Tidningsurklipp från år 1915

Syd-Österbotten 30.6.1915:

Eldsvåda.

Senaste lördag klockan halv åtta på aftonen observerades att en riebyggnad tillhörig bonden Henrik Björklund i Dagsmark stod i lågor. Byggnaden, som förutom ria innehöll en halmlada, var försedd med halmtak, som just hade blivit förnyat och den gamla halmen hade ännu inte hunnit bortskaffas. Fastän det var vindstilla var dock byn hotad. Halmbränderna flög omkring i luften och förorsakade smärre eldsvådetillbud på ett par olika ställen. Byalagets spruta, som förvarades i samma gård var nog snart på platsen, men inskränkte sig dess, såväl som den från sågen tillskyndande sprutans verksamhet till att skydda närliggande, starkt hotade byggnader.

Ansträngningarna riktades huvudsakligast på att begränsa brandhärden och därför kunde ingenting av den brinnande byggnaden räddas. Skadorna uppskattas till minst 500-600 mk eftersom tre kastmaskiner jämte ett parti halm blev lågornas byte. Byggnaden var brandförsäkrad i kommunens brandstodsbolag, men endast för 200 mk, varför skadan är kännbar. Några minderåriga gossar, som lekt i den från taket nedkastade halmen, misstänkas för att genom ovarsamt handskande med tändstickor gett upphov till eldsvådan.

Syd-Österbotten 17.7.1915:

Inbrottsstöld förövades natten mot den 15 juli hos torparen Viktor Öist i Dagsmark, Storträsk. Tjuvarna hade från stallsfarstun tillgripit en sele och från en kammare, till vilken inträde beretts genom fönstret ett dubbelpipigt, amerikanskt hagelgevär. Saken har anmälts för polisen, som är förövaren på spåret.

Senaste söndag övergick ett kraftigt åskväder Storå. Blixten slog ned i kyrkans klockstapel, rev lös foderbräden och splittrade något bärbjälkarna och strävorna i tornet. Någon eldsvåda uppstod dock inte.

Syd-Österbotten 28.7.1915:

Blixten i stugan. Från Dagsmark berättas att i måndags rådde ett starkt åskväder. Blixten slog ned på ett par ställen i byn. Hos sytningsmannen Henrik Rosenback skadades skorstenen. Rummet fylldes med rök och ett bord och en så söndrades. Två personer som befann sig i rummet klarade sig oskadda.(Henrik Rosenback bodde i den gård på Åbackvägen där Ingmar Rosengård bor i dag, Lasses kommentar).

Syd-Österbotten 11.8.1915:

På en nyligen hållen kommunalstämma beslöts att i Lappfjärd inrätta en sparbank. Förslaget till stadgar upplästes och godkändes efter smärre ändringar. Agronom Johan Starcke utsågs att söka vederbörlig fastställelse för dessa stadgar. Kommunalnämndens ordförande Otto Pärus befullmäktigades av stämman att ta upp lån för sparbankens startande.