”Nya” hemman på Rosenback nr 3.

Nya hemman vid storskiftet 1900-1912.

Förändringarna var verkligt stora i hur hemmanen såg ut före och efter det senaste storskiftet. En bonde hade vanligtvis ett tiotal skiften som var utspridda över hela byn, vilket betydde att en stor del av bondens tid gick åt att förflytta sig mellan de olika skiften. Om man ser till helheten så var storskiftet verkligt nödvändigt men tyvärr så fanns det några bönder som bodde centralt på Sebbas-backan som måste flytta ut till nya ställen. De som blev flyttade till Palon, Klemetsändan och till Korsbäck var i regel nöjda med det nya hemmanet medan de som måste flytta till de avlägsna trakterna på Åbackan, nära rån till Bötom protesterade och besvärade sig. Besvären avslogs dock i delningsrätten och storskiftet genomfördes såsom lantmätare Sten Nilsson hade föreslagit.

Här nedan finns förteckningar som visar hur många skiften varje bonde på Rosenback hemman fick efter storskiftet och var de fanns. Hemmanets storlek i hektar syns också, uppdelat i:

-Åker (åker är ett skifte som plogas, harvas och gödslas varje år)

Äng (äng är ett skifte som växer vilt utan att brukas eller gödslas. Med andra ord så skördar man det som råkar växa)

Odlingsbar mark (mark som är möjlig att odla upp till åker)

Skog.

Varje liten figur och skifte graderades mellan 0 till 10 enligt hur bra och värdefull marken var. Om ett skifte fick graden 0 så var det helt värdelöst, till exempel ett berg. Om ett skifte fick graden 10 så var det den absolut bästa som fanns inom byn. Talet som finns efter =tecknet avser just det graderade värdet och det är det mest intressanta talet, som visar det verkliga värdet på nya hemmanet.

På kartorna är det hemskiftet som är utmärkt med blå linje.

Uppgifterna om de olika hemmens storlek är tagna ur ”Dagsmark Skifteslags Delningsinstrument över storskiftesregleringen 1904-1906”.

Kartorna är från Riksarkivet i Helsingfors.

Uppgifter har också tagits ur Gunnar Gröndahls bok ”Tillbakablick på Storskiftesregleringen i Dagsmark by åren 1900-1912”.

Alla lägenheter på Rosenback hemman har i dag en total areal om 273 hektar.

Rosenback 3:1.

Hemmanet beläget på Sebbasbackan, väster om folkskolan. 1 Rosenback

 0,0625 mantal som utgör 3/22 mantal av Rosenback hemman, ägdes av bonden Viktor ”Eljasas-Viktor” Eliasson Rosenback. Sonen Josef Rosenback, som kallades för ”Eljasas-Josip” övertog hemmanet av sin far men sålde sedan alltsammans åt Henrik Björklund och Henrik Agnäs och han flyttade själv till Finngärdstå i Lappfjärd. Efter en tid köpte Henrik Agnäs den andra delen av Henrik Björklund. Efter Henrik Agnäs övertogs hemmanet av sonen Frans Agnäs och sedan av sonsonen Eskil Agnäs. Då Eskil flyttade till Sverige i början på 1960-talet så såldes hemmanet åt flera nya ägare.

Viktor Eliasson Rosenback fick hemmanet i 5 skiften: i Hemskiftet , i Palon, på Dragåsen, på Stornäset nära Bötom rå och på Byåsen, även kallad Hemåsen:

-åker                                   13,093 ha = 7,4149

-äng                                    10,080 ha = 2,7018

-odlingsbar mark               6,025 ha = 1,8417

-skog                                  26,685 ha = 4,1224

Totalt                                  55,883 ha = 16,0808

Gårdstomt på figur 708, 785, 781, 783, 784, 1297 och 1300. Tomt på 1326 och 1327.

 Lindqvist 3:2.

Hemmanet beläget i Korsbäck.

2 Lindqvist

0,0104 mantal som utgör 1/44 mantal av Rosenback hemman, ägdes av bonden Erland Lindqvist från Korsbäck och det är nu i familjen Linds ägo. Tillsammans med Josef Häggblom hade Erland Lindqvist år 1903 köpt en del av Rosenbacks hemman på Sebbasbackan av Måg-Jåssas Viktor. Där ingick inga byggnader och i samband med storskiftet fick Erland Lindqvist sitt skifte i Korsbäck.

Fick alla ägor i ett hemskifte i Korsbäck.

-åker                                   3,120 ha = 1,4322

-äng                                    2,195 ha = 0,7112

-odlingsbar mark               0 ha = 0

-skog                                  3,175 ha = 0,5367

Totalt                                  8,490 ha = 2,6801

Torptomt på figur 2250.

Rosenqvist 3:3.

Tidigare på Sebbas-backan , nya hemmanet beläget i Palon.

3 Rosenqvist0,0417 mantal som utgör 1/11 mantal av Rosenback hemman, ägdes av bonden Josef Eriksson Rosenback, som kallades för Sebas-Josip. Hemmanet och en gårdsbyggnad övertogs senare av bonden Alfred Nordberg och sedan av Alfreds dotter Ines som var gift med Verner Rönnlund. En del av hemmanet är i familjen Norrviks ägo men en del är fortfarande i släkten Rönnlunds ägo.

Fick alla ägor i två skiften: ett hemskifte i Palon och skog på Änikoskmossen.

-åker                                   11,015 ha = 4,9950

-äng                                    8,030 ha = 1,6505

-odlingsbar mark               4,120 ha = 1,0282

-skog                                  22,456 ha = 3,0469

Totalt                                  45,621 ha = 10,7206

 Kvarnå 3:4 i Kvarnå.

4 Kvarnå

0,0625 mantal som utgör 3/22 mantal av Rosenback hemman, ägdes av bondeänkan Anna Kajsa Rosenback, kallad Kväänå-Kajs. Om du vill läsa mera om vad som hände med detta hemman, så skall du klicka HÄR, så kommer du till en utförlig utredning som Inga-Lill Sandström har gjort.

Kväänå-Kajs fick alla ägor i två skiften: ett hemskifte i Palon och skog på Svartmossen ovanför Lillsjö.

-åker                                   14,526 ha = 7,1500

-äng                                    13,515 ha = 3,7123

-odlingsbar mark               7,835 ha = 1,5820

-skog                                  35,121 ha = 3,1850

Totalt                                  70,997 ha = 15,6293

Figur 1776 kallas för åker med tomt.

Kvarnfors 3:5 i Kvarnå.

5 Kvarnfors0,0313 mantal som utgör 3/44 mantal av Rosenback hemman, ägdes av bonden Josef, Karl Fredriksson Rosenback, som sedan sålde hemmanet åt Karl ”Tresk-Kalle” Rosenqvist och hans döttrar, främst då Hilma Westerback och Maria Nyholm. Josef var småkusin till ”Kväänå-Kajs” på hemmanet 3:4 Kvarnå.

Josef Rosenback fick alla ägor i 3 skiften: ett tomtskifte, ett hemskifte och i Suttmossan mot Palon.

-åker                                   7,383 ha = 3,4759

-äng                                    8,079 ha = 2,0250

-odlingsbar mark               3,620 ha = 0,7240

-skog                                  11,780 ha = 1,5898

Totalt                                  30,862 ha = 7,8147

Gårdstomter på figurerna 1783 och 1785, tomter på 1225 och 1318, samtliga på åsidan.

Sjögren 3:6 i Kvarnå.

6 Kvarnfors0,0313 mantal som utgör 3/44 mantal av Rosenback hemman, ägdes sedan år 1898 av bonden Henrik Johansson Lillkull eller Rosenback d.y. Henrik som tog namnet Sjögren dog år 1907 och änkan Greta sålde då hemmanet åt Johan Viktor Rosenqvist. Johan Viktor var gift med Vilhelmina ”Skogs-Mina” Lillsjö och de bodde troligen i Lillsjö. Då Johan Viktor for till Amerika, sålde han hemmanet åt sin far ”Tresk-Kalle” Karl Rosenqvist och sedan såldes det vidare till dennes döttrar, främst då åt Adelina som var gift med Dragholms-Hindrik. Vill du läsa en utförlig historik om hemmanet Sjögren, så skall du klicka HÄR!

Henrik fick sina ägor i 1 skifte.

-åker                                   7,568 ha = 3,4618

-äng                                    9,776 ha = 2,1596

-odlingsbar mark               3,130 ha = 0,4695

-skog                                  10,430 ha = 1,7237

Totalt                                  30,904 ha = 7,8147

Tomt på figur 1313, torptomt på figur 1392.

Rosenberg 3:7.

7 Rosenberg

0,0521 mantal som utgör 5/44 mantal av Rosenback hemman, ägdes av bonden ”Karolinas-Viktor” alltså Josef Viktor Rosenback (1876-1921) och Matilda (f. Klemets 1875-1962), som senare tog namnet Rosenberg. Före storskiftet bodde Viktor Rosenberg, tidigare Rosenback på Sebbas-backan i en gård som stod nästan på det ställe där Klåvus P. bor i dag. År 1904 gifte sig Viktor med Matilda som var dotter till Erik Johansson Klemets (1827-1902) och Greta (f. Storkull (1834-1904) och de bodde på Sebbasbackan tillsammans med Viktors mor, Amerika-änkan Karolina.

Troligen flyttade de gården från Sebbas-backan till Åbackan och den blev färdig år 1910 och då flyttade Viktor och Matilda dit medan modern Karolina flyttade till ett torp som stod i Kias-kroken, där Kaalas-Mina tidigare hade bott. Karolina dog 1928 medan det är oklart när hennes man i Amerika dog.

Matilda och Viktor bodde dock inte på Åbackan längre än till 1915 då de sålde gården åt Erland och Fina Norén. Dessa i sin tur sålde gården vidare åt Ida och Viktor Lillsjö och de i sin tur sålde den åt Akseli och Rufiina Pihlaja i början på december år 1916. I slutet av månaden sålde makarna Pihlaja gården åt Oskar och Vilhelmina Myllyniemi från Ohriluoma. En del av området är fortfarande i Myllyniemi släktens ägo. Estrella-fastigheterna ligger mellan Åbackvägen och ån.

Viktor Rosenberg fick sina ägor i 2 skiften: ett hemskifte på Åbackan och skog på Mössåsen nära Kornbäcken.

-åker                                   5,671 ha = 3,1441

-äng                                    11,510 ha = 5,7294

-odlingsbar mark               1,875 ha = 0,7943

-skog                                  11,087 ha = 1,7718

Totalt                                  30,143 ha = 11,4396

Inga tomter fanns på detta hemman före storskiftet.

Rosenstedt 3:8.

Utflyttades till Myron från Likvagnsgälon mitt emot folkskolan.

8 Rosenstedt0,0347 mantal som utgör 5/66 mantal av Rosenback hemman, ägdes av bonden Henrik Johansson Rosenback d.ä. men som under storskiftets gång övertogs av Valentin Rosenback och Erland Rosenback.

Valentins del övertogs sedan av sonen Eskil Rosenback och har sedan kommit i familjen Wiklunds ägo och Erlands gård övertogs av Nils och Helvi Klemets.

Erlands hemman övertogs av Selim Rosenback (1911-1945) som var son till Valentin Rosenback. Selim gifte sig år 1939 med Elin ”Ottoas-Elin” Hietaoja som bodde nära Bergåsen på Korsbäckvägen. De byggde en gård som stod mellan Hällbackas och Erlandas. Efter Selims död flyttade Ottoas-Elin tillbaka till Bergåsen och hemmanet såldes i olika repriser åt Nils Klemets.

Henrik fick sina ägor i 2 skiften: ett hemskifte på Åbackan och skog på Mössåsen nära Kornbäcken.

-åker                                   2,263 ha = 1,2248

-äng                                    9,110 ha = 4,6726

-odlingsbar mark               0,920 ha = 0,4600

-skog                                  9,602 ha = 1,2690

Totalt                                  21,895 ha = 7,6264

Inga tomter fanns på detta hemman före storskiftet.

Fagerros 3:9.

9 Fagerros

0,0260 mantal som utgör 5/88 mantal av Rosenback hemman, ägdes av bonden Josef ”Krook-Josip” Johansson Rosenback men som under storskiftets gång övertogs av Erland Fagerros, senare Krook.

Josef Rosenback fick sina ägor i 5 skiften: ett hemskifte, i Djupviken, i Villuri, på Byåsen och i Stormossan.

-åker                                   4,372 ha = 2,8567

-äng                                    4,705 ha = 1,7693

-odlingsbar mark               1,040 ha = 0,1560

-skog                                  11,706 ha = 0,9678

Totalt                                  21,823 ha = 5,7198

Gårdstomter på figurerna 625 och 626.

Björklund 3:10.

10 Björklund0,0521 mantal som utgör 5/44 mantal av Rosenback hemman, ägdes av bonden Henrik ”Lid-Hindrik” Eriksson Björklund. Hemmanet övertogs sedan av sönerna Viktor och Otto.

Henrik fick sina ägor i 4 skiften: ett hemskifte, i Palon, på Stormossen och i Långmyron.

-åker                                   11,648 ha = 6,9528

-äng                                    7,220 ha = 2,2645

-odlingsbar mark               1,895 ha = 0,3824

-skog                                  16,963 ha = 1,8399

Totalt                                  37,726 ha = 11,4396

Gårdstomter på figurerna 799, 1287, 1289, 1293 (Henrik Ströms boplats), 1294, 1295 (Henrik Agnäs boplats), 1296, 1300 (Karl Nybonds boplats). Rietomter på 1292, 1306 och 1323. Torptomter på 1303 och 1304.

Häggblom 3:11.

11 Häggblom0,0104 mantal som utgör 1/44 mantal av Rosenback hemman, ägdes av bonden Josef Häggblom. Tillsammans med Erland Lindqvist hade Josef Häggblom år 1903 köpt en del av Rosenbacks hemman på Sebbasbackan av Måg-Jåssas Viktor. Där ingick inga byggnader och i storskiftet fick Josef Häggblom hemmanet i Korsbäck och han tog bara en ria med sig från Sebbasbackan.

Josef Häggblom fick sina ägor i 1 skifte: ett hemskifte i centrala Korsbäck.

-åker                                   4,175 ha = 1,8630

-äng                                    1,031 ha = 0,4542

-odlingsbar mark               0 ha = 0

-skog                                  2,360 ha = 0,3629

Totalt                                  7,566 ha = 2,6801

Torptomter på figurerna 2240, 2241, 2316, 2317, 2318 och 2329.

Rosenlöf 3:12.

Utflyttades till Myron från Likvagnsgälon mitt emot folkskolan.

12 Rosenlöf

0,0174 mantal som utgör 5/132 mantal av Rosenback hemman, ägdes av bonden Viktor ”Åsinas-Viktor” Henriksson Rosenback. Hemmanet övertogs år 1931 av Anselm Viklund från Kolängen och är fortfarande i den släktens ägo.

Viktor Rosenback fick sina ägor i 2 skiften: ett hemskifte på Åbackan och skog på Dragåsen.

-åker                                   1,976 ha = 1,0920

-äng                                    3,775 ha = 1,9179

-odlingsbar mark               0,550 ha = 0,2561

-skog                                  4,105 ha = 0,5472

Totalt                                  10,406 ha = 3,8132

Inga tomter på det nya stället.

Nyros 3:13.

13 Nyros0,0260 mantal som utgör 5/88 mantal av Rosenback hemman, ägdes av bonden Viktor Rosenback, senare Nyroos. Hemmanet övertogs sedan av dottern Julanda och Artur Mitts och är fortfarande i släktens ägo.

Viktor Nyroos fick sina ägor i 4 skiften: ett hemskifte på Åbackan, i Villurin, på Byåsen och i Stormossan.

-åker                                   5,448 ha = 3,1473

-äng                                    6,015 ha = 1,7136

-odlingsbar mark               0 ha = 0

-skog                                  12,480 ha = 0,8589

Totalt                                  23,943 ha = 5,7198

Inga tomter på det nya stället.