Elektriska ljusledningars eldfarlighet.

Artikel i tidningen Brandluren Nr 3, 31.3 år 1901. Bidrag av Jarkko Ikkelä-Koski från Kristinestad.

Att de elektriska ljusledningarna icke under alla omständigheter äro så litet eldfarliga, som man på många håll är benägen att tro, därpå kunna vi återigen anföra tvänne talande bevis. Under hösten 1900 infördes af Elektriska Aktiebolaget A.E.G. som har sitt kontor i Helsingfors, uti särskilda, i Städernas Allmänna Brandstodsbolag försäkrade byggnader i staden Kristinestad elektrisk belysning, och redan nu har nämnda försäkringsbolag nödgats utbetala ersättning för tvänne af de elektriska ljusledningarna orsakade eldsvådor.

Den förra af dessa eldsvådor timade 25 sistvikne februari i gården 209 i första kvarteret, och den senare uppstod den 17 dennes i gården n:ris 92 och 93 i 2:dra kvarteret af Kristinestad.

(Branden på tomterna 92 och 93 inträffade i gårdsägaren Erik Töttermans bostad i den gula byggnaden längs med Strandgatan bakom stadshotellet. Branden uppstod i ett rör som ledde de elektriska ledningarna från vinden ned till Töttermans kammare.  Gården 209 i det första kvarteret var sjökapten Starcks gård på Strandgatan 58 och händelseförloppet var det samma).

I båda fallen hade fyllningen i mellantaket fattat eld omkring det rör, genom hvilket de elektriska trådarna voro dragna från vinden in i rummen. Lyckligtvis inträffade brandtillbuden på dagen och observerade i god tid, hvarför skadorna dessa gånger icke stego högre än till resp. 145 och 200 mark. Men inga garantier finnas för, att icke brandtillbuden kunna upprepas och en annan gång vålla vida större skador.

Direktionen för Städernas Allm. Brandstodsbolag har därför också nu förständigat försäkringsinnehafvarene i Kristinestad om att låta af ojäfvig, kompetent person afsyna de elektriska ljusledningarna och gå i författning om möjliga bristers afhjälpande, vid äfventyr att försäkringsrätten i annat fall förvärkas. För såväl de bolag, hvilka syssla med installerandet af elektriskt ljus, som för försäkringsinnehafvarene torde detta direktionens beslut innebära ett behöfligt ”memento”.

Pärmbilden av tidskriften Brandluren där det fanns en artikel om de brandfarliga ljusledningarna.
Pärmbilden av tidskriften Brandluren där det fanns en artikel om de brandfarliga ljusledningarna.