Emigrationen till Amerika.

Åbo Tidning varnade i mars 1903 emigranterna för vad som kan hända vid framkomsten till Amerika efter att villkoren för inresa hade skärpts:

Genom landets tidningar har under senaste tid ingått notiser om finska emigranter till Amerika, vilka vid ankomsten till destinationsorten icke kunnat fylla de skärpta fordringar Förenta staterna ställt på immigrationen, och därför blivit återsända hit. De återsända emigranterna anländer vanligen i utblottat tillstånd, varför de måste tas om hand av ordningsmakten och genom guvernörens försorg med fribiljetter per järnväg sändas till sina hemorter.

Bakom dessa notiser gömmer sig beklagansvärda öden, vilka enkla människor ådragit sig på grund av oerfarenhet och oförmåga att själva reda ut för sig rätta naturen av det företag, de kastat sig uti. Dessa personer har ofta med stora svårigheter hopbragt medel för resan till det förlovade landet, utan att ägna någon tanke på hur därutöver kunde behövas ytterligare tillgångar, för att från emigrantångaren få stiga i land samt, för att uppehålla livet i det främmande landet, tills någon arbetsförtjänst där kan yppa sig. De har sålunda offrat sina sista medel och därtill utstått resans svårigheter och lidanden i onödan. Enda behållningen därav har blivit en bitter erfarenhet och kanske långt självförvärvat armod, i deras hemland har man ytterligare tvungits till utgifter, för att få de arma förpassade till hemorterna, där naturligtvis nya, smärtsamma upplevandet väntat dem.

Dessa bittra erfarenheter har emigranterna naturligtvis att främst skylla sig själva för. En sådan lång och prövande färd bör icke företas, innan full klarhet vunnits om därmed följande kraft eller villkor. Men det kan knappast nekas att emigrantagenterna härstädes bära sin skuld i det passerade, om de ej tillbörligen upplyst sina kunder rörande de villkor, som fordras av dem vid beträdandet av Amerikas jord. Och det vill synas troligast, att sådan upplysning icke lämnats, ty hade detta skett, skulle den onödiga, kostsamma och tunga resan icke blivit av. Av de återsända emigranterna hör man i de flesta fall även påstås, att de från intet håll underrättas om vad som förestod dem och därför varit fullständigt okunniga därom. Tidningarna har visserligen på sin tid innehållit notiser om de skärpta amerikanska bestämmelserna. Men dessa notiser uppgiver man sig icke ha läst eller åtminstone glömt.

Oss synes därför att emigrantagenterna icke hjärtlöst borde lämna sina kunder i ovetenhet, utan lämna dem fullständiga upplysningar om allt, som rör förhållandena i Amerika, Gott vore väl även, om kommuner därifrån emigration försiggår i större skala, förskaffa sig behövliga redogörelser i denna väg, för att på lämpligt sätt tillhandhålla invånarna dessa. Många onyttiga resor kunde på så sätt avstyras, många ekonomiska förluster och mycket elände.