Höststämma 1934.

Referat i tidningen Syd-Österbotten om mejeriets höststämma som hölls 28 oktober 1934:

Dagsmark andelsmejeri höll ordinarie höststämma söndagen den 28 oktober. Till ordf. för stämman utsågs Emil Backlund och till sekreterare Frans Agnäs.

Ur den av disponenten V. Björklund föredragna berättelsen över mejeriets verksamhet under tiden 1/1 – 30/9 framgick bl.a. att mjölktillförseln katastrofalt nedgått sedan senaste år. Sålunda har till mejeriet invägts 267,628 kg mjölk mot 388,641 under motsvarande tid 1933. Orsaken till denna stora nedgång får sökas i det långvariga tryckta läget på smörmarknaden, vilket gjort att man mera börjat ägna sig åt spannmålsodling. Den invägda mjölkens medelfetthalt har varit 3,777 % mot 3,664 senaste år. Av den till mejeriet förda mjölken har tillverkats 11,082,5 kg smör. Till ett kg smör har åtgått 24,130 kg mjölk. Som exportsmör har till exportandelslaget Enigheten försålts 10,046 kg smör för ett medelpris av 18 mk 86 pi. Resten ha sålts i minut till ett medelpris av 20 mk 72 pi. Lägsta smörpriset noterades i januari till 16:11 och högsta i sept. till 23:-. För försålda produkter har influtit 211,475:15 och till leverantörer har i likvider utbetalats 147,690:25 (1933 utbetalades i likvider 236,707:-)

De i tur avgående styrelseledamöterna V. Rosengren och J. Granlund samt suppleanten E. A. Rosengård återvaldes. Till revisorer återvaldes Mejeriförbundet Enigheten, E. Lind och J. Lillkull, ävensom suppleanterna V. Nyroos och Erl. Norrgård.

Liksom förut beslöts att mejeriet deltager med hälften i prenumerationspriset på tidskriften Lantmän och Andelsfolk.

Efter förhandlingarna togs paus, varunder stämmobesökarna bjödos på kaffe.

Efter pausen höll handl. J. Spolander från Kristinestad ett intressant föredrag om hästen, dess skötsel och sjukdomar. Särskilt berörde föredragaren den i våra trakter mycket spridda sjukdomen kvickdrag.

Efter föredraget bjöds igen på smörgås och kaffe, varpå Andelskassans höststämma vidtog.