Tidningsurklipp från år 1927.

Vid årsskiftet bodde det i Kristinestad 3 474 personer, i landsförsamlingen Tjöck 1 639, Kaskö 1 695, Sideby 3 775, Korsnäs 5 525, Övermark 3 654 och Närpes 11 683 personer. Lappfjärds församling visade denna gång upp en rejäl minskning, eftersom Mörtmark by har blivit överförd till Bötom. 876 personer bodde det i Mörtmark vid denna tid, så i Lappfjärd fanns det vid årsskiftet 3 492 män och 3 309 kvinnor, totalt 6 801 personer.

Syd-Österbotten 5.1.1927:

Julfesten, som Dagsmark U. F. firade fjärdedag jul, var ovanligt talrikt besökt och präglades hela tiden av god feststämning.

Programmet inleddes med ”Du gamla du fria”, sjungen unisont. Hälsningstalet hölls av föreningens ordf., vilken talade om julen som glädjens högtid. Därefter utfördes av Åbygg stråkkvartett musik, prestationerna voro riktigt anslående och belönades med ihållande kraftiga applåder. På sitt väl kända sätt sjöng kantor O. Storfors några solosångnummer till piano ackompanjemang. Efter pausen utfördes ett större folkskådespel i tre akter, som fick ett erkännansvärt utförande. Musiken till dansen sköttes av nämnda orkester. Dansen pågick med liv och lust tills in på småtimmarna.

Syd-Österbotten 5.2.1927:

Lappfjärd Folkhögskolas lärare och elever hade anordnat fest på Dagsmark ungdomshem den 30 jan. Programmet upptog föredrag av föreståndare J. Nyquist om folkhögskolans utveckling i norden. Konsulent Arvid Westerberg ordade om ungdomsrörelsen och dess arbete. Skolans elever uppträdde med körsång, som leddes av läraren Selim Knus. De manliga eleverna hade en gymnastikuppvisning. Ledare för denna var läraren Selim Björses. Dessutom förekom deklamation av tvenne elever. Teaterstycket: Utvandrarne spelades likaså av skolans elever. Skämtberättelser berättades av herr Westerberg. Den lyckade festligheten avslutades med en timmes dans. Lokalen upplåts gratis av föreningen, varför behållningen blev rätt stor, i synnerhet som en rätt talrik publik infunnit sig. För det varma intresse och den gästvänlighet som visades Lappfjärd Folkhögskola, dess lärare och elever, frambäres härmed ett hjärtligt tack till Dagsmark ungdomsföreningsmedlemmar och övriga festbesökare i nämnda by.

Syd-Österbotten 12.2.1927:

ELDSVÅDA I DAGSMARK.

I onsdags på aftonen kl. 9—10 tiden nedbrann hr Emil Nyholms bageri och limonadfabrik i Dagsmark. Man hade tidigare bakat och är det troligt, att elden förorsakats av bakugnens eldning. Byggnaden var uppförd av bräder, varför släckning av elden försvårades, ehuru man hade två sprutor och mycket folk inom kort samlades till stället. Flere brunnar tömdes varför man måste slutligen hämta vatten från ån. Tack vare det energiska släckningsarbetet och vindens riktning, kunde elden begränsas. Hade vinden varit från motsatt håll, skulle sannolikt handlanden E. A, Rosengårds butik, som ligger jämte andra byggnader invid, även blivit lågornas rov.

Obetydligt av lösöret och lagret förmådde man rädda. Tillsammans med hr Nyholms boningshus torde de brunna byggnaderna ha varit försäkrade i National för 44,000 mk och i kommunens brandstodsförening för 22,000 mk.

Syd-Österbotten 26.2.1927:

ÅRSMÖTE HADE DAGSMARK UNGDOMSFÖRENING

den 20 febr. Mötet var fåtaligt besökt. Det öppnades med avsjungandet av ”Var välkommen envar”. Föreningens ordf. Frans Storkull inledde mötet med att kasta en återblick över det gångna året, riktande maningsord till medlemmarna att sträva och arbeta för de goda idéerna. Att leda mötesförhandlingarna utsågs direktör Viktor Nylund. Till att föra protokollet utsågs studeranden Rurik Nylund. Årsberättelsen föredrogs av sekr. Hulda Lillkull och framgick av denna, att föreningsverksamheten under året varit livlig samt att god anda varit rådande. Inalles har föreningen under året anordnat 9 fester däribland tre utflykter till Ömossa den 16 maj, till Tjöck den 11 sept. och till Kalaks den 18 sept. Kassaställningen och revisionsberättelsen genomgingos och beviljades kassören och styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet. Till ordf. för innevarande år valdes Anselm Lillkull. Förutvarande ordf. Frans Storkull, som innehaft ordförandeposten i tre år, avsade sig bestämt återval. Viceordf. blev F. Storkull. Förutvarande sekreteraren Hulda Lillkull återvaldes, likaså kassören Emil Nyholm. I styrelsen valdes: Valdemar Rosengren, Viktor Nylund, Selim Blomkvist, Valter Lindell, Evert Nyholm, Alfred Storkull, Hilma Agnäs, Elin Lillkull, Jenny Sundblom, Aina Lillkull, Julia Norén, Elna Lövdahl, Amanda Rosengren, Hulda Nyholm och Fanny Klemets. En särskild buffetsektion på 16 flickor valdes med Aina Lillkull som föreståndarinna.

För biljettförsäljningen valdes 6 gossar med Selim Blomkvist som kontrollant eller skattmästare. Till kvinnlig överdejour valdes Jenny Sundblom och till manlig Frans Storkull. Redaktören för föreningens handskrivna tidning ”Försöka Duger” skulle väljas kvartalsvis. För första kvartalet valdes Jenny Sundblom. Till att handhava Emil Storkulls sjukhjälpsfond utsågos E. Englund, E. A. Klemets och Axel Forslin.

Revisorer blevo Frans Agnäs, Viktor Björklund och till revisorssuppleant Otto Björklund.

Ordningsmän blev Emil Agnäs, Erik Englund, Axel Forslin, Evert Gröndahl, Frans Agnäs, Viktor Björklund, E. A. Klemets och Emil Nyholm.

Föreningen beslöt att anordna kvartalsmöten i stället för månadsmöten. Medlemmarna har fritt tillträde till dessa möten.

Medlemsavgiften höjdes från 2 mk till 3 mk.

Syd-Österbotten 19.3.1927:

Sedan under detta år till Dagsmark högre folkskola anskaffats en ny orgel, beslöts att skolans gamla orgel, efter nödig remont, överlämnas till ortens lägre folkskola.

Svenska Pressen den 23.3.1927 skriver att Finlands svenska Marthaförbund meddelat att det har bildats en ny Marthaförening och denna gång i Dagsmark.

Syd-Österbotten 9.4.1927:

Vi påminner ytterligare om Åbyggarnas Sång- och musikafton i Dagsmark i morgon kväll. Föret är ju inte så synnerligt gott, men den, som vågar sig ut, torde få en angenäm kväll, ty programmet upptar både orkestermusik, kör- och kvartettsång, deklamation samt föredrag av vår uppskattade talare rektor Nyquist. Det vore gott om allmänheten genom att mangrant deltaga ville visa, att den uppskattar arbetet för sångens och musikens höjande på orten.

Syd-Österbotten 13.4.1927:

Sång- och musikafton hade Åbygg ungdomarna i söndags den 10 april på ungdomshemmet i Dagsmark. Festen, ehuru ej allt för talrikt besökt, präglades av god festanda. Programmet inleddes med Vasa marsch unisont. Hälsningstal hölls av läraren Henrik Rosenback. Så uppträdde såväl blandade som manskören och stråkkvartetten flera gånger. Prestationerna var goda och belönades med rungande applåder. Vidare upptog programmet föredrag av rektor J. Nyquist, som fängslande och medryckande talade om Sveriges nuvarande kungahus. Deklamation utfördes av S. Lillgäls. Sist fick ungdomen en svängom till fin orkestermusik. Åbygg ungdomarna kan känna sig stolta över att i sin lilla by ha både stråkkvartett, blandad kör och manskvartett, något enastående här i södra Österbotten.

Syd-Österbotten 30.4.1927:

Vårfesten, som Dagsmark ungdomsförening hade i söndags den 24 dennes, var alltför talrika besökt.

Festen inleddes med sången ”Vintern rasat ut”. Ordf. Anselm Lillkull hälsade med ett kortare andragande festbesökarna välkomna. Under lärare Henrik Rosenbacks ledning sjöng sångkören. Handskrivna tidningen ”Försöka Duger” upplästes av Jenny Sundblom, vilken även skrivit den, innehållet var gott. Därefter föredrog S. Kronman på violin gamla menuetter, polskor och valser, vilka väckte munterhet bland publiken, belönades med ihållande applåder. Efter en kaffepaus, spelades teaterstycket ”Argsinta Hans och Småsinta Anna”. Stycket var humoristiskt och fick även ett erkännansvärt utförande. Sist dansades till god fiolmusik. Festen präglades av god ordning.

Wasa-Posten 10.5.1927:

Årsavslutning hade Evangeliska folkhögskolan i Dagsmark i lördags. Vid festligheten hölls tal av kyrkoherden Bäck, skolans lärare och pred. Sundström och Långbacka. En elev uppträdde även med tal och tackade lärarna. Elevkören sjöng flera vackra sånger. Även strängbandsmusik förekom. Avslutningsfesten var rätt talrikt besökt. Många var långväga ifrån.

Syd-Österbotten 18.5.1927:

Postforslingen emellan Kristinestad och Storå försiggår härefter med automobil varje söckendag (söckendag = alla vardagar) på följande tider; Avgår från Kristinestad kl. 1 e. m., fr. Lappfjärd kl. 2, från Dagsmark kl. 3,35, från Vanhakylä kl, 3,05, från Villamo kl . 3,30 e, m. och anländer till Storå 3,45 e. m., varifrån posten om måndagarna forslas med häst till Honkajoki kl. 4,15 e. m, Avgår från Storå kl. 8,30 f. m., från Villamo kl. 8,50, från Vanhakylä kl. 9,15, från Dagsmark kl. 9,45, från Lappfjärd kl. 10,50 och anländer till Kristinestad kl. 11,10 f. m,

Under automobiltrafiken avgår posten från Lappfjärd till Sideby kl. 2,30 e, m.

Syd-Österbotten 18.5.1927:

Festen, som Dagsmark ungdomsförening hade senaste lördag kväll, var fåtaligt besökt. Festen inleddes med sången ”Jag älskar min hembygd’ . Rektor J. Nyquist höll så ett intressant föredrag om sångens och musikens stormän i tiden. Följde så körsång, ledd av läraren Henrik Rosenback. Pianomusik utfördes av fröken Daga Kjellberg och skördade kraftiga applåder Efter kafferasten läste Elna Storkull en berättelse. Sist utfördes ett teaterstycke, som hette ”Kärlekens plågoris” . Dansen till fin musik vidtog därefter och tråddes till något över midnatt. Feststämningen, som annars var god, stördes av några berusade ynglingar. Huruvida dessa oansvariga element skall få kvarstå i föreningen som medlemmar, dryftas på första kvartalsmöte. Hädanefter kommer dylikt att få rättsligt efterspel.

Göken hördes i Härkmeri i måndags.

Syd-Österbotten 15.6.1927.

Kommunalfullmäktige i Lappfjärd konstaterar att åbron på statens väg  i Dagsmark är i uruselt skick och att den bör med det snaraste repareras.

 Syd-Österbotten 20.7.1927, kopierat ur Församlingsbladet:

Vid evangeliska folkhögskolans årsmöte i Helsingfors den 11 juli, behandlades frågan om skolans placering för nästa läsår. Årsmötet var av den åsikten, att folkhögskolan borde bliva stationär och få sitt hem i centrum av det svenska Österbotten. För kommande läsår kunde det dock knappast vara möjligt att finna ett ändamålsenligt eget hem för en stadigvarande skola. Årsmötet hade helst sett att skolan såsom ambulerande i höst förflyttas mera norrut, men lämnade dock styrelsen frihet, att om den finner det nödvändigt ännu ett år arbeta i Dagsmark i Lappfjärd, då det visar sig att evangeliska folkhögskolan samlar evangelisk ungdom från hela svenska bosättningsområdet och inte åstadkommer en minskning i Lappfjärds lokala folkhögskolas elevantal, vilket tvärtom senaste är betydligt ökades.

Styrelsen för folkhögskolan beslöt vid möte omedelbart efter årsmötet att ännu nästa läsår kvarhålla skolan i Dagsmark, emedan ekonomiska hänsyn och svårigheter att annorstädes få lärarkrafter och lokaliteter ansågs, så länge skolan ännu inte har något statsunderstöd, vara nödgande skäl för fasthållandet vid Dagsmark.

Syd-Österbotten 17.8.1927:

Senaste onsdag, då parcellägaren Johannes Jossandt från Korsbäck med häst och kärra befann sig på hemväg från staden, råkade han mellan nämnda by och Dagsmark köra i diket, varvid kärran välte. Personer, som passerade stället, fann Jossandt död i diket. Obduktion har ännu inte ägt rum, men av vissa blodviten att döma, bröt den förolyckade i fallet nacken så att döden torde varit ögonblicklig. Jossandt var 27 år gammal och ogift.

Syd-Österbotten 3.9.1927:

Vi bör komma ihåg att Åbygg Stråkorkester håller sin sommarfest i Dagsmark i dag lördag kl. 8 e. m. Programmet är rikt och omväxlande, bl.a. föredrag av stud. Ellen Nygård, deklamation, sång och musik och …ja mera säga vi inte. I hopp om att alla, som älska sång och musik inte försumma ett tillfälle som detta motser man ett mycket talrikt deltagande. Musikanterna har lovat att göra sitt bästa för kvällens trevnad. Alltså den, som vill ha en trevlig kväll, upp till Dagsmark!

Syd-Österbotten 24.9.1927:

Arbetet för Marthaföreningsverksamheten. I måndags höll ordf. i distriktet doktorinnan E. Runeberg föredrag i Övermark och i torsdags i Dagsmark, varest en ny Marthaförening bildades.

Syd-Österbotten 12.10.1927:

Fest firar Dagsmark Lantmannagille ä ungdomslokalen i lördag. Föredrag hålls av konsulenterna Bäckman och Weegar. Mötet börjar kl. 4 e. m. och festprogrammet kl. 7 e. m. Önskligt är att även kvinnor och ungdom ville infinna sig. Det blir även servering och sist dans.

Den 19.10.1927 skrev Syd-österbotten så här om festen:

Dagsmark Lantmannagille hade senaste torsdag anordnat en lantmannadag på ungdomslokalen med fest på kvällen. Allmänheten hade också ganska talrikt infunnit sig, både gamla och unga, och behållningen av festen blev över all förväntan god. Därför ett tack till alla, som på ett eller annat lätt bidrog till det goda resultatet. Föredrag hölls av konsulenterna Weegar och Bäckman. Diskussionerna var även rätt livliga. Av de utställda lantmannaprodukterna erhöll följande personer pris.

Råg I pris och diplom; E. A. Klemets och Frans Agnäs. II pris: Viktor Björklund, Josef Granlund, Viktor Nyroos och Johannes Hällback. III pris Adelina Lillkull, Josef Strömberg, Frans Holmudd och Axel Forslin.

Korn I pris och diplom: Frans Agnäs och Emil Nybond. II pris: Josef Granlund och J. H. Storkull. III pris: Erik Englund.

Havre I pris: Erik Englund, II pris: J. H. Storkull, III pris: Frans Agnäs.

Blandsäd II pris: E. A. Rosengren.

Ärter I pris: Josef Granlund. Potatis I pris. E. A. Rosengren.

Rovor I pris: Johannes Hällback.

Turnips II pris: Erik Englund och Josef Granlund.

Köksväxter II pris: Hulda Krook.

Under festen på kvällen rådde även ganska god ordning, varför lantmannagillet känner sig mycket nöjd och belåten med sin ”dag”.

Syd-Österbotten 19.11.1927:

Drunkningsolycka inträffade i Dagsmark, Kvarnå i onsdags kl. 1-tiden på dagen. Bonden Karl Henrik Vesterbacks 2 barn, Alfons 6 år och Elmer 4 år, hade begett sig omkring ett par hundra meter från hemmet till ån och där gott ner på den svaga isen. Modern hade saknat dem, men förmodade, att de var i någon granngård. Slutligen gick hon ned till åstranden och där fanns de saknades mössor på isen. Hon tillkallade hjälp och man fick upp de förolyckade, för vattnet var blott 1½ meter djupt, men kl. var då redan 5 på e. m., varför någon återupplivning inte var möjlig. Sålunda åter en dyrköpt varning, att inte beträda svag is. Händelsen har självfallet gjort ett beklämmande intryck på orten och framkallat hos föräldrar och släktingar bitter sorg.

Syd-Österbotten 10.12.1927:

I främmande händer. Bonden Erik Johan Lång i Dagsmark sålde i fredags i förra veckan ½ av sitt hemman till en Peltomaa från Storå för obekant köpesumma. Hemmanet 1/12 mantal har under hundratals år varit i släkten Långs ägo. Tilltaget att nu sälja en del från hemmanet till finnar har väckt stort uppseende i byn. Många svenska köpare, bl. a. Svenska småbruk och egna hem, stod till buds, men dessa fick beskedet, att någon del av hemmanet inte står till salu. (I Dagsmark kallades han ”Kårk-Erk-Jåhan” och var bonde på ett av de större Lång-hemmanen, som låg i Palon nedanför Dragåsen. Erik Johan var gift med Mokkela-Tilda Långfors och i december 1927 sålde han halva sitt hemman åt en Peltomaa från Storå. Detta irriterade den helsvenska byn och tidningarna följde hela tiden med dessa hemmansköp. Flera andra österbottniska kommenterade detta köp med ett ogillande).

Vasabladet som skrev om detta köp, kommenterade saken ännu en gång, den 15.12.1927 så här: Svensk jord i finska händer. Med anledning av en notis ”Svensk jord i finska händer”, som ingick i fredagens nummer av Vasabladet, må meddelas, att A.B. Svenska Småbruks representant den 1 innevarande december besökte bonden Erik Johan Lång i Dagsmark i avsikt att av honom få inköpa hela eller en del av hans hemman. Lång och hans hustru meddelade emellertid, att de inte ännu ämnade sälja någon del av sin lägenhet, förrän möjligen efter något år. Då det inte ligger i bolagets intresse att truga någon svensk att sälja sin jord, så lämnades saken tillsvidare.

Emellertid meddelade tidningarna åtta dagar därefter, att nämnda bonde försålt hälften av sitt hemman till en finne, vilket på det högsta måste förvåna. Lägenheten är i ytterst förfallet skick, men är synnerligen värdefull genom att den har en vid areal god sparad skog, varför man på goda grunder kan anta, att säljaren blivit ordentligt lurad vad priset vidkommer, då han så hastigt utan någon närmare utredande värdering bortslumpat densamma.

Enligt notisen skulle Dagsmark by vara rent svensk, men i verkligheten finnas där utom några självständiga backstuguområden 14 finska hemmansdelar, varav dock 5 stycken är kallrökar. Emellertid är Dagsmark den mest svenska byn i Lappfjärd.

Syd-Österbotten 10.12.1927:

Festen i Dagsmark ungdomsförening i söndags var lyckad och talrikt besökt av såväl äldre som ungdom. Festprogrammet inleddes med modersmålets sång. Rektor J. N y q u i s t höll ett intressant föredrag om de stora trusterna i världen, solosång till pianoackompanjemang sjöngs känsligt och vackert av lärarinnan fröken Daga Kjellberg, på violin föredrog herr S. Kronman några gamla menuetter, vilka senterades livligt av publiken.

Efter en kafferast sjöngs Österbotten, varpå programmet bjöd på deklamation av fröken D. Kjellberg, föredrag av agronom, magister K. Lundgre n, som talade i ett för landsbygden viktigt ämne: boskapsskötseln. Som sista nummer på programmet utfördes teaterstycket ”Doktor Bloms första mottagning”. Festen avslöts med en svängom till god musik.

Syd-Österbotten 14.12.1927:

Flera Dagsmarkbor vistades i Canada och via Syd-Österbotten skickade de hälsningar till bekanta i Dagsmark. Notis ur Syd-Österbotten 14.12.1927:

JULHÄLSNING FRÅN CANADA, VANCOUVER B. C.

En god jul och ett lyckobringande gott nytt år 1928 tillönskas alla släktingar och vänner i Dagsmark samt redaktionen och alla tidningens läsare. E. Nyberg, Viktor Grans, A. Lillsjö, Art. Lillsjö F. Lillsjö, Anselm Viklund och Frans Viklund.