Plock ur protokollen från 1922 och framåt.

De äldsta protokollböckerna från Dagsmark Ungdomsförening har varit på villovägar under en längre tid, tills de i misstag hittades på skolans vind. Den äldsta är fortfarande försvunnen men här nedan kan du läsa ett sammandrag ur protokollen från 1922 till början på 1927:

13 mars 1922: förevisades levande bilder om Finlands frihetskrig, m.m. på vår lokal. Var talrikt besökt av både gamla och unga.

Annandag påsk 1922: Fest på lokalen. Ordförande Valdemar Rosengren höll föredrag och Hulda Lindell berättade en historia. Artur Gröndahl hade skrivit ”Försöka duger”. Deklamation av Anselm Nyström och bygdemålstal av Frans Storkull. Teater med Artur Rosengren, Johannes Gröndahl, Selim Lillkull, Sandra Forsgård, Anna Lillsjö och Aina Lillkull.

6 november 1922: Svenska dagen fest, tal av läraren Sjöblad.

26 december 1922: Julfest där Sjöblad höll tal om hembygdskärleken, deklamation av Sandra Forsgård, Johannes Gröndahl läste ur ”Försöka duger”. Sedan teater med Artur Rosengren, Selim Lillkull, Valdemar Rosengren, Emil Storkull, J. Lillkull och Sigrid Lindberg.

7 januari 1923: Fest av Åbygg sångkör, kupletter av Otto Storfors, körsång och sedan dans.

13 januari 1923: Soaré, Sandra Forsgård berättade om ”skogsviolen”. Sedan teater med Evert Gröndahl, Frans Storkull, Selim Blomkvist, Julanda Nyroos och Aina Lillkull. Sedan dans, god ordning.

Ur årsberättelsen för 1922: 60 medlemmar. Styrelsen har bestått av Viktor Nylund, Erland krook, Artur Rosengren, Evert Gröndahl, Anselm Nyström, Johannes Gröndahl, Hulda Lillkull, Sigrid Lindberg, Hulda Agnäs, Julanda Nyroos, Aina Lillkull, Anna Lillsjö, Olivia Nordberg och Hulda Storkull. Revisorer Erik Englund och Axel Hummelgård. Den tidigare kassören Emil Rosengård har avlidit. Sekreteraren Frans Storkull beklagar i årsberättelsen att flera ungdomar har uppfört sig oanständigt och att ungdomslivet är stadd på återfärd till gammaldags råa seder och bruk. Sorgligt är det när en stor del av ungdomarna, till och med styrelsemedlemmar söker sitt nöje i brännvinsflaskan. Måtte en ljusare tid randas för vår förening, kanske en hoppfull stjärna ännu lyser i framtiden!

11 februari 1923: Årsmöte. Till ordförande valdes Johannes Gröndahl, sekreterare Frans Storkull, kassör Sandra Forsgård. Till tidningsredaktör valdes Selim Lillkull. I styrelsen invaldes Artur Rosengren, Erland Krook, Konrad Rosenlund, Evert Gröndahl, Viktor Nylund, Anna Lillsjö, Sigrid Lindberg, Hilma Agnäs, Hulda Lillkull, Olivia Nordberg, Julanda Nyroos, Aina Lillkull och Hulda Storkull. Revisorer blev Erik Englund och Axel Hum Forslin, suppleant Erik Anders Bränn. Medlemsavgiften bestämdes till 2 mark. Bestämdes att andra föreningar som hyr lokalen skall betala hyror, utom skyddskåren som får hyra gratis.

18 februari 1923: Styrelsemöte. Sandra Forsgård avsade sig kassörsskapet och i hennes ställe invaldes Otto Björklund. I stället för tredskande Selim Lillkull som tidningsredaktör valdes Olivia Nordberg. Beslöts att anskaffa en brandspruta till lokale, ordföranden Gröndahl fick i uppdrag at anskaffa den.

25 mars 1923: Fest. Föredrag av J. Nyquist om Europas nya stater och väldet mot Tyskland. Hulda Lillkull läste en berättelse. Valdemar Rosengren uppläste tidningen ”Försöka duger” som han själv hade skrivit. Tidningen var den bästa som någonsin skrivits och den belönades med rikliga applåder. Sedan teater med Frans Storkull, Evert Gröndahl, Emil Nyholm, Aina Lillkull och Olivia Nordberg. Bra stämning och ordning på dansen efteråt.

21 april 1923: Gästspel av Åbygg sångkör, mycket publik men dålig stämning, eftersom några ”raglande individer uppträdde opassande mot slutet av dansen. Bråkmakarna voro Lappfjärdsbor och en del från Träsk”.

22 april 1923: styrelsen godkände Anna Lillsjös, Olivia Nordbergs och Sigrid Lindbergs ansökan om avsked.

29 april 1923: Fest. Julanda Nyroos uppläste en berättelse och Sandra Forsgård uppläste den handskrivna tidningen ”Försöka duger”. Sedan följde teater, som utfördes granska bra trots flera nybörjare: Johannes Gröndahl, Selim Lillkull, Anselm Lillsjö, Elin Lillkull och Hulda Storkull. ”Ordningen stördes litet av en hop stockflöjtare, som uppträdde berusade. De voro Sastmola finnar.”

2 september 1923: Danssoaré. Musik av Otto Storfors. Sedan teater med Selim Lillkull, Frans Storkull, Emil Nyholm och Selim Blomkvist.

20 september 1923: Brevafton.

28 september 1923: Fest. Hulda Lillkull läste en berättelse. Teaterstycket ”Lumplinas testamente” utfördes av Artur Gröndahl, Selim Blomkvist, Johannes Gröndahl, Frans Storkull, Hilma Agnäs, Hulda Lillkull, Elin Lillkull, Hilma Broberg och Julanda Nyroos. Sedan uppläste Selim Lillkull tidningen ”Försöka duger” som han själv författat. Hulda Krook utförde en tablå.

11 november 1923: Nykterhetsfest med föredrag av lärare Sjöblad och rektor Johannes Nyquist från Lappfjärd.

21 november 1923: Styrelsemöte. Beslöts att skaffa en ny mur till stora salen och Johannes Gröndahl och Frans Storkull fick i uppdrag att skaffa den. De beslöt också ”lega 2 man att hava ut golvet i lilla salen, som angripits av golvrost”. En dans skulle anordnas för att finansiera golvet. Beslöts också att inköpa en glaslåda, för att bygga alla söndrade fönsterrutor. Det beslöts att uppta ett lån av Amanda Nelson på 3 000 mark med 10 % årlig ränta för att täcka utgiften för den inköpta muren. Inköpet av muren har ombesörjts av Viktor Nylund. Glaslådan skulle inköpas av Erik Anders Rosengård för en summa om 900 mark.

26 december 1923: Julfest. Johannes Gröndahl hälsade välkommen. ”Försöka duger” upplästes av Hulda Lillkull. Sedan följde en skrattretande bygdemålsberättelse av Artur Gröndahl, som han själv författat. Han erhöll allmänhetens bifall med kraftiga applåder. Sedan uppläste Gunnar Gröndahl en berättelse. Efter pausen spelades ”Bland aristokrater” av Artur Rosengren, Hulda Storkull, Aina Lillkull, Artur Gröndahl, Emil Nyholm, Julanda Nyroos, Frans Storkull och Hulda Nyholm (Hulda torde vara ”Hentela-Hulda” som bodde nära Byåsen) Pjäsen var en av de bästa som utförts.

10 januari 1924: Levande bilder förevisades av Frans och Selim Gullmes från Lappfjärd.

Ur årsberättelsen för 1923 ser vi att föreninge hade 70 medlemmar och att det har ordnats 6 möten eller fester, 3 danssoaréer och 2 brevaftnar. Ungdomsföreningen hade också ordnat en fest i Kalax i Närpes och den ekonomiska behållningen av den var god. ”Försöka duger” har utkommit 5 gånger. Biograf Apollo från Lappfjärd hade besökt Majbo för att visa levande bilder. I slutet på arberättelsen skrev sekreteraren Frans Storkull så här: ”Nu då vi hava vårt Majbo i fullgott skick, kunna och böra vi mera vinnlägga oss om den ideella odlingens främjande, ett folk har behov av det sköna. Det behövs idealens lyftande tjuskraft, det behövs poesins värmande, lysande och renande låga. Denna låga sprider sol och värme över vardagslivets ofta tunga, enformiga sysslor. Nu om någonsin behöver vårt folk ljus, värme och glädje. Nu om någonsin behöver landet sedligt rena och starka, vakna, klarsynta, varmhjärtade män och kvinnor, som förstå sin plikt mot sig själva, sitt hem och land, som känner sig medansvariga för allt som sker i samhället”.

10 februari 1924: Årsmöte. Viktor Nylund valdes att leda ordet och sedan valdes Frans Storkull till ordförande för styrelsen. Till sekreterare valdes Evert Gröndahl och till kassör Hulda Lillkull. I styrelsen invaldes Viktor Nylund, Johannes Gröndahl, Selim Lillkull, Emil Nyholm, Anselm Lillkull, Hilma Agnäs, Amanda Rosengren, Elin Lillkull, Hulda Nyholm, Hulda Storkull, Aina Lillkull, Julanda Nyroos och Hulda Lillsjö. Årsmötet beslöt att i tidningen Finska Amerikanaren sända en hälsning åt Erland Krook och andra emigranter.

17 februari 1924: Styrelsemöte. Beslöts att Emil Nyholm skall snickra ett arkivskåp till att förvara böckerna i till rökrummet. Eftersom han också består alla tillbehör så får han 300 mark för skåpet.

24 februari 1924: Flickornas fest. Sandra Forsgård hälsade alla välkomna, också gossarna. Sedan läste Aina Lillkull upp tidningen ”Försöka duger” som hon själv hade skrivit. Efter det sjöng Hulda Storkull en visa. Sedan läste Hulda Lillkull en berättelse. Sedan spelades ”i skottår” av Hulda Storkull, Hilma Agnäs, Elin Lillkull, Amanda Hällback och Artur Gröndahl. Sedan blev det dans, där flickorna bjöd upp.

1 mars 1924: Nykterhetsfest. En Levander skulle visa levande bilder ”men Elecktriska fungerade inte så att de måste flytta till skolan, det var talrikt besökt”.

28 mars 1924: Festsoaré. Frans Storkull hälsade välkommen och Ellen Norén läste en dikt. Hulda Lillkull läste upp tidningen ”Försöka duger”. Sedan spelades ”Allt eller intet” av Frans Storkull, Selim Lillkull, Aina Lillkull och Amanda Rosengren. Fåtaligt besökt men ordningen var god.

Påskfest 1924: Johannes Nyquist höll föredrag, Ellen Norén läste en dikt och Valdemar Rosengren läste en berättelse. Sedan teaterstycket ”Far super” med Frans Storkull, Emil Nyholm, Johannes Gröndahl, Hulda Storkull, Julia Norén, Amanda Rosengren, Julanda Nyroos och Hulda Lillkull. Därefter läste Selim Lillkull en berättelse.

3 maj 1924: Lappfjärds skyddskår hade en gymnastikuppvisning som var talrikt besökt.

15 juni 1924: Fest i Härkmeri. Valdemar Rosengren hälsade välkomna. Ellen Norén läste en dikt. Hulda Storkull uppträdde med en kuplett. Därefter följde en ”dialog” mellan Valdemar Rosengren och Selim Lillkull och det blev livliga applåder. Sedan läste Ellen Norén tidningen ”Försöka duger”.  Därefter teater ”Smugglingshistoria” med Frans Storkull, Karl Henberg, Amanda Rosengren, Emil Nyholm, Valter Lindell, Aina Lillkull, Elin Lillkull, Johannes Gröndahl, Hulda Storkull och Hulda Nyholm. Fåtaligt besökt, dålig kassabehållning.

Midsommardagen 1924. De var här från Nya Ateljen och fotograferad ungdomsföreningen.

19 juli 1924: Fest. Frans Storkull hälsade välkommen. Dikt av Ellen Norén, Hulda Lillkull läste ur ”Försöka duger”, som hon själv hade skrivit. Sedan teater med Aina Lillkull, Ellen Norén, Frans Storkull och Amanda Rosengren. Efter pausen höll magister Karlsson från Lappfjärd föredrag. Talrikt besökt.

17 augusti 1924: Skyddskåren ordande idrottstävlingar, sedan prisutdelning och slutligen dans.

13 september 1924: Maskerad. Talrikt besökt men inte så många som var maskerade. ”Tillställningen och dansen var livlig. Men när glädjen var som störst så brast ovädret lös, då uppstod skamligt att säga ett slagsmål mellan två, nämligen mellan (namnen censurerade). De förstörde hela tillställningen, alla blevo skrämda och måste fara sin väg. Måtte detta ej upprepas flera gånger av sådana duktiga gossar, ty det var en stor skam åt hela ungdomsföreningen”.

Mikaelidagen 1924: Festsoaré. Frans Storkull hälsade välkommen, deklamation av Ellen Norén, Sandra Forsgård läste en berättelse. Sedan teater av Valdemar Rosengren, Amanda Rosengren, Frans Storkull, Selim Lillkull, Emil Nyholm, Aina Lillkull, Ellen Norén och Anselm Lillkull.

28 oktober 1924: Styrelsemöte. Beslöts att upparbeta jorden runt ungdomslokalen till en park.

1 november 1924: Nykterfest med föredrag av lärare Sjöblad och rektor Johannes Nyquist.

9 november 1924: Flicksoaré med tal, dikt, teater och dans.

Ungdomsföreningen har i höst låtit täckdika sin jord invid lokalen, arbetet fortsättes i vår med trädgårdsanläggning.

28.12.1924: Julfest. Frans Storkull hälsade välkommen deklamation av Ellen Norén, Valdemar Rosengren läste tidningen ”Försöka duger”. Sedan teaterstycket ”Borta bra” med de normala skådespelarna. God ordning och talrikt besökt.

1 januari 1925: Styrelsemöte. Beslöts att diskussionsaftnar skall böra ordnas.

17 januari 1925: Festsoaré. Välkomsttal, berättelse, teater, deklamation och slutligen dans. Selma Forslin utförde en bejublad kuplett.

21 januari 1925: Nykterhetsfest där en Huldén visade skioptikonbilder och höll föredrag.

Årsberättelsen för år 1924: under året har det hållits 10 möten, 2 danssoaréer, 2 brevaftnar och en maskeradbal. Programmet har bestått av sång, hälsningstal, föredrag, berättelser, kupletter, teater och tablåer. ”Försöka duger” har utkommit 7 gånger och föreningen har haft 83 medlemmar. Föreningsmedlemmen Ida Santaniemi har avlidit och föreningen deltog med en krans.

1 februari 1915: Årsmöte. Frans Storkull hälsade välkommen och Erik Englund valdes till ordförande för mötet med Sandra Forsgård som sekreterare. Mötet omvalde Frans Storkull till ordförande, för han har med energi och omtanke skött föreningens åligganden. Emil Nyholm valdes till kassör och Hulda Lillkull valdes till sekreterare. I styrelsen invaldes dessutom Viktor Nylund, Valdemar Rosengren, Selim Lillkull, Emil Nyholm, Anselm Lillkull, Hilma Agnäs, Elin Lillkull, Amanda Rosengren, Hulda Storkull, Aina Lillkull, Sandra Forsgård, Selma Gröndahl och Ellen Norén. Byggmästare Emil Storkulls sjukhjälpsfond skall förvaltas av läraren Sjöblad, Erik Anders Klemets och Emils bror Erik Englund. Hyrorna bestämdes enligt tidigare år, där det bestämdes att skyddskåren får hyra lokalen gratis.

5 februari 1925: Styrelsemöte där det beslöts att skaffa en krans till Torsten Wadströms begravning.

14 februari 1925: Diskussionsafton där det diskuterades om dansen är till nytta eller skada. Flertalet påstod att dansen är till skada.

1 mars 1925: Fest med hälsningstal, berättelse, tidningen ”Försöka duger” och ett teater med Kalr Henberg, Artur Rosengren, Frans Storkull, Valdemar Rosengren, Elin Lillkull och Ellen Norén. Efter pausen sjöng Hulda Storkull och Karl Henberg en bejublad kuplett. Festen avslutade med dans, talrikt besökt och bra ordning.

29 mars 1925: Festsoaré. Frans Storkull hälsade välkommen, Valdemar Rosengren lästa ur ”Försöka duger”. Sedan blev det teater med Frans Storkull, Selim Blomkvist, Karl Henberg, Emil Nyholm, Valdemar Rosengren. Därefter uppläste Selim Blomkvist en bygdemålsberättelse. Sedan blev det en dialog mellan Artur Storkull och Artur Rosengren. Fest var talrikt besökt med ordningen var inte den bästa.

2 maj 1925: Fest. Frans Storkull hälsade välkommen och sedan sjöng lärarinnan Holmström solo ”och spelade Guitarr”. Alexandra Forsgård läste ”Försöka duger” och efter pausen berättade Holmström en viktig berättelse. Sedan följde ett teaterstycke med många skådespelare: Frans Storkull, Karl Henberg, Selim Blomkvist, Artur Rosengren, Valter Lindell, Aina Lillkull, Emil Nyholm, Hulda Storkull, Hulda Nyholm, Hulda Lillkull, Anselm Lillkull, Elin Lillkull, Ellen Norén, Julia Norén och Ida Sundblom.

Pingstdagen 1925: Fest i Pjelax. Hälsningstal av Frans Storkull, deklamation av Sandra Forsgård, ”därefter sjöng Hulda Storkull och Ellen Norén solo med musik av S. Nyholm”. Sedan spelades samma teaterstycke som i Dagsmark 2 maj. Därefter läste Hulda Lillkull en bygdemålsberättelse. Sedan blev det en dialog mellan Frans Storkull och Artur Rosengren. Talrikt besökt.

14 juni 1925: Styrelsemöte. Endast ett ärende, nu skulle det väljas ordningsmän som skulle hålla ordning på festerna. valda blev Emil Agnäs och Erik Englund.

20 juni 1925: Besök av Åbygg sångkör.

18 juli 1925: Sommarfest. Tal av Frans Storkull, deklamation av Ellen Norén och sedan skrattretande kupletter av Otto Storfors. Sandra Forsgård läste ur ”Försöka duger”, Gunnar Gröndahl läste en intressant berättelse, sedan spelade Otto Storfors gamla menuetter och polskor från Lappfjärd. Sedan ett teaterstycke och festen avslutade med dans. ”Inga störingar förekommo”.

8 augusti 1925: förevisades cirkus på vår lokal, fåtalt besökt.

23 augusti 1925: Härkmeri Uf på besök med en fest. Talrikt besökt och ordningen var god.

13 september 1925: Idrottstävlingar, prisutdelning och slutligen dans. Ordningen ej den bästa. Diskustävlingen vanns av Valdemar Rosengren med 9,69 m, sedan Selim Lillkull och Karl Henberg. Diskustävlingen vanns av Selim Lillkull med resultatet 29,17 m, följd av Emil Nyberg och Valdemar Rosengren. Höjdhopp vanns av Valdemar Rosengren med 150 cm, följd av Gunnar Gröndahl och Selim Lillkull. Valdemar Rosengren vann också längdhoppstävlingen med 5, 50 m, följd av brodern Elmer och trea var Vilho Myllyniemi. Valdemar vann också 100 meters löpningen med tiden 13 sekunder. Samma tid hade Elmer Rosengren och Gunnar Gröndahl.

”Ett piano har köpts utav ungdomsföreningen. Den 5 oktober 1925 infördes det i lokalen. Föreningen hade 1 000 mark i sin kassa, vilket lades i skulden, men den kostade 7 000 mark, så att nu har föreningen 6 000 mark i skuld, vilket ordförande Frans Storkull ensam står i borgen för. Det är F. Storkull vi har att tacka för att vi nu har ett piano”.

11 oktober 1925: Föreningen gästades av Pjelax ungdomsförening. Festen var talrikt besökt varför tillställarna var belåtna.

1 november 1925: Fest med hälsningstal av Johannes Nyquist. Sedan solosång av lärarinnan Daga Kjellberg som ackompanjerades på det nya pianot av Otto Storfors. Ellen Norén lästa upp tidningen ”Försöka duger”. Efter pausen lite allsång och sedan läste Daga Kjellberg ”Döbeln vid Jutas”. Sedan blev det teater med Valdemar Rosengren, Selim Blomkvist och Hulda Storkull. Sedan blev det folkdans och efteråt fick publiken också dansa. Mycket publik och ordningen var god.

Några remonter har företagits inom lokalen. Ett avklädningsrum har inrättats i ändan av korridoren och en disk har blivit lagad i serveringsrummet, i rökrummet har också några ändringar gjorts.

6 november 1925: Svenska dagen fest med tal och sång.

6 december 1925: ”Vasa Marsch” sjöngs, sedan hälsningstal av Frans Storkull. Sedan följde deklamation av lärarinnan Daga Kjellberg, bygdemål av Artur Storkull ”som fick kraftiga applåder, ty han utförde den vel”. Efter pausen följde ett skämtnummer med Aina Lillkull, Frans Storkull och Selim Blomkvist. Igen kraftiga applåder.

28 december 1925: Julfest. Hälsningstal av Frans storkull, föredrag av magister Karlsson från Lappfjärd. Sedan läste lärarinnan Sandra Forsgård ur ”Försöka duger”. Där fanns bland annat en hälsning från emigranter i Amerika. Sedan följde ett teaterstycke och sedan deklamation av Gunnar Gröndahl. Sedan följde ett skämtstycke med Hulda Lillkull, Ellen Norén, Aina Lillkull och Selim Blomkvist. Talrikt besökt, behållningen god.

Årsberättelse för år 1925: 8 möten eller fester har ordnats, 2 danser och 2 brevaftnar, dessutom en skyddskårsfest och en idrottsfest. Medlemsantalet har stigit till 87. Ordningsmän har varit Emil Agnäs och Erik Englund.

7 februari 1926: Årsmöte. Frans Storkull hälsade välkommen och uppläste ett formulär med ordningsregler som SÖU hade skickat. Viktor Björklund valdes att leda ordet och Daga Kjellberg valdes till mötessekreterare. Trots att Frans Storkull varit ordförande i två år omvaldes han ännu en gång. Emil Nyholm omvaldes också till kassör och Hulda Lillkull omvaldes likaså till sekreterare. I styrelsen invaldes hedersmedlemmen Viktor Nylund, Valdemar Rosengren, Selim Blomkvist, Selim Lillkull, Anselm Lillkull, Gunnar Storkull, Hilma Agnäs, Elin Lillkull, Sandra Forsgård, Daga Kjellberg, Manda Rosengren, Hulda Storkull, Aina Lillkull, Ellen Norén och Jenny Sundblom. Till suppleanter valdes Julanda Nyroos och Elmer Nordberg. På detta möte valdes en stor mängd ordningsmän, både manliga och kvinnliga. Det bestämdes också att till sommaren ordna ett lotteri för att få pengar till pianoskulden. På mötet bestämdes också att ungdomsföreningen under de tre kommande åren skall understöda den svenska kulturhärden Åbo Akademi med 100 mark per år. Årsmötet avslutades med dans.

19 februari 1926: Lappfjärds folkhögskola ordnade en fest på Majbo med sång, föredrag, deklamation, berättelse och ett trevligt teaterstycke.

26 februari 1926: Lotterikommittén sammanträdde hemma hos Viktor Nylund. Där bestämdes att ett lotteri skall ordnas under sommaren och vinsterna skall bestå av slöjdalster, handarbeten samt andra förärade gåvor. 6 000 lotter á 1 mark skall säljas och var tionde lott skall utfalla med vinst. I samband med lotteriet skall det ordnas en större fest.

10 april 1926: Fest. Frans Storkull hälsade välkommen, Daga Kjellberg spelade på pianot, och Sandra Forsgård läste en dikt. Sedan fortsatte festen på traditionellt vis.

16 maj 1926: Ungdomsföreningen gästade Ömossa där en fest ordnades, fåtaligt besökt.

6 juni 1926: Lotterifest. Kl. 2 på eftermiddagen fil.mag. Gunnar Wadström höll hälsningstalet. Körsång som följdes av violinmusik av kantor Otto Storfors. Deklamation av lärarinnan Daga Kjellberg. Lottförsäljningen började och de gick raskt åt. På kvällen kl. 8 med allsång och sedan tal av rektor Torsten Ström från Kristinestad. Sedan sjöng Daga Kjellberg solo. Sedan följde ett teaterstycke med de redan beprövade skådespelarna. Slutligen hölls dragningen av vinsterna i lotteriet och behållningen blev bra.

17 juli 1926: Sommarfest. Föredrag av Gunnar Wadström. En sångkör sjöng under ledning av kantor Storfors. Hulda Lillkull läste upp tidningen ”Försöka duger”. Sedan pianospel och solosång av Otto Storfors. Sedan spelades teaterstycket ”Lars, hans kärring och dotter” av Aina Lillkull, Ida Sundblom, Gunnar Gröndahl, Rurik Nylund och Emil Nyholm. Slutligen dans och festen var talrikt besökt.

21 augusti 1926: Åbygg sångkör gästade föreningen och uppträdde med körsång och ett trevligt teaterstycke. Solosång av Otto Storfors.

1 september 1926: Styrelsemöte. Beslöts att riva det gamla uthuset och i stället bygga ett nytt av bräder. En kommitté tillsattes för att genomföra projektet. Beslöts också att anskaffa en ny ridå och Hilma Broberg fick i uppdrag att sköta om det. Det beslöts också att en text skall målas ovanför ridån: ”Ära din hembygd och ditt fosterland”.

11 september 1926: Gästspel i Tjöck. Frans Storkull hälsade välkomna och betonade vikten av samarbete mellan föreningarna. En sångkör sjöng under kantor Otto Storfors ledning. Sedan uppträdde Selim Blomkvist med en munter monolog, som belönades med kraftiga applåder. Sedan spelade Storfors några menuetter och polskor, sedan deklamation av Daga Kjellberg. Sedan spelades ett bekant teaterstycke. Eftersom vädret var dåligt, så var festen fåtaligt besökt.

18 september 1926: Gästspel i Kalax. Programmet var sedvanligt, men teaterstycket var nytt. Två nya ansikten fanns med, nämligen Ellen Grönroos och Hilma Broberg. Ordningen var god hela kvällen.

10 oktober 1926: Gästande Ömossa Uf underhöll med tal, sång och teater. Fåtaligt besökt.

Under hösten har Dagsmark ungdomsförenings sångkör skrivit in sig i det nybildade Sångförbundet och betalar en medlemsavgift 500 mark. Emil Nyholm hade fått i uppdrag att för en ersättning om 400 mark uppföra en ny uthusbyggnad.

25 oktober 1926: Styrelsemöte på grund av det kommande 30-års jubiléet. Beslöts att inbjuda alla stiftande medlemmar till festen. Det planerade teaterstycket måste bytas till ett annat eftersom Daga Kjellberg i sista minuten drog sig ur.

31 oktober 1926: Tjöck-Påskmark ungdomsförening gästspelade med tal, sång och annat program

6 november 1926: Svenska dagenfest med föredrag och skioptikonbildvisning av Otto Sundberg.

7 november 1926: 30-års jubileum på Majbo. Allsång och Frans Storkull hälsade välkommen. Festtal av rektor Johannes Nyquist, som framhöll föreningarnas fosterländska uppgift. Sedan hölls det två föredrag av konsulenter från lantbrukssällskapet, som råkade befinna sig i nejden. Sedan spelade Otto Storfors på piano. Sedan uppläste läraren Henrik Rosenback den 30-års historik som han själv hade författat. Efter det uppträdde Selim Blomkvist med en skämtsam monolog. Efter en paus sjöng sångkören under ledning av Otto Storfors. Frans Agnäs berättade sedan en munter bygdemåls berättelse. Sedan spelades teaterstycket ”Svartsjuka och kärlek” av Hilma Broberg, Ellen Grönroos, Julia Norén, Rurik Nylund, Aina Lillkull, Frans Storkull och Selim Blomkvist. Jubiléet avslutades med dans.

28 november 1926: Flickornas fest. Traditionellt program med tal, sång och teater.

12 december 1926: Gästspel av Åbygg Sångkör.

28 december 1926: Julfest. Ordföranden hälsade välkommen och betonade julen som glädjens högtid. Sedan spelade Åbygg stråkkvartett och sedan blev det Otto Storfors med pianospel och solosång. Sedan spelades ett teaterstycke med de vanliga skådespelarna. Talrikt besökt och ordningen var god.

9 januari 1927: Teaterbesök, ej så talrikt besökt.

I årsberättelsen för 1926, så ser vi att föreningen hade 90 medlemmar. 6 fester har ordnats, varav ett var lotterfesten och ett annat var 30-årsjubiléet den 7 november. ”Försöka duger” har utgetts 3 gånger. Kvinnlig överdejour har varit Hulda Storkull och den manliga var Selim Blomkvist.