Eskil Backlunds död och jordfästning.

Syd-Österbotten tisdagen 29.8.1944, nekrolog skriven av signaturen ”kamrat”:

Till Eskil Backlunds minne.

Senaste fredag spreds sorgebudskapet om Eskil Backlunds bortgång. Med honom har Dagsmark förlorat en av sina bästa söner. Eskil Backlund efterlämnar sig ett tomrum, han var alltid en glad och vänsäll natur med en lugn och trygg humor, som skaffat honom många vänner. Inom idrottskretsar kände man honom väl, han var aktiv idrottsman samt en av de ledande i hembyns idrottsklubb. Under vinterkriget var han med mot ryssarnas stormanlopp på Karelska näset och likaså var han med nu under de första hårda månaderna under det nu pågående kriget, varunder han ådrog sig den sjukdom som nu ändat hans liv.

Saknaden av Eskil Backlund är stor också inom ungdomsföreningen, där han nedlagt sina bästa krafter, bland annat som ordförande.

Saknad och förstämning har därför hans död väckt bland kamrater och vänner, men hans minne skall påminna om hans gärning och pliktuppfyllelse.

Artikel i Syd-Österbotten 2.9.1944:

I torsdags jordfästes i Lappfjärd stoftet av bondsonen, undersergeanten Eskil Evald Backlund från Dagsmark. Ett stort antal personer hade slutit upp för att följa en aktad och högt värderad församlingsmedlem till den sista vilan i hembygdens vigda mull.

Jordfästningsakten inleddes med psalmsång, varvid de tre första verserna av psalmen 92 sjöngs. Pastor A. G. Stjernberg höll likpredikan och utgick från textorden i Filipperbrevet 1:21. Sedan läste prosten Stjernberg några bibelord, välsignade han stiftet, bönerna lästes och en psalmvers sjöngs. Under det graven igenmyllades sjöngs psalmen 573 av sorgemenigheten, varpå blomstersmyckningen av gravkullen vidtog med att de anhöriga bringade sin sista hälsning till en kär anförvant, som i förtid brutits ned av en långvarig tärande sjukdom vid uppfyllandet av sin plikt vid fronten.

Kommendörens för Vasa skyddskårsdistrikt, Lappfjärds skyddskår och Lotta Svärdföreningarnas kransar bars fram av lokalchef Selim Björses, ingenjör Nils Molander och lottan Helmi Ådjers, varvid den förstnämnde i ett kort tal hyllades den avlidnes minne och fosterländska gärning. Vidare nedlades kransar från Dagsmark Lotta Svärd och skyddskårsavdelning genom Edit Agnäs. Dagsmark Idrottsklubb smyckade den bortgångnes gravkulle med en vacker krans, som ett sista tack till en av klubbens mest verksamma medlemmar. Kransen bars fram av Frans Storkull. Dagsmark ungdomsförening hyllade sin mångårige ordförandes minne med en blomsterpjäs, som nedlades av Rudi Granlund.

Dagsmark ungdomsförening har med anledning av Eskil Backlunds frånfälle stiftat en minnes- och hyllningsfond, till vilken ett flertal personer hade gjort inbetalningar. Jordfästningen avslutades med psalmsång.