledamöter Johan Lillkull och Otto Björklund. Anmälan om deltagande i tävlingen bör göras före 1 juni till Erland Norrgård.

Under vinterkrigets gång skickades via tidningen Syd-Österbotten ”Soldathälsningar till Dagsmark” och hälsningar till fronterna.

2.1.1940 skickades hälsningar av Sigvald Grönlund, Selim Hammarberg, Hemming Nyholm, Bertel Lindroos, Einar Hägglund, Hemming Prunnila, Elis Sten och Lennart Nyström. I maj 1940 skickade Selim Lång och Valter Rosenlund hälsningar till hembygden. Ännu den 18 juni skickade Eskil Norrgård, Eskil Storkull och Birger Granlund hälsningar via Syd-Österbotten till hembyn.

Den 6 februari 1940 höll Dagsmark lantmannagille möte på folkskolan och beslöt att sända varma hälsningar till hembygdens män vid fronterna.

I Syd-Österbotten 22.2.1940 hade Dagsmark ungdomsförening en annons där de skickar hälsningar till fronten: Dagsmark ungdomsförening församlad till årsmöte söndagen den 18 februari sänder härmed varma hälsningar till föreningsmedlemmar vid fronterna. Trots mörka tider skall ljusare omsider randas.

I Syd-Österbotten den 2.3.1940 hade Lappfjärds kommun en annons där de skickar hälsningar till samtliga i militärtjänst inkallade. ”Följande med aktning och vördnad eder hjältegärning för Finlands frihet, sänder kommunalfullmäktige sitt varma tack och sin hjärtliga hälsning”.

Syd-Österbotten 8.6.1940:

Olyckshändelse i Högåsbacken.

I torsdags på eftermiddagen inträffade vid Högåsbacken en rätt allvarlig olyckshändelse. Bonden Anselm Nygård från Korsbäck i Dagsmark, som var på hemväg med cykel, råkade i den lösa sanden köra omkull, varvid han i fallet slog huvudet mot vägbanan. Han blev liggande en stund och fördes av tillskyndande personer till stadens sjukhus, där man konstaterade att han spräckt skallen. En operation måste omedelbart företagas. Vid en förfrågan i går kväll hos stadsläkaren meddelade denne att fallet anses rätt allvarligt.

Syd-Österbotten 13.6.1940:

Senaste söndag kl. 14 anordnades i Dagsmark ungdomshem en fest för hemvändande reservister. Såsom värdar fungerade ungdomsföreningen, lantmannagillet och Martaföreningen. Efter en unison sång hälsade hr Mattson de närvarande reservisterna välkomna hem. Under folkskollärarinnan Linnea Linds ledning sjöngs en kvinnlig kvartett ett par vackra sånger, varpå pastor A. G. Stjernberg höll ett tal. Sedan psalmen Bevara Gud vårt fosterland sjungits bjöds de närvarande på förfriskningar.

Syd-Österbotten 13.6.1940:

60 år fyller i morgon Erik Englund i Dagsmark. Som intresserad och kunnig jordbrukare är han till det goda föredöme, som alltid behövs för jordbrukets utveckling. Erik Englund är en av dem som envar i sin trakt oförmärkt men ändock påtagligast visar den praktiskt framkomliga vägen för vår modernäring.

Hans mångsidiga insikter och sakliga arbetssätt har för honom till många förtroendeuppdrag inom hemkommunen och hembyn. Sålunda var han den ledande kraften då Dagsmark andelsmejeri planerades och startades, samt hade det ansvarfulla uppdraget som dess första styrelseordförande. Han blev även ordförande i Dagsmark andelskassa då denna startades och är det fortfarande. Vidare har han innehaft ordförandeposten i hembyns lantmannagille och skoldirektion och i kommunala värv varit anlitad som ledamot bl.a. i kommunalnämnden, taxeringsnämnden och hälsovårdsnämnden.