Sebbins hemman.

Sammanställt av Inga-Lill Sandström år 2016.

Johan Johansson Sebbas- Finne- Rosenback var född 1817. Han var bonde och nämndeman. Sebbin var första gången gift med Anna Eriksdotter Båsk (1820-1866) och hade med henne barnen Maria Sofia f. 1842, gift med Henrik Johan Henriksson Rosenback f.1841 (Åsinas Hindrik), Edla Karolina f. 1846 gift med Josef Johansson Berg f. 1839 och Christina f.1851 gift till Josef Henrik Joh.son Lång f.1847 d.1894. Sebbins andra hustrun hette Matilda Abrahamsdotter Waxlax f. 1838 i Korsholm, död i Dagsmark 1927. De hade dottern Matilda Aurora f. 1870 gift med Viktor Rönnqvist, sonen Johannes f. 1875, folkskollärare som flyttade till Närpes 1898 och dottern Johanna f. 1879.

Sebbins hemman utgjorde först 1/8 dels mantal av Finne eller Rosenback nr. 3 som han erhållit fastebrev på 22.3.1839.

Den 6 mars 1869 sålde Sebbin 1/3 del eller 1/24 mantal av hemmanet åt mågen Josef Johansson Berg, senare- Rosenback och dottern Edla Maria Rosenback mot utbetalning av sytning till honom och hans hustru, även skall dottern Edlas mödernearv som han är dem skyldig försvinna vid köpet och dessutom skall de betala 400 mark, finskt mynt. En torplägenhet undantages från hela åttondelen. De skall bo i en gemensam åbyggnad och mågen Berg och Edla får östra ändan av byggningen, stuga, förstuga och kamrar samt andra hus enligt Sebbins bestämmelser. De skall tillsammans ansvara för gästgiveri och även gemensamt njuta av de fri- och rättigheter som Herr guvernören i länet tillerkänt detta hemman på 5 år. ”Inga delar av denna avhandling får utan min dotter Edlas samtycke avyttras”, bestämde Sebbin. Hemmansdelen värderades med sytning och mödernearv till 1000 mark. Edla och Berg erhöll fastebrev 21.12.1870. Edla och Berg hade 5 barn.

År 1881 for Josef Berg- Rosenback till Amerika och deras hemmansdel 1/24 mantal och därå lydande åbyggnad såldes 14.10.1881 åt Josef Eriksson f. 1851 på Klemets och hustrun Anna Kajsa Josefsdotter f. Rosenback år 1853. Köpesumman var 3.000 mark + sytning åt Johan ”Sebbin” Johansson Rosenback enligt dennes kontrakt. Värderades i rätten till 3.200 mark. Anna Kajsa Josefsdotter var dotter till Sebbins bror torparen Josef Johansson Rosenback f. 1827 och alltså kusin till Edla Maria som sålde hemmanet. (Anna Kajsas mor, änkan Kajsa Eriksdotter Båsk f. 1820 förelystes i okt. 1867 med bonden, änklingen Josef Mattsson Lång eller Blomkvist). Det var troligen köparen av denna hemmansdel, Josef Eriksson född Klemets som Skomakas Selma kallar Sebas-Josip. Denna lägenhet hade namnet Rosenqvist 3:3 och Josef Eriksson erhöll fastebrev 9.12.1885. Vid storskiftet blev han ålagd att flytta hela tomten med åbyggnader men hemmanet såldes 22.2.1910 av honom och hans döttrar Adelina (gift med Johan Viktor Långkvist) och Selma åt Alfred och Adelina Nordberg för 6.600 mark och livstidssytning. Dessa flyttade då gården till Palon.

Den 8.8.1883 avled bonden och förre nämndemannen Johan ”Sebbin” Rosenback. Han överlevdes av änkan Matilda Abrahamsdotter f. 1838 och minderåriga barnen Matilda Aurora, Johannes och Johanna samt döttrarna från första äktenskapet: Maria Sofia f. 1842 gift med Henrik Johan Henriksson Rosenback f. 1841 (Åsinas Hindrik) , Edla Maria f. 1846 gift med Josef Johansson Berg och Christina f. 1851 (gift med Josef Henrik Joh.Henriksson Lång f. 1847). Möjligtvis är det denna Christina som Skomakas-Selma kallar Lillkårk-Kristin och som bodde i en stuga ovanför Lillkårk lillstugon.

Av bouppteckningen efter Sebbin 22.10.1883 framgår att han enskilt förvärvat sitt ägande hemman 1/12 dels mantal av Rosenback samt att han skrivit ett testamente 18.9.1878, vilket bevakats vid 1883 års höstting § 31. Sebbin hade bl.a. förordnat att hemmanet skulle tillfalla hans son Johannes och hans dotter Aurora samt att deras moder Matilda ägde för deras del förvalta hemmanet samt om hemmanet försåldes skulle hon åtnjuta i testamentet närmare bestämd sytning. (Dottern Johanna var ju ännu inte född då testamentet uppgjordes). I bouppteckningen hade denna hemmansdel värderats till 1.500 mark och övriga egendom till 500 mark 25 penni och avkortningen i boet uppgick till 2.994 mark 69 penni. Josef Gustafsson Lillkull förordnades till förmyndare för de omyndiga barnen vid 1885 års vinterting § 186. Josef Gustafsson Lillkull var kusin till Sebbins omyndiga barn eftersom hans mor Maja Lena Johansdotter var syster till Sebbin.

Den 7 april 1885 hölls frivillig auktion för att försälja till mest bjudande bonden Johan ”Sebbin” Rosenbacks arvingar tillhöriga 1/12 mantal av Rosenback skattehemman. Från berörda hemmansdel skulle utges livstidsytning till änkan Matilda Abrahamsdotter enligt särskild upprättad skrift.

Ett större antal ”spikulanter” hade infunnit sig till auktionen. Viktor Valentin Johansson Förnäs stannade vid högsta anbudet, 5.300 mark, vilket betalades genom skuldsedel. Försäljningen underställdes häradsrättens prövning p.g.a. av de omyndiga barnen. De närmaste fäderne fränderna lämnade sitt samtycke till försäljningen.

Vid hösttinget 28.11.1885 § 45 erhöll bonden Viktor Valentin Johansson Förnäs 1 uppbudet på 1/12 mantal Rosenback för sig och sin hustru Maria Adelina Karlsdotter. Matilda Abrahamsdotter Rosenback anhöll vid samma ting 1.12 § 30 om laga inteckning i Viktor Valentin Johansson Rosenbacks och hustrun Maria Adelina Joh.dotters gemensamt ägande 1/12 mantal till säkerhet för sytningsförmåner som kontraktet av 13.4.1885 bestämde. Fastebrev på lägenheten fick Viktor Valentin 21.12.1886.

Fyra år senare sålde Viktor Valentin Förnäs-Rosenback hemmanet om 1/12 mantal. I november 1889 sålde han hälften eller 1/24 del åt Viktor Häggblom (Måg-Jossas). I detta köp ingick inte någon boningsbyggnad. Men enligt detta köpebrev verkar det som att han uppfört en boningsbyggnad på tomten som tillhör detta hemman. Eller har han bott i ena delen av Sebbins gård? Eller har Sebbins änka med de tre minderåriga barnen fortsatt att bo där? Enligt sytn.kontraktet skulle hon ju nog ha lilla boningsbyggningen å gården till sytningsstuga men här finns lite oklarheter.

Andra halvan av hemmanet, också 1/24 del sålde Viktor Valentin Förnäs ungefär samtidigt åt Viktor Josefsson Strömberg f. 1859 och hustru Anna Sofia Eriksdotter Lång f. 1861. Viktor Strömberg var bror till bl.a Erland Båsk (Kia-as Erland) och Josef Strömberg (far åt bl.a. Erik Anders Broberg). Hustrun Anna Sofia var syster till Kårk Erik Jåhan i Palon. I denna försäljning ingick troligen även alla åbyggnader.

Dessa bodde ungefär fem år på hemmanet men sålde det 25.9.1895 och flyttade till Lång hemman, ungefär där Ragnar och Ellen Skogman byggde sin gård. Köpare av Rosenback 1/24 mantal denna gång var Josef Henrik, Josef Andersson Korsbäck f. 1869 och hustru Hilma Sofia Mattsdotter f. 1873 i Sideby. De hade en son Frans Viktor f. 25.6 1895 i Korsbäck. De erhöll 1 uppbudet 5 maj 1896 § 43. Redan följande år, 1897 for denne Josef Henrik Korsbäck till Amerika. Han sände då hem fullmakt från Iron Mountain daterad 18.10.1897. ” Fullmakt för min fader Josef Andersson Korsbäck att försälja min fastighet och kreatur och mitt egande Rosenback skattehemman”. Vittnens namn på fullmakten är: Josef Gustafsson Lång, Henrik Josefsson Storkull och Viktor Jon Henriksson Lillkull.

Hemmanet såldes åt Viktor Eliasson Båsk (Eljasas Viktor) och hustru Edla Maria Reinholdsdotter (Räjnholtsdåtter) den 15.11.1897 för 4.400 mark + årlig sytning åt bondeänkan Matilda Abrahamsdotter enl. kontrakt av 7.4.1885 samt Matilda som gammal innehavare av detta ”himman” undantas några gamla lindor vilka även omnämnes i nämnda sytn.kontrakt. ” Köparen får från denna dag tillträda hemmanet med allt som därtill hör både hus, skog och mark samt bekomma alla dagsverken”. Köpebrevet är undertecknat av Josef Henriks far Josef Andersson Korsbäck och hustrun Hilma Sofia Mattsdotter. Redan 3 dagar senare, den 18.11.1897 § 26 erhöll Viktor Eliasson och Edla Maria Reinholdsdotter 1 klanderfria uppbudet på 1/24 mantal Rosenback nr. 3.

Viktor Eliasson och Edla Maria hade två barn, Josef Henrik f. 10.5.1885 (Eljasas Josip) och Amanda Alvina f. 13.9 1888 (gift Sten i Korsbäck, mor åt bl.a. Gerda Ahlberg).

I utredningen om Måg-Jossas ser vi att Viktor Eliasson (Eljasas Viktor) 1903 köper en del till eller 1/48 del av Rosenback hemman av sin kusin Viktor Johan Fredriksson Häggblom. Denna hemmansdel med åbyggnader säljer han sedan år 1906 åt Henrik Agnäs.

Viktor Eliasson flyttade sedan till Lappfjärds kyrkby. Ännu 1907 äger han sitt hemman Rosenback 3:1 men 1909 vid storskiftes sammanträde står som nya ägare för det hemmanet Henrik Björklund och Henrik Agnäs. När och åt vem han sålde sitt 1/24 mantal Rosenback är ännu inte utrett. Sålde han det åt Henrik Björklund eller sålde han ännu en del åt Henrik Agnäs förutom den 1/48 del han sålde 1906? Henrik Agnäs tilldelades ju vid storskiftet det tomtområde som tillhört Johan Rosenback (Sebbin) och som senare ägts av Viktor Eliasson (Eljasas Viktor) och Josef Eriksson (Sebas Josip).

Den 27.3.1889 uppgjordes ett arrendekontrakt på 50 år om nyttjorätt till jord av Rosenback 1/12 mantal för Lanthandlanden Viktor Ulfves. Arrendegivare var Viktor Valentin Johansson Rosenback och hustru Maria Adelina Karlsdotter. Detta markområde var ju från det hemman som Viktor Valentin köpte på auktion efter Sebbin. Området var västra delen av den s.k. Tomthagen: i norr till allmänna landsvägen med en bredd av 13 famnar, i söder till Lång hemmans rå med en längd av 28 famnar och bredd därstädes 7 famnar. Arrendesumman var 130 mark samt årligen ett dagsverke till hemmansinnehavaren. Inteckning till förnyelse av säkerhet för nyttjorätten gjordes 15.11.1889. Den intecknade hemmansdelen uppgavs då tillhöra bönderna Viktor Eliasson och Viktor Johansson Rosenback.