Kungörelser den 9 februari 1918.

Den 9 februari publicerades i tidningen Syd-Österbotten flera manifest, kungörelser och proklamationer. Här några av dom:

Senatens manifest till general Mannerheim och Finlands folk.

Uppeggade av några maktlystna personer, har en del finska medborgare, stödjande sig på främmande bajonetter och krafter, gjort uppror emot Finlands lantdag och emot den av densamma tillsatta lagliga regeringen, förhindrande med våld deras verksamhet och bringande i fara fädernelandets nyss vunna frihet. Landets regering har sett sig tvungen att med alla till buds stående medel söka göra ett slut på detta förräderi. I detta syfte hava de skyddskårer, vilka med lantdagens bemyndigande bildats för upprättande av ordningen i landet, ställts under gemensam ledning, och har general G. Mannerheim utnämnts till deras befälhavare. Regeringen befaller landets laglydiga befolkning att bistå general Mannerheim och hans trupper i allt vad han anser nödigt för ett framgångsrikt uppfyllande av sitt uppdrag.

De vilseledda medborgare, vilka med vapenmakt rest sig för att tillintetgöra den lagliga samhällsordningen, böra ofördröjligen avstå ifrån detta försök och överlämna sina vapen åt landets regering trogna trupper.

Ifall de icke inse sina handlingars brottslighet och underkasta sig, må de dock förstå, att deras försök i varje händelse är dömt att misslyckas. Regeringens trupper hav redan intagit en stor del av landet och närmar sig de i söder och sydväst belägna städerna. Intet motstånd kommer att tillbakahålla dem i deras kamp mot landsförrädarna för fädernelandets frihet.

28 januari 1918.

Finlands Senat: P. E. Svinhufvud, Arthur Castrén, Jalmari Castrén, Kyösti Kallio, O. V. Louhivuori, Onni Talas. (denna Onni Talas är inte densamma med samma namn, som var hemma från Kristinestad)

 

De rödas uppror mot landets regering och folkrepresentation.

En proklamation av överbefälhavaren.

Överbefälhavaren för regeringstrupperna, general Mannerheim, har i anledning av rödgardisternas omänskliga grymheter utfärdat en sålydande proklamation:

De inhemska väpnade skaror, som gjort uppror mot Finlands Lantdag, Regering och lagliga samhällsordning, ha även gjort sig skyldiga till en mängd de allra grövsta och mest omänskliga gärningar, de där djupt upprört medborgarnas sinnen. Som exempel må nämnas några händelser, vilka kommit till min kännedom: I Viborg ha de upproriska dödat oskyldiga personer, efter tortyr mördat stationsinspektör Kylmänen i fängelsecellen samt marterat andra fångar. I Käntärä have de ihjälskjutit sårade, i Suinila med kulsprutor arkebuserat ett 10-tal avväpnade skyddskårister och i samma by inbränt husbonden på Markkula gård.

Dessa och andra om oerhörd grymhet vittnade dåd överträffar allt annat i den farliga lek, som rödgardisterna med sina själsfränder inlåtit sig på. Enär den kunna bringa även Regeringens trupper att tillgripa liknande metoder, meddelar jag härmed till rödgardisternas och deras medhjälpares kännedom, att jag i denna sak icke mera kommer att giva någon varning. Om de även härefter fortsätta sina illgärningar, så må de veta att mot dem komma att tillgripas de strängaste straffåtgärder.

Överbefälhavaren över Republiken Finlands regerings trupper.

General Mannerheim.

 

Till samtliga ämbetsverk och tjänstemän i landet.

En proklamation av Tjänstemannaföreningen i Finlands centralförbund.

Med anledning av att Finlands lantdag och den av den tillsatta lagliga regeringen med våld hindrats i verksamhet, tillkännagives härmed till efterföljd:

  1. Centralämbetsverken ha intet att skaffa med någon olaglig regering, vad namn den hava må.
  2. Ingen finsk tjänsteman och den lagliga regeringen understödande medborgare må skrida att tjäna inkräktarna eller ställa sig i någon förbindelse med dessa. All offentlig ämbetsverksamhet, däri inberäknade allmänna arbeten, universitet och bildningsanstalterna, avbryta omedelbart sin verksamhet, till lagliga förhållanden återställas, likväl med följande begränsningar:

-En regelbunden verksamhet fortsätter i de delar av landet, där en laglig regering och dess representanter råda.

-Järnvägstjänstemän följa de dem givna order.

-Läkare och i sanitätsväsendets tjänst stående personer tjänstöra fortsättningsvis i överensstämmelse med sin övertygelse, och

-Livsmedelsstyrelsen fungerar, såvitt det är möjligt, i enlighet med de fullmakter den erhållit av den lagliga regeringen.

  1. Ämbetsverk och tjänstemän sörja såvitt möjligt för bevarandet av den statsegendom, som befinner sig i deras vård.
  2. Centralämbetsverk och lokala tjänstemän se till, att dessa anvisningar kungöras och att de noggrant efterföljas.
  3. Såvitt den lagliga regeringen kan utgiva befallningar, skola de efterföljas.

Tjänstemannaföreningens i Finlands centralförbund.

Godkänt d. 27.1.1918. P. E. Svinhufvud.

 

General Mannerheims proklamation till de ryska soldaterna.

Tappra ryska soldater!

Den självständiga republiken Finlands under mitt befäl stående bondetrupper föra ej krig med Ryssland, utan ha rest sig till frihetens och den lagliga regeringens värn och bekämpa skoningslöst de huligan- och rövarhopar, som öppet hotar landets lagliga ordning och fredliga medborgares liv och egendom. Oaktat upprepade försäkringar om iakttagande av sträng neutralitet i kampen mellan partierna i landet, ha beväpnade, ansvarslösa matros- och soldathopar i södra Finlands städer öppet understött rövare och fosterlandsförrädare med vapen i hand kämpat mot de under mitt befäl stående skyddskårerna, dödat fredliga invånare och förövat de mest upprörande våldsdåd.

Den 26 januari meddelade den ryska Kommissarien under en överläggning i Rayonkommittén åt Senatens ordförande, att kommittén med hänsyn till att den sociala revolutionen i Finland redan tagit sin början anser såsom de i landet förlagda ryska truppernas plikt att aktivt understöda de röda gardena, d.v.s. landsförrädarna och upprorsmännen.

Ovannämnda omständighet har tvingat mig att, uteslutande såsom en säkerhetsåtgärd, tillgripa den enda verkliga effektiva garantin för iakttagande av ovillkorlig neutralitet och fordra av de i norra Finland förlagda trupperna utlämnande av deras vapen. Under förutsättning att detta villkor uppfylls, garanterar jag full säkerhet till liv ävensom möjlighet att fritt återvända till hemlandet, då deras evakuering efter överenskommelse med Rysslands regering, kommer att äga rum. Vad vapnen beträffar, kommer med dem att förfaras beroende på särskild överenskommelse med Rysslands regering.

Ryska soldater! Blod ha gjutits tillräckligt! Låt finländarna, bönderna och arbetarna, själva avgöra sitt öde. Förbittringen ibland folkmassorna tillväxer snabbt, de frihetsälskande bönderna kommer ej att tillåta våldsdåd och folkresningen lägger sig ej förrän de befriats från all olaglig inblandning i landets inre angelägenheter.

Vasa den 30 januari 1918.

Överbefälhavaren över Republiken Finlands regerings trupper.

General Mannerheim.

Tillbaka till huvudartikeln.