”Nya” hemman på Klemets nr 1.

Nya hemman vid storskiftet 1900-1912.

Förändringarna var verkligt stora i hur hemmanen såg ut före och efter det senaste storskiftet. En bonde hade vanligtvis ett tiotal skiften som var utspridda över hela byn, vilket betydde att en stor del av bondens tid gick åt att förflytta sig mellan de olika skiften. Om man ser till helheten så var storskiftet verkligt nödvändigt men tyvärr så fanns det några bönder som bodde centralt på Sebbas-backan som måste flytta ut till nya ställen. De som blev flyttade till Palon, Klemetsändan och till Korsbäck var i regel nöjda med det nya hemmanet medan de som måste flytta till de avlägsna trakterna på Åbackan, nära rån till Bötom protesterade och besvärade sig. Besvären avslogs dock i delningsrätten och storskiftet genomfördes såsom lantmätare Sten Nilsson hade föreslagit.

Här nedan finns förteckningar som visar hur många skiften varje bonde på Klemets hemman fick efter storskiftet och var de fanns. Hemmanets storlek i hektar syns också, uppdelat i:

-Åker (åker är ett skifte som plogas, harvas och gödslas varje år)

Äng (äng är ett skifte som växer vilt utan att brukas eller gödslas. Med andra ord så skördar man det som råkar växa)

Odlingsbar mark (mark som är möjlig att odla upp till åker)

Skog.

Varje liten figur och skifte graderades mellan 0 till 10 enligt hur bra och värdefull marken var. Om ett skifte fick graden 0 så var det helt värdelöst, till exempel ett berg. Om ett skifte fick graden 10 så var det den absolut bästa som fanns inom byn. Talet som finns efter = tecknet avser just det graderade värdet och det är det mest intressanta talet, som visar det verkliga värdet på nya hemmanet.

På kartorna är det hemskiftet som är utmärkt med blå linje.

Uppgifterna om de olika hemmens storlek är tagna ur ”Dagsmark Skifteslags Delningsinstrument över storskiftesregleringen 1904-1906”.

Kartorna är från Riksarkivet i Helsingfors.

Uppgifter har också tagits ur Gunnar Gröndahls bok ”Tillbakablick på Storskiftesregleringen i Dagsmark by åren 1900-1912”.

Klemets 1:1.

Hemskiftet beläget på Mellanå, där plantskolan ligger i dag. Före storskiftet låg gården i Klemetsändan, mellan ån och ”Andersas”. I dag säger vi kanske mellan ån och Mattas-Lennatas. 

1 Klemets

0,0625 mantal och utgör 3/32 av Klemets hemman som ägdes av bonden Henrik Eriksson Klemets (1863-1938) som var gift med Maria, Josefsdotter Storkull (1865-1943). Hemmanet på Mellanå övertogs sedan av dottern Selma Amanda Klemets (1894-1933) och mågen Frans Holmudd (f. Rosenback 1893-1951). Frans var son till Nybond -Kalle (1844-1910) och dennes andra hustru Anna Kajsa Storkull (1853-1901). Stora delar av detta hemman ägs idag av Mellanå Plant Ab.

Fick hemmanet i 2 skiften, på Mellanå och på Dragåsen

-Åker                                   12,510 ha = 5,9573

-Äng                                    19,093 ha = 4,7592

-odlingsbar mark               16,885 ha = 5,0405

-Skog                                  41,357 ha = 4,6505

Totalt                                  89,845 ha = 20,4076

Asplund 1:2.

Hemskiftet beläget på Sunnantill nära Klemets bron. 2 Asplund

0,0208 mantal som utgör 1/32 av Klemets hemman, ägdes av bondeänkan Maria Johansdotter och sedan av Erik Anders Asplund.

Fick hemmanet i ett hemskifte, ett ängsskifte och ett skogsskifte, totalt 3 skiften:

-åker                                   7,650 ha = 4,0229

-äng                                     5,590 ha = 0,4884

-odlingsbar mark               2,335 ha = 0,8035

-skog                                   13,896ha = 1,4807

Totalt                                  29,471 = 6,7955

Hemmanet på Hemskiftet, Storåsen(Bergåsen) och Börkmåsan. Figur 2012 är gårdstomt, 2044 ria, 2045 torp.

Rosenlund 1:3.4.

Hemskiftet beläget i Klemetsändan.

3 Rosenlund

0,0833 mantal som utgör 1/8 av Klemets hemman, ägdes av bonden Viktor, kallad för Skomakas-Viktor, Josefsson Klemets senare Rosenlund (1866-1933) och Karolina (1868-1950).

Fick hemmanet i 6 skiften:

-åker                                   18,133 = 12,0914

-äng                                     22,332 ha = 7,1949

-odlingsbar mark               12,210 ha = 2,4890

-skog                                   64,368 ha = 4,4349

Totalt                                  117,04 ha = 27,2102

Hemmanet på hemskiftet, Stormyron, Storsveden, Rävåsen och Kolängen. Gårdstomter på figurerna 1033 och 1041.

Eriksson 1:5.

Hemskiftet beläget i Klemetsändan.

5 Eriksson

0,0417 mantal som utgör 1/16 av Klemets hemman, ägdes av bonden Karl Viktor, Eriksson Klemets som senare tog namnet Engström (1853-1923) och Maja Lena (1858-1940).

Fick hemmanet i 3 skiften: ett hemskifte, ett hemskogsskifte och ett utskogsskifte.

-åker                                   10,470 ha = 7,0641

-äng                                     20,945 ha = 3,1635

-skog                                   26,705 ha = 3,3774

Totalt                                  58,120 ha = 13,605

Hemmanet på hemskiftet, på Hemåsen (Byåsen)och i Svartmossan. Gårdstomten på figur 1073.

Vestergård 1:6.

Hemskiftet beläget i Klemetsändan.

6 Vestergård

0,0417 mantal som utgör 1/16 av Klemets hemman, ägdes av bonde-änkan Maria Sofia Johansdotter Vestergård.

Fick hemmanet i 4 skiften: ett hemskifte, Storås-skiftet på Bergåsen, Börkmossan och i Stormossan.

-åker                                   7,584 ha = 5,1527

-äng                                     13,942 ha = 4,0525

-odlingsbar mark               6,565 ha = 1,1882

-skog                                   26,705 ha = 3,3774

Totalt                                  56,056 ha = 13,605

Gårdstomten på figur 1070, kvarntomten på figur 1054.

Rönnqvist 1:7.

Hemskiftet beläget i Klemetsändan.

7 Rönnkvist 0,0417 mantal som utgör 1/16 av Klemets hemman, ägdes av bonden Viktor ”Roras-Viktor” Andersson Rönnqvist.

Fick hemmanet i 5 skiften: ett hemskifte, Bymossan, Stormyron, Hemåsen (Byåsen) och i Svartmossan.

-åker                                   5,581 ha = 3,5245

-äng                                     7,393 ha = 1,6224

-skog                                   16,850 ha = 2,248

Totalt                                  29,824 ha = 7,3876

Gårdstomten på figur 957 och 959, tomt på figur 1030.

Sandlund 1:8.

Hemskiftet beläget på Sunnantill nära Klemets bro. 8 Sandlund

0,0278 mantal som utgör 1/24 av Klemets hemman, ägdes av bonden Johan Johansson Sandlund och sedan av familjen Norrvik.

Fick hemmanet i 3 skiften: ett hemskifte, på Storåsen (Bergåsen) och skog i Svartmossan.

-åker                                   6,760 ha = 4,4099

-äng                                     4,172 ha = 1,99488

-odlingsbar mark               5,410 ha = 0,7144

-skog                                   14,526 ha = 1,9674

Totalt                                  30,868 ha = 9,0701

Gårdstomten på figur 2053, tomt på figur 2049 och 2 byggnader på figur 1999.

Bränn 1:9.

Hemskiftet beläget i centrum, öster om folkskolan. 9 Bränn

0,0555 mantal som utgör 1/12 av Klemets hemman, ägdes av bonden Viktor Josefsson Klemets d.ä. och sedan av Klemets Åke. Edvin Ikäheimonen köpte markerna, han sålde affärstomten åt Lasse Backlund 1986 och resten har övertagits av Ohlgrens.

Fick hemmanet i 3 skiften: ett hemskifte, ett på Rävåsen och ett på Hemåsen (Byåsen).

-åker                                   5,820 ha = 5,1729

-äng                                     3,565 ha = 0,7843

-odlingsbar mark               5,479 ha = 0,8219

-skog                                   40,284 ha = 3,0711

Totalt                                  55,148 ha = 9,8502

Gårdstomter på figurerna 717 och 724 och 735.

Långfors 1:10.

Hemskiftet beläget i Klemetsändan nära Storfors.

10 Långfors 0,0555 mantal som utgör 1/12 av Klemets hemman, ägdes av bonden Henrik Josefsson Klemets.

Fick hemmanet i 2 skiften: ett hemskifte och på Storåsen (Bergåsen) nära Risåsvägen.

-åker                                   11,052 ha = 4,6096

-äng                                     19,340 ha = 1,9893

-odlingsbar mark               0 ha = 0

-skog                                   25,766 ha = 3,2513

Totalt                                  56,158 ha = 9,8502

Inga gamla gårdstomter på nya hemmanet.

Landgärs 1:11.

Hemskiftet beläget i Klemetsändan i Storfors nära Ragnarsvik. 11 Landgärs

0,0555 mantal som utgör 1/12 av Klemets hemman, ägdes av bonden Karl ”Klemes-Kalle” Josefsson Klemets. Nuvarande ägare Mäkitalo.

Fick hemmanet i ett hemskifte i Storfors, nära Ragnarsvik.

-åker                                   9,889 ha = 4,8280

-äng                                     10,145 ha = 1,6724

-odlingsbar mark               1,865 ha = 0,5623

-skog                                   22,665 ha = 2,7875

Totalt                                  44,564 ha = 9,8502

Inga gamla gårdstomter på nya hemmanet. Trädgård på figur 168, Storfors Såg på figurerna 203, 205 och 206.

Bergroth 1:12.

Hemskiftet beläget i Korsbäck nära Stolidbackan, längs med Kyttåkerstå.

12 Bergroth

0,0417 mantal som utgör 1/16 av Klemets hemman, ägdes av bonden Josef Andersson Klemets (f.1844), som var son till ”Kårk Ant Lång” på Brobackan. Hemmanet hade tidigare hört till Klemets och hade då funnits i den nuvarande Likvagnsjäälon nere i Dagsmark, mitt emot skolan. Hemmanet Bergroth övertogs efter honom av sonen Josef Henrik, Josefsson Nygård (1869-1945). Senare ägare Anselm Nygård.

Fick hemmanet i ett hemskifte i Kyttåkern i Korsbäck och skogen på Bergåsen.

-åker                                   4,165 ha = 2,8263

-äng                                     3,582 ha = 2,4042

-odlingsbar mark               0,280 ha = 0,0420

-skog                                   22,665 ha = 2,7875

Totalt                                  24,988 ha = 7,3876

Inga gamla gårdstomter på nya hemmanet.

Nygård 1:13.

Hemskiftet beläget i Korsbäck, ner mot stranden av Lillsjön. 13 Nygård

0,0417 mantal som utgör 1/16 av Klemets hemman, ägdes av bonden Josef Andersson (f. 1844, son till Kårk Ant) och efter honom sonen Josef Henrik, Josefsson Nygård och dennes hustru Henrika (1841-1932). Senare ägare Frans Nygård och följande Elgot Nygård.

Fick hemmanet i ett hemskifte i Kyttåkern i Korsbäck och ett skogsskifte på Storåsen (Bergåsen).

-åker                                   4,260 ha = 2,2890

-äng                                     7,565 ha = 2,6461

-odlingsbar mark               0 ha = 0

-skog                                   14,700 ha = 2,425

Totalt                                  26,525 ha = 7,3876

Inga gamla gårdstomter på nya hemmanet.

Grönlund 1:14.

Hemskiftet beläget i centrum.

14 Grönlund 0,0417 mantal som utgör 1/16 av Klemets hemman, ägdes av bondeänkan Maja Lena Johansdotter Klemets (född Båsk 1842-1927). Sålde år 1907 sitt hemman åt sönerna Erik Anders Rosengren och Johan Viktor Viklund. Dessa sålde 1909 ett område på 0,6 ha åt skräddaren Josef Klemets, nuvarande Rintamäkis. De sålde 1910 ett område på 0,35 ha åt bagaren Josef Lillsjö, där Bagar-Anna bodde. Maja Lenas hus med en tomt på 1 ha sålde de år 1909 åt Dagsmark ungdomsförening. En halv hektar sålde de åt Josef Eriksson Rosenback, det ställe där fröken Elin Rosenback sedan bodde. År 1911 sålde Johan Viktor Viklund sin hemmansdel åt Viktor Nyroos. Själva stomlägenheten är fortfarande i släkterna Nyroos och Rosengrens ägo.

Fick hemmanet i 3 skiften i Hemskiftet, Råddlandet (Rosengrens på Åbackan) och på Rävåsen.

-åker                                   6,995 ha = 3,1287

-äng                                     3,510 ha = 1,0047

-odlingsbar mark               8,856 ha = 1,3141

-skog                                   23,202 ha = 1,9401

Totalt                                  42,563 ha = 7,3876

Gårdstomt på figur 643 (en del av tomten på Långkvist), gårdstomt på figur 702, 708 och 1353 (nära Långkvistas).

Grönroos 1:15.

Hemskiftet beläget i Klemetsändan.

15 Grönroos 0,0278 mantal som utgör 1/24 av Klemets hemman, ägdes av bönderna Erland Josefsson Grönroos (1882-1963) och Erlands svåger Erik Anders, Andersson Klemets, senare Sundblom (1871-1913).

Fick hemmanet i 4 skiften i Hemskiftet, i Bymossen, Stormyron och på Storåsen (Bergåsen).

-åker                                   6,946 ha = 4,8194

-äng                                     6,661 ha = 1,7271

-odlingsbar mark               4,900 ha = 0,4910

-skog                                   13,121 ha = 2,0326

Totalt                                  31,628 ha = 9,0701

Gårdstomt på figur 1033 och 1042.

Sundblom 1:16.

Hemskiftet beläget ”åp Sånan” eller på Sunnantill, som det kallas på riktigt.

16 Sundblom 

0,0278 mantal som utgör 1/24 av Klemets hemman, ägdes av bonden Erik Anders, Andersson Klemets, senare Sundblom (1871-1913). Frans Norrgård, som sedan tog namnet Frans Grönlund övertog hemmanet 1914 och det är fortfarande i släktens ägo.

Fick hemmanet i 2 skiften i Hemskiftet och skog på Storåsen el Bergåsen (väster om Gamla vägen).

-åker                                   7,746 ha = 4,3874

-äng                                     3,895 ha = 1,5752

-odlingsbar mark               5,789 ha = 0,8107

-skog                                   15,789 ha = 2,2968

Totalt                                  33,219 ha = 9,0701

Torptomt på figur 2071 och på 2073.