Tidningsurklipp från år 1928.

Syd-Österbotten 14.1.1928:

Vad är sanning?

Uti bl. a. ortens finska tidning ingick för någon tid sedan ett verop över Lappfjärd kommuns förmenta försummelse att bereda familjen Nöjds barn undervisning i finsk folkskola. Änkan Tekla Nöjd har jämte sina sju barn under flera år varit bosatta i Dagsmark by, där de äldre barnen, som kunnat svenska, tidvis besökt ortens svenska folkskola. I mitten av senaste hösttermin anhöll Tekla Nöjd, efter ivrig uppmaning från finskt håll, uti skrivelse till kommunalfullmäktige, att få sig anvisad bostad i Lappfjärd kyrkoby för sina barns skolgång i finska folkskolan därstädes. Vid sammanträde den 7 november beslöt fullmäktige giva fattigvårdsnämnden i uppdrag att, så vitt möjligt, genast för familjen Nöjd anvisa bostad i kyrkobyn. Men, oaktat den bästa vilja, kunde fattigvårdsnämndens icke genast under pågående lästermin anskaffa den önskade bostaden. Om änkan Nöjd före höstterminens början uttalat sin önskan att bliva flyttad till kyrkobyn, hade sådan anhållan helt säkert villfarits och bättre kunnat ordnas i god tid, då opåkallade signaler om förment oginhet från kommunens sida kunnat undvaras. Numera, från vårterminens början är familjen Nöjd flyttad till sällare hamn, Lappfjärd kyrkoby, där de unga „Nöjdarna”, vilka torde föga vara belåtna med att besöka finska folkskolan.

Familjen Nöjd, som tidigare ägde en rätt god förmögenhet, har genom obetänksamma spekulationer råkat i fattigdom och numera med en familj på åtta personer fallit fattigvården till last, som årligen vållar kommunen en avsevärd kostnad, för vilken Tekla Nöjd borde vara mera tacksam och mindre pockande.

13 juni 1928 annonserade föreningen så här i Syd-Österbotten.
13 juni 1928 annonserade föreningen så här i Syd-Österbotten.

Syd-Österbotten 23.6.1928:

Folkfesten i Dagsmark senaste söndag var lyckad i det att strålande solskensväder rådde hela dagen, vilket bidrog till att festen var mycket talrikt besökt.

Festen började kl. 2 e. m. med idrottstävlingar, vilka arrangerades av ungdomsföreningens idrottsklubb.

Efter tävlingarna vidtog friluftsfest. Festen inleddes med Slottes ”Slumrande toner” unisont till ackompanjemang av Åbygg stråkorkester. Hälsningstal höll föreningens ordförande Artur Storkull, ovannämnda stråkorkester utförde så musik. Det var en verklig njutning, att höra med vilken kläm, precision och känsla de olika musiknumren utfördes.

Härefter följde festtal, vilket hölls av ordföranden i Mörtmark svenska ungdomsförening hr Nygård. Det innehållsrika talet åhördes av publiken med spänd uppmärksamhet och belönades med livliga applåder. Med känd förmåga uppträdde fröken D. Kjellberg med deklamation. Orkestern bjöd igen på några musiknummer, varpå programmet för dagen var slut. Följde nu en stafettlöpning. Resultaten här nedan. Nu följde paus från kl. 6—8. då man fick stilla sitt lekamliga behov från den välförsedda buffetten. Då festsoarén kl. 8 på kvällen vidtog var föreningslokalen till trängsel fylld. Programmet inleddes med musik av stråkorkestern, stud. Rurik Nylund höll så föredrag om Björneborgarnas marsch och dess uppkomst, varpå prisutdelning för dagens tävlingar förrättades av idrottsklubbens ordf, Frans Storkull. Fröken Kjellberg sjöng så ett par med livligt bifall mottagna sånger till pianoackompanjemang. Som sista nummer på programmet utfördes ett teaterstycke i 3 akter ”Han heter August”. Till orkestermusik vidtog så dans. God ordning rådde, festen avslöts något över kl. 1 på natten.

Till idrottstävlingen hade inbjudits Lappfjärd, Härkmeri och Tjöck-Påskmark ungdomsföreningars idrottsmän. Tävlingen omfattade kulstötning, längdhopp, (dessa båda grenar voro individuella och utdelades tre pris i varje). I kulstötningen representerades Dagsmark av tre man, Lappfjärd av 2 och Härkmeri av 1, i längdhopp Dagsmark av 4, Lappfjärd av 2 Härkmeri av 1. En stafettlöpning var även anordnad, 3 lag ställde upp Dagsmark, Lappfjärd och Härkmeri. Sträckorna voro 1,500 X 800X 400X100 meter.

Kulstötning: – 1) Jernström, Lappfjärd, 11, 00 m. 2) Honko, Lappfjärd, 9,76, 3) Valdemar Rosengren, Dagsmark 9,42 m.

Längdhopp; 1) Honko, Lappfjärd. 5,75 m., 2)Artur Mitts, Dagsmark 5,51. 3) Valter Lindell Dagsmark 5,45.

I stafettlöpningen segrade överlägset Dagsmark-laget med tiden 8 min. 15 sek. Löparna i laget voro; Artur Mitts 1,500, Valdemar Rosengren 800, Vilho Myllyniemi 400, Gunnar Gröndahl 100 m. Samtliga löpare i detta lag tilldelades pris. Andra plats belade Härkmeri-laget med tiden 8 min, 21 sek., tredje Lappfjärd 8 min. 31 sek. Samtliga priser i tävlingen utgjordes av silverteskedar.

Artikel i ”Finlands jakt- och fisketidskrift” 1.11.1928:

16 FÅR DÖDADE AV HUNDAR.

För bonden V. Storkull i Dagsmark ihjälrevs samtliga hans 16 får den 8 september, sannolikt av hundar. Åt fåren har varit inhägnad en särskild beteshage vid ån, med en lada för dem att tillbringa natten uti. Trots nämnda hage inte ligger längre än omkring tvåhundra meter från gården, har de blodtörstiga odjuren fräckt utfört sin grymma gärning. Man visste ingenting om saken förrän följande dag vid 11-tiden, då några småflickor från en granngård kom och berättade, att tre döda får setts ligga i ån. Man möttes i hagen av en sorglig anblick: de sexton fåren låg strödda kring hagen sönderslitna på det mest ohyggliga sätt, en del hade drivits ut i ån, sedan hundarna först rivit någon lem av dem. Vems hundarna är, vet man inte.

Om odjuren är jakthundar, såsom man har allt skäl att förmoda, bör de utan misskund skjutas, ty det är just genom dylika och andra likartade, av jägarna tolererade ogärningar av deras hundar, som jakten hos oss väcker lantbefolkningens avoghet.