Kyrkoherdens intyg åt Wadström.

Folkskolläraren Johan Jakob Wadström, som född 4 september 1861, sedan den 26 juni 1882 innehaft lärartjänsten vid Dagsmark bys högre folkskola härstädes, har så inom som utom skolan ådagalagt ett gott och stadgat uppförande samt med utmärkt nit och skicklighet även som med god framgång skött sin lärarverksamhet, varför belåtenheten med denna verksamhet varit stor, icke blott hos Dagsmarks byamän utan ock hos prästerskapet härstädes, då det i skriftskolan visat sig att eleverna från ovannämnda folkskola i allmänhet ägt en bättre läskunnighet, uppfattningsförmåga och insikt i kristendomsläran än eleverna från moderförsamlingens andra folkskolor, hvilket på begäran intygas.

Lappfjärd den 10 september 1887.

O.A. Hannelius, t.f. kyrkoherde, vice pastor

Hannelius intyg åt Wadström om goda elever från Dagsmark
Intyget åt lärare Wadström har donerats till SLS:s arkiv i Vasa.