Undervisningplanen.

Artikel i tidskriften Ungdomsvännen 1.8.1926:

Vår folkhögskola.

Vi vilja här i korthet för våra läsare redogöra för Evangeliska Folkhögskolans program, som inlämnades av programkommittén till styrelsesammanträdet i Vörå den 5 juni:

Läro- och övningsämnen:

 1. Kristendomsk. och kyrkoh. 8 veckotimmar.
 2. Modersmålet. 7
 3. Historia. 3
 4. Geografi och samhällslära. 2
 5. Räkning och bokföring. 4
 6. Naturlära. 2
 7. Hälsolära. 2
 8. Lanthushållning: 4 timmar: -a) Jordbrukslära 1, -b) Husdjurslära 1, -c) Skogshushållning 1, -d) Trädgårdslära 1
 9. Ritning och geometri 2
 10. Föredragsövningar. 1
 11. Sång. 2
 12. Spelning. 1
 13. Handarbete. 12
 14. Diskussion. 1

Summa: 50 veckotimmar.

Kristendomslära.

a) Bibelkunskap: En översiktlig framställning av Gamla och Nya testamentet samt grundligare genomgång av valda bibelböcker och texter.

b) Tro- och sedelära: Vår kyrkas bekännelse i huvudsak samt det viktigaste ur tros- och sedeläran enl. någon lämplig bok och i samband därmed genomgås lämpliga psalmer och sånger ur Sionsharpan.

c) Kyrkohistoria: Kort framställning av kyrkans historia. Kyrkans utveckling i hemlandet. Pietismen. Den evangeliska rörelsen, dess representanter och utveckling. De olika riktningarna (sekterna).

d) Religions- och missionshistoria: Översiktlig, jämförande framställning av de förnämsta religionerna och deras syften samt översiktlig framställning av missionsverksamheten, huvudsakligen den finländska (yttre och inre).

e) Barn- och ungdomspsykologi: Studium av den inre utvecklingen hos kristna personligheter. Söndagsskolemetodik. Undervisningsövningar. Handledning för kristlig verksamhet bland ungdomen.

 

Modersmålet.

-Litteraturhistoria: Särskild vikt fästes vid den andliga litteraturen och de andliga författarena. Välläsningsövningar. Grammatik, uppsatsövningar, rätt- väl- och formulärskrivning.

-Historia: Det Viktigaste ur Finlands hist. samt lämpliga delar från världshist. De politiska och andliga strömningarna i huvuddrag. De sköna konsterna och deras förnämsta representanter.

-Geografi: Finlands geografi. Samhällslära. Var statsförfattning, kommunallagarna.» Hembygden.

-Räkning och bokföring: Folkskolans kurs repeteras, fördjupas och utvidgas. En kurs i bokföring.

-Naturlära: Ett antal typer, djur- och växtgrupper behandlas mera ingående. Företeelser, som äro av betydelse för lantmannen, behandlas vid en kort kurs i fysik och kemi.

-Hälsolära: Människokroppens byggnad. Hälso- och sjukvård. Nykterhetslära.

-Lanthushållning: Det viktigaste ur jordbruksläran, husdjursläran, skogshushållning och trädgårdsläran genomgås.

-Ritning och geometri: Frihands- och projektionsteckning. Det viktigaste i geometrin. På våren en kort kurs i lantmäteri för gossar.

-Sång: Den unisona sången är huvudsak, men även körsång upptages, beroende på hurudana anlag och vilket intresse för sång elevgruppen uppvisar.

-Föredragsövning: Eleverna utarbeta i tur och ordning över i samråd med vederbörande lärare valda ämnen, föredrag, som framsäges och kritiseras under för ändamålet anslagna veckotimmar.

-Spelning: Spelning på stränginstrument samt de elever, som önska, få under lärarens ledning lära sig orgelspelning och musiklära.

-Handarbete: Gossar: Slöjdteori, möbelritning. Föremålen bonas eller poleras. Enklare metallarbeten. Flickor: Konstvävnad och annat handarbete.

Vid sidan av den egentliga folkhögskolekursen upptager dessutom vår folkhögskola en förberedande kurs för inträdessökandena till seminarium. Dessutom komma ett par kurser att anordnas i hushållslära samt två ungdomsveckor hållas, en före och en efter jul.

Vi hoppas, att många unga från när och fjärran skola anmäla sig till skolan, som nu i höst öppnar den 1 november sina dörrar i Dagsmark. — Ja, må Herren hägna och välsigna vår skola och allt arbete, som med densamma är förenat.

J.E. Sjöblad.