Andelslagets stämmor under år 1931.

Syd-Österbotten 8.4.1931:

Dagsmark Andelsmejeris medlemmar sammankom till årsstämma på ungdomshemmet den 23 mars. På styrelsens vägnar öppnades stämman av ordförande Erik Englund. Att leda förhandlingarna utsågs Emil Backlund med Valdemar Rosengren som sekreterare. J. W. Björklund redogjorde för mejeriets rörelse för 1930, vari bland annat framgick att under året har invägts 680.378 kg mjölk, fördelade på 304 leveransdagar eller 2,238 kg per dag. För denna mjölk har till leverantörerna utbetalats i pengar 546,373 mk eller i medeltal 83 penni per kg.

Under året har tillverkats 28,552 kg smör, medelmjölkåtgången  till 1 kg smör utgjorde 23,8 kg mjölk. Genom Centrallaget Enighetens förmedling har sålts för export 518 drittlar eller 26,469 kg smör för 611,947 mk. I minut har sålts från mejeriet 1,073 kg smör för 26,364 mk och till mjölkleverantörer har mot avdrag av likvider utgivits 901 kg för 20,801 mk.

Dessutom har på mejeriet sålts 800 kg helmjölk och 75 liter grädde, samt skum- och kärnmjölk så att hela årets inkomster för produkter stiger till 671,926 mk. Av bokslutet framgick att ett överskott på 11,002 mk fanns disponibelt till stämmans förfogande, och beslöts att hela beloppet överförs till reservfonden. Andelslagets samtliga fonder utgör sedan överskottet tillkommit 35, 718 mk. Andelslagets hela skuld utgör 311,000 mk samt mejeriets bokförda värde stiger till 355,000 mk.

Sedan årsberättelsen samt revisorernas berättelse över verkställd granskning av andelslagets räkenskaper föredragits, fastställdes bokslutet och de redovisningsskyldiga beviljades tacksam ansvarsfrihet.

Efter en kortare paus, varvid gratis kaffe serverades, upptogs frågan om mejeriandelslagets anslutning som medlem i Centrallaget Enigheten, men lämnades frågan till styrelsens slutliga avgörande. Efter diskussion i särskilda andra frågor upplöstes stämman och de talrikt församlade medlemmarna tackades för bevisat intresse för sitt nya företag. 

Syd-Österbotten 11.11.1931:

Den 31 oktober föranstaltade Dagsmark andelsmejeri, andelskassa och lantmannagille en gemensam stämmodag på ungdomshemmet. Deltagarnas antal inskränkte sig till c:a 30-tal närvarande, trots att kallelsen borde ha hörsammats av ett vida större antal. Kl. 1 på dagen öppnades stämman av mejeriets ordförande Erik Englund, till ordförande för stämman valdes Valdemar Rosengren och sekreterare J. W. Björklund.

Av berättelsen över mejeriets rörelse under tiden 1 januari – 30 september har på mejeriet invägts 567,999 kg mjölk, under samma tid i fjol invägdes 516,555 kg, således en ökning för i år med 51,332 kg, medelfettprocenten har varit 3,574. Av denna mjölk har beretts 24,190 kg smör. Till 1 kg smör har åtgått 23 kg 486 gram mjölk.

Av det tillverkade smöret har för export genom Centralandelslaget Enigheten försålts 449 drittlar eller 22,850 kg för 461,765 mk. Medelpriset för detta smör var 19,93 mark mot 23,50 i fjol. I minut på mejeriet har sålts 679 kg för 14,395 mk och till leverantörer mot avdrag av mjölklikvid 714 kg för 14,642 mk. Den totala inkomsten för smör är således 490,802 mk.

För den invägda mjölken har till leverantörerna utbetalats 390,273 mk, vilket i medeltal utgör 70 penni mot 83 penni i fjol.

För i tur att avgå ur styrelsen Erland Krook och Erik Anders Klemets, beslöts återval. Styrelsens arvoden för bevistade möten förblev som tidigare vid 5 mk och för sekreteraren 10 mk. Till revisorer återvaldes Emil Backlund och Valdemar Rosengren, jämte mejeriförbundet Enigheten.

Emedan en stor del av leverantörerna har lång väg till mejeriet beslöts att börja med invägningen 1 timme senare än tidigare. Angående prenumerationen av facktidskriften Lantmän och Andelsfolk beslöts att var och en med som anmäler sig till disponenten och erlägger 10 mk i prenumerationsavgift erhåller tidskriften för år 1932.