Johanssons hemmans historia.

Denna utförliga utredning om hemmanet Johansson har gjorts av Inga-Lill Sandström från Vasa.

Hemmanet på Storkull som vid Storskiftet fick namnet Johansson 6: 9,11 utgjorde 1/12 av Storkull hemman. Det ägdes vid storskiftesregleringens början av Karl Erik Johansson Storkull f. 1873. Hemmanet hade Karl Erik bekommit sig så: 1/24 mantal genom avhandling 7.10.1893 då hans mor Edla Karolina överlåtit sitt hemman om 1/12 del av Storkull, hälften vardera åt sina söner Karl Erik och Josef Henrik. Hemmanet hade Edla Karolina och hennes man Johan Henrik Storkull erhållit genom köpebrev 3.12.1868 av Johan Henriks far Johan Hans Henriksson Storkull. Edla hade efter mannens död fått fastebrev 20.12.1884.

Sönerna skall till lika delar utge livstids sytning åt modern. I övrigt är överenskommet att Edla skall ge 900 mark till sönerna för uppförande av en ny mangård. Resten av i boet befintliga kontanter förbehåller hon sig. Likaså förbehåller hon sig husbondeväldet så länge hon det önskar. Men då hon avsäger sig värdskapet erhåller sönerna all i boet befintlig lösegendom och all kreatur till jämn fördelning med undantag av två kor och husgeråd hon då finner för gott att undantaga. Karl Erik erhöll 1 uppbudet på nämnda hemmansdel den 20.11.1894 § 42.

Den andra 1/24 -delen av Storkull erhöll Karl Erik Johansson genom att han och hans hustru Matilda den 8.11.1902 köpte den av Josef Erik Henriksson Storkull f. 1839 och hans hustru Anna Sofia Reinholdsdotter. Säljaren Josef var för övrigt kusin till Karl Eriks far Johan. För denna hemmansdel betalade Karl Erik och Matilda 3.000 mark finskt guldmynt samt livstidssytning till säljarna. Hemmanet fick genast tillträdas till jord, hus skog och hägnader. Men i övrigt var det överenskommet att om köparna inom 10 år försäljer hemmanet åt annan person skall de till säljarna ytterligare betala 1.000 finska mark. Karl Erik Johansson erhöll lagfart på denna hemmansdel den 1.12.1902 § 33.

I sytningskontraktet som uppgjordes samma dag framkommer att Josef och Anna Sofia undantog till bostad åt sig den större boningsstugan som finnes å gården, den mindre fähusbyggningen med fähus och foderlada och port emellan, spannmålsmagasin, två lider och bör köparen åt dem uppföra ännu ett lider. Dessutom förbehöll de sig 6 tegar i rå med hemåkern samt övre ändan av Nyängen i rå med Anders Storkulls mark.

År 1905 dog Karl Erik Storkulls hustru Matilda. Karl Erik gifte om sig 1907 med Adelina Ulfves f. Storkull och flyttade till Lappfjärd. Han ändrade också sitt efternamn till Brogård. Han sålde då sitt hemman Johansson 6: 9,11 i Dagsmark.

Den 25.6.1907 sålde han halva hemmanet eller 1/24 del åt Karl Johan Andersson Korsbäck (Holmbergas Kaal) och hans hustru Adelina för 7.000 mark + sytning. De erhöll 1 uppbud den 2.12.1910 § 56. Dessa sålde hemmansdelen åt Axel Lillträsk år 1913. Och Lillträsk sålde den vidare för 5.000 mark åt Frans och Amanda Luoma den 25.5.1914. De skall också utge årlig sytning åt Karl Eriks mor Edla Karolina enl. kontrakt av den 7.10.1893.

Samma dag, den 25.6.1907 sålde Karl Erik andra halvan också 1/24 del av hemmanet Johansson åt Josef Erik Henriksson och Anna Sofia Storkull. Josef och Anna Sofia köpte alltså tillbaka den hemmansdel de sålde åt Karl Erik år 1902.

Dessa sålde sedan den 20.1.1909 denna hemmansdel åt Josefs systerson Karl Viktor Andersson Storkull eller Rosenblad. (Pala-Viktor). Denne skall åt dem bygga ett sytningshus senast den 20.1.1911. Han skall även stå för storskiftesutskylder. Edla Storkull-Lillandt bibehöll sin rätt. Namnet Lillandt hade Edla Karolina fått då hon gifte sig med Viktor Lillandt, men hon är senare frånskild. Edla Eriksdotter bibehölls också vid sitt torpkontrakt i 50 år.

Samtidigt med denna avhandling sålde ”Pala-Viktor” Karl Viktor åt sin far Anders Konstantin Andersson Rosenblad eller Storkull och dennes hustru Kristina den del han skulle få i arv efter sin avlidna moder Karolina.

Den 2.12.1910 sökte Pala-Viktor Andersson lagfart på sitt hemman, hälften av Johansson 6:9,11, 1/24 del av Storkull. Hemmanet gav han namnet Hägglund och han tog också själv namnet Hägglund som sitt nya efternamn.