Alfred Nordman från Pjelax.

13.2.1918

Alfred Nordman, som föll på ärans fält vid slaget i Kristinestad var bonde från Pjelaks och endast 25 år gammal. Efter att några år ha vistats i Amerika, dit han emigrerade som 17-årig, återvände han till hemorten, där han då ingick äktenskap och övertog en del av sin faders hemman, som han sedan med sin hustru skötte med omtanke i sambruk med den del hustrun medförde till boet. Alfred Nordman var känd som en stilla och samsgod man, som knappast haft en fiende.

Begravningen av Alfred Nordman.

Den stupade bonden Johan Alfred Nordmans stoft vigdes till gravens ro den 9 februari i Närpes kyrka. Stora folkskaror närvar. Mellan skyddskårister uppställda i dubbel led bars kistan med den fallne kämpen över kyrkbacken in i kyrkans kor, där jordfästningsakten förrättades av pastor Nordlund, assisterad av prosten Dahlberg och pastor Krook. Det var högtid i den åldriga kyrkan. Vid graven sjöng Pjelaks sångkör.

Under kransnedläggningen hölls flera tal. Dels berörde man där den österbottniska frihetskärleken, som eldat den bortgångne likasåväl som hans kamrater att utföra det ädla befrielseverket. Dels framhöll man hur Johan Alfred Nordman genom sin död för fosterlandet visat våra unga män den väg det är skönast för dem att gå.

På Österbottens folk vilar i dessa dagar Finlands hopp. Må vi inte dra den skammen över oss att detta hopp skulle svikas. Med Gud till kamp för hem och fosterland!

Bland de nedlagda kransarna märkas: Från staben i Närpes, från de skilda byarnas skyddskårer, från Övermark skyddskår, från Kaskö skyddskår, från Kristinestads skyddskår, från medborgare i Kristinestad, från Kristinestads kommun, från Skrattnäsbor, från medborgarinnor i Yttermark, från Yttermark andelshandel.

I samma tidning tackade änkan Anna Nordman: ”Ett uppriktigt tack frambärs härmed till alla för det ovanligt stora deltagandet i min djupa sorg, samt hyllningen vid graven, för sången, den rika blomsterhyllningen och talen”

Nordman Johan Alfred