Eldsvåda hos Johan Larsson Lillkull år 1801.

Denna utredning är gjord av Inga-Lill Sandström, som är född och uppvuxen på Sunnantillvägen men numera bosatt i Vasa.

Ur tingsprotokollet fört vid lagtima hösttinget i Lappfjärd 30 november 1801.

Bonden Johan Larsson Lillkull företrädde i närvaro af den församlade, med genom utfärdade kungörelser inkallade, sokne allmogen, samt anhöll att brandstod måtte honom beviljas för den skada som genom upkommen vådeld den 6 sidsne junii hos honom timat hvaröver han inlämnade et synetestament så lydande:

År 1801 den 10 junii blef af undertecknade uppå Skatte Bondens ifrån Dagsmarkby, Johan Larsson Lillkulls anmodan den Brandskada synt och värderad som medelst vid 6:e i denna månad kl. 4 a 5 eftermiddagen uppkommen och timad häftig vådeld för Sökanden medtagit och i aska lagt nedannämde Man- och Ladugårdshus.

Innan syn och värdering av Eldskadan företogs sökte underskrefvne utröna orsaken til eldens löskomst då det upgafs och förmentes at Sökandens afledne Svågers Torparen Jonas Ahlkullas omyndige son Johan Jonasson om ungefär 7 års ålder jemte flere andra af Byalagets små barn i så måtto vållat eldens löskomst at de utan det hemmavardna Gårdsfolkets vetskap och minne upgjort Eld emellan ett Chaise Lider och ett nära stående gammalt Fårhus, hvarigenom Elden under då påstående starka torka och någon sydvästlig blåst, oaktad all sorgfällig anstalth til eldsläckning,  ganska hastigt och häftigt, innan någon det har vetat, angripit Åbyggnaden som således blifvit ett ömkeligt rof för Eldens lågor och raseri.

De afbrända husen uppgåfvos och utreddes hafva varit af följande beskaffenhet och värde.

HUSEN I MANGÅRDEN

 

 1.  En år 1786 af Lindtall timmer å stenfot under skurtak av näfver och takved upförd Bagarestuga med Förstuga och däri inredt kaldkammare, 18 alnar långa, 12 breda och 5½ höga til takbandet, innanredda med 7: fenster i 4: lufter, Dörrar med lås, gålf, mellantak å bjelkar, samt spisel med Bakugn m.m samt utantil beklädde med Bräder å södra och Östra väggarne och alla väggar med rödfärg anstrukna. Ansågs i det minsta vara värde:   45:-

 

 1. En för några år sedan reparerad gammal och ändrad Bagarestuga med Förstuga och kaldkammare däri af furutimmer under näfver- och takvedstak inredd med 5:fenster i 3. lufter; mellantak, gålf, dörrar, spisel och Bakugn m.m; Skattades ringast til:    30:-

 

 1. En år 1775 af furu upbyggd Gästelstufva med förstuga och däri äfven inrättad kaldkammare, til 15 aln. Längd, 10 bredd och 5½ alnar högd under lika skurtak som de förra med 5:fenster i 3:ne lufter, mellantak, gålf, dörrar och spisel m.m brädslagen och rödfärgad å Östra och Södra väggarna, alltsammans för bepröfvad kostnad:  36:-

 

 1. En år 1781 upförth och sedan förhöjd sädes- och mjölboda på syllor af Lindtall timmer 8 alnar i fyrkant och 9: hög med näfver- och takvedstak i godt stånd: 10:-

 

 1. En gammal liten Dito af furu å stolpar med näfver-och takveds skurtak: 2:-

 

 1. Ett år 1797 upförth Chaise Lider af gran 9 alnar i qvadrat och 4 högt med brädtak och utbyggt portskåf jemte gålf: 4:-

 

 1. Ett gammalt redskapshus af gran 10 alnar långt, 7 bredt och 4 högt med nytt brädtak: 2:35

 

 1. Ett gammalt, bättre och högre Dito af gran gentemot stallet, under näfver- och takvedstak:4:-

 

 1. Ett Med Lider af Grantimmer med nytt brädtak och utbygt Portskåf: 4:-

 

I  Ladugården.

 

 1. Ett år 1776 av Grantimmer under Näfver- och takveds skurtak upfört Stall med mellanbotn samt utbygt portskåf och port nödigt innanrett och rödfärgat å Södra väggen, efter bepröfvande minst värth: 6:-

 

 1. Ett år 1789 af talltimmer upfördt Fähus 15 alnar långt, 12 bredt och 4 Dito högt till takbandet med mellanbotn, samt näfver och takvedstak:  6:-

 

 1. Ett Dito mindre av Tall och lika Structur med sidstnämde:  4:-

 

 1. Ett nyligen reparerat gammalt Fårhus av furu med nytt näfver- och takvedstak: 3:-

 

 1. En år 1786 af gran upbygd Foderlada under näfver- och takvedstak, 9 alnar i fyrkant och 4 dito hög, värdt: 4:-
 2. Ett litet Svinhus av gran med näfver- och torftak: 1:-

Jämte åtskilliga lösören, bestående uti penningar, kläder, husgeråd och kjörredskap etz:ra, har för Sökanden jämväl upbrunnit:

2½ tunna råg á 8:-, : 20:-

1 tunna korn:  6:32

300 st kakor, minst; hvarav största delen varit rågbrödskakor:  16:32

 

1 tunna kornmjöl:  6:32 —- 50:-

Och obemält lämna 1___ Fläsk och 1___ Smör, därföre ej brandstod torde bestås.

 

Summa:                  211:32

 

Således vara upgifvit, Synt och befunnits samt de afbrända Husen efter bästa förstånd och öfvertygelse ej högre värderade, än at ju de samma kostat åboen vida mera, än hvartil de här äro upskattade:

Det intyga, År och dag föreskrefne:

M Sundblad

Henric Holm.            Eric Hinders

Häradsnämndemän

Eric Eriksson Storkull

Skattebonde