Försäljningen av Mejeriskogen.

På ett möte den 28 augusti 1952 beslöt medlemmarna enhälligt att sälja den så kallade Mejeriskogen som mejeriet hade köpt några år tidigare. Med på mötet fanns mejerimedlemmarna Frans Storkull, Emil Nybond, Anselm Lillkull, Sigurd Lövgren, Gunnar Långkvist, Frans Nygård, Verner Rönnlund, Erik Anders Klemets, Johan Lillkull, Evert Gröndahl, Valdemar Rosengren, Karl Hemberg, Axel Forslin, Josef Granlund, Otto Björklund, Frans Lindfors, Lennart Nyström, Emil Lövgren, Gunnar Lillkull, Emil Norrgård, Anselm Storkull, Alfred Storkull, Emil Klåvus, Karl Henrik Vesterback och Nils Eklund. Dessutom fanns Elis Nygren, Johannes Gröndahl och Einar Lind med på mötet fanns de inte var medlemmar. Frans Storkull valdes till mötesordförande och Einar Lind till sekreterare.

I fjärde paragrafen står det ”Efter diskussion beslöts enhälligt att omedelbart försälja andelslagets skogsskifte, den s.k. Mejeriskogen och gavs i uppdrag åt Valdemar Rosengren och Erik Anders Klemets att verkställa försäljningen och att på andelslagets vägnar underteckna överlåtelsehandlingarna.”

Tre dagar senare, alltså den 31 augusti 1952 skrevs köpekontrakt med bonden Karl Hemberg som köpte skogen, som ligger på Ivars hemman i Lappfjärds by. Köpesumman 276,000 mark betalades kontant. Hemberg fick tillträde till skiftet först vid årsskiftet 1952-1953 och fram till den tiden fick andelslagets medlemmar köra bort de träd som de redan hade hunnit fälla. Det var ju så att Dagsmark ungdomsförening just då höll på att bygga den nya lokalen och Andelsmejeriet lät föreningsmedlemmarna hugga stockar i skogen, för att användas vid bygget. Skogen var helt uthuggen på stockträd, så det ansågs att den skog som Karl köpte inte var särdeles värdefull.

Köpebrevet skrevs hemma hos kommunalmannen Johan Lillkull och undertecknades av alla parter och Johans hustru Ida som bevittnare. Mejeriskogen är fortfarande i släkten Hembergs ägo.