Johan Henrik Båsks nekrolog.

Nekrolog i Wasa Tidning 22.10.1886 skriven av ”Jo,Ja” som torde vara läraren Johan Jakob Wadström.

Dödsfall.

Den 12 denns afled i Dagsmark by af denna församling en allmänt aktad allmogeman, sytningsmannen Johan Henrik Båsk. Redan i barndomen hade han förvärvat en god handstil, som den tiden var något ovanligt. Detta, i förening med en icke ringa juridisk skicklighet; gjorde att han vid mognare ålder allmänt anlitades i förekommande skrifgöromål, såsom att uppgöra hemmanshandlingar, kontrakt, bouppteckningar, arvsskiften m.m. Själv hemmanägare, var han en ivrig kommunalman, som sällan saknades där församlingens angelägenheter dryftades och följde städse med stort intresse livets viktiga frågor. Alltsomoftast valdes Båsk att vara församlingens förtroendeman. Under en lång följd av år var han medlem i kyrkorådet och ordförande i styrelsen för fattigvården, där han visade sitt nit för de nödlidande, i det han ingalunda förbisåg församlingens bästa. När kommunalförvaltningen på landet infördes, var det tämligen självfallet att Båsk var den mest lämpade att intaga plats i dess styrelse, såsom ordförande. Allt fullgjorde han med den största samvetsgrannhet. Den språksamme mannen skall helt säkert hos mången länge lefva i kär hågkomst. Hans sjuttioåriga lefnadsbana är nu fullbordad. Frid öfver hans minne!