Tidningsartiklar från år 1938.

Folkmängderna i Sydösterbotten.

Församlingen i Lappfjärd meddelar att det under det senaste åren föddes 117 barn, av dessa var 64 gossar. 91 personer hade avlidit, den äldsta var en kvinna som var 90 år. 20 personer hade avlidit i lungsot. 38 äktenskap ingicks medan 35 upplöstes, 34 genom dödsfall och ett genom skilsmässa. 104 personaer hade flyttat till Lappfjärd medan 171 flyttade bort. Folkmängden minskade med 41 personer till 6 320 personer.

I Kristinestads stadsförsamling föddes det under år 1937 40 barn, av dessa var tre födda utom äktenskapet. 38 personer hade avlidit, den äldsta var en 89 årig kvinna. 19 äktenskap ingicks, 141 personer flyttade till staden och 106 flyttade bort. Folkmängden ökade med 37 personer till 3 184 personer.

I Tjöck föddes under det gångna året 18 barn och lika många personer avled. Av de avlidna var hela 16 kvinnor och den äldsta var 89 år. 8 par gifte sig, 17 personer flyttade till Tjöck medan hela 50 personer flyttade bort. Församlingen minskade med 33 personer till 1 517.

I Sideby föddes 46 barn, varav 4 utom äktenskapet. 41 personer hade avlidit och den äldsta var en 82 år gammal man. 12 personer dog i lungsot. 13 par gifte sig, 38 personer flyttade till Sideby medan 66 flyttade bort. Folkmängden minskade med 23 personer till 3 614.

Överlag visar utvecklingen att befolkningen minskade i alla kommuner medan den ökade i städerna. Närpes minskade med 29 och Övermark med 2. Vasa ökade med 505 personer till 30 661 och Kaskö kade med 22 till 1 806 personer.

Syd-Österbotten 25.1.1938:

Kommunalfullmäktige i Lappfjärd återvalde bonden Johan Lillkull till ordförande och till sekreterare valdes A. E. Appel. Såsom tidigare skall sammanträden utannonseras i Syd-Österbotten och i Suupohjan Sanomat och på kommunens anslagstavla. Ordföranden kommer att få ett årsarvode på 500 mark och sekreteraren kommer att få 2 000 mark. Ledamöterna får ett dagsarvode om 15 mark. Ledamöterna i Dagsmark och Träskvik får ett resebidrag om 5 mk, de från Korsbäck, Uttermossa och Härkmeri får 10 mk medan den från Åback kommer att få 15 mk per möte.

Till revisorer valdes K. E. Mattfolk, Emil Granskog, Emil Backlund och A. Klockars.

Syd-Österbotten 31.3.1938:

Dagsmark andelsmejeri höll sin årsstämma på ungdomshemmet den 28 mars. Stämman öppnades av styrelsens ordförande Valdemar Rosengren, varpå Erik Englund utsågs att leda förhandlingarna och disponent Mattsson till sekreterare.

Av årsberättelsen framgick att mejeriet under året varit i gång 302 dagar. Under denna tid invägdes 519 686 kg helmjölk, vilket jämfört med föregående år innebär en minskning med 12 642 kg. Mjölkens medelfetthalt var under året 3,8 %, mot 3,67 % under föregående år.

Enligt reduktasproven  (med reduktasprov kunde man enkelt fastställa bakteriehalten i mjölken genom att tillsätta en enzym) var kvaliteten till 48,8 % av första klass, 40 % var av andra klass, 8,1 % av tredje klass och 3,1 % var av fjärde klass.

Till ett kilo smör hade åtgått 22,69 kg mjölk mot 23,53 kg föregående år. Av den invägda mjölken hade 10 434 kg sålts för konsumtion medan resten eller 509 262 jg hade använts för beredning av 22 439 kg smör. Av denna smörmängd hade 1 326 kg sålt till leverantörerna, 22 kg hade använts vid stämmor och utställningar och 19 830 kg hade sålts till Centrallaget Enigheten.

Till mjölkleverantörerna utbetalades 490 497 mak enligt ett medelpris av 94,4 penni per kilo, vilket var 12,8 penni mera än året innan. Driftskostnaderna under året steg till 69 022 mk, vilket var 7 881 mindre än år 1936.

Sedan revisorernas utlåtande delgivits, beviljades styrelsen och kassören full och tacksam ansvarsfrihet. Efter förhandlingarnas slut bjöds deltagarna i stämman på kaffe och smörgås.

Dagsmark andelskassa höll sin årsstämma i ungdomshemmet den 28 mars. Förhandlingarna leddes av bonden Emil Backlund, medan protokollet fördes av läraren Einar Lind.

Av årsberättelsen framgick att kassans medlemsantal under året ökats med 6 till 72. Insatsernas sammanlagda belopp utgör 12 690 mk, reservfonden uppgår till 11 746 mk och dispositionsfonden till 7 992 mk, egna medel sammanlagt 32 439 mk.

Den 31 december 1937 hade kassan ett inlånat kapital av 639 163 mk, vari ingår depositioner om sammanlagt 465 383 mk, vilken summa som är fördelad på 111 motböcker. Året förut var depositionsstocken 329 147 mk och deponenternas antal 89, ökningen är sålunda 136 235 mk, vilket är rätt anmärkningsvärt.

Kassans utlånade kapital den 31 december 1937 var 546 525 mk, fördelat på 115 skuldsedlar. Säkerheten var i 109 fall personborgen och i 6 fall borgen plus inteckning. Andelskassan har dessutom i ACA deponerat 87 884 mk och vidare under året köpt premieobligationer till ett nominellt värde av 25 000 mk, varför de sammanlagda reserverna stiger till 112 884 mk. Inlåningsräntan på depositioner var 4 % och utlåningsräntan var 6 %, förutom på speciallånen. Rörelsen hade under gett en vinst av 3 740 mk.

Sedan ytterligare revisionsberättelsen föredragits, beviljades styrelsen och kassören full och tacksam ansvarsfrihet.

Syd-Österbotten 7.4.1938:

Ab. Pärus-Fors oy höll ordinarie bolagsstämma i går i Dagsmark. Bokslutet fastställdes och direktionen beviljades ansvarsfrihet. I dividend för 1937 beslöts utdela 12 procent. Av årsvinsten beslöts vidare skänka 500 mk till Lappfjärd kommuns tuberkulosfond. I direktionen återvaldes direktör Rurik Nylund, vicekonsul Erik Tötterman och direktör Verner Grankull samt till suppleanter bonden Erik Englund och affärsmannen Gunnar Grankull. Till revisorer återvaldes bankdirektör Oiva Nordlund och direktör Gunnar Grankull med kontorist Birger Grannas som suppleant.

Syd-Österbotten skrev den 12.4.1938 att Kristinestads hästavelsförening hade ordnat en lyckad utställning med 40 anmälda hästar, i Tjöck. Bertel Krooks 2-åriga hingst Erakon pommi fick pris, likaså ett 3-åringt sto som hette Vivi, som ägdes av Artur Mitts. Samtidigt intogs i stamboken flera hästar, bland annat stoet Drilla som ägdes av Viktor Sten i Korsbäck och  stoet Universal som ägdes av Konrad Rosenlund från Dagsmark.

Syd-Österbotten skrev den 19 april 1938 att en ny elektrisk ledning skall byggas från kraftverket i Harjavalta till Vasa. Det var Vasa elektriska som inte längre kunde bygga ut sitt kraftverk vid Brändö bro, som hade avtalat med Ahlström – Nokiakoncernen, som var huvudintressenter i det väldiga kraftverket i Harjavalta, att de skulle bygga en elektrisk linje mellan orterna.

Linjen skulle bli 215 km lång och Harjavaltabolaget skulle stå för 200 km mellan Harjavalta och Toby. Arbetet med linjen som kommer att gå genom Dagsmark skulle påbörjas inom kort och leveranserna av el skulle inledas år 1940.

Syd-Österbotten den 24 april 1938 skrev att den första delen av Lappfjärds historia börjar säljas inkommande vecka. Hembygdsforskaren K. V. Åkerblom har skrivit boken som handlar om både kyrkan och sockenförvaltningen. Den innehåller 18 kapitel på 376 sidor.

Försäljare kommer att röra sig i kommunen och sälja boken för 50 mark för ett häftat exemplar och lite dyrare för inbunden bok. I bokhandeln i staden kommer den också att säljas men då är priset 10 mark dyrare. Den andra delen av Lappfjärds historia skall skrivas och tryckas då den första delen är slutsåld.

Syd-Österbotten 23.6.1938:

Dyrbart travarsto offer för trafikolycka.

Direktör Verner Grankulls Vilpas måste slaktas efter att ha blivit påkörd av lastbil.

En våldsam kollisionsolycka mellan en lastbil och ett hästfordon inträffade i tisdags kort före kl. 18 på Lappfjärdsvägen i närheten av Höfåsens sanatorium. Vid nämnda tid var körkarlen Arvid Mattila och arbetaren Artur Nygård på väg från Kristinestad till en i närheten av olycksplatsen belägen hölada med en häst och kärra tillhöriga direktör Verner Grankull från Kristinestad.

I det ögonblick männen skulle ta av längs bivägen till ladan, som i förhållande till körriktningen befinner sig på vänster sida av landsvägen, så kom från Kristinstadshållet en Ford lastbil med släpvagn, förd av chauffören Valter Rosengård från Dagsmark och försökte passera framför hästen.

Detta lyckades dock inte, utan lastflaket törnade med kraft mot kärrans framdel och därpå mot hästens länd, som blev illa tilltygad. Såväl häst som kärra släpades med ett tiotal meter, varpå de slungades i diket. De bägge männen kastades handlöst i marken men erhöll till all lycka inte svårare skador. Även lastbilen åkte i diket och stannade något ramponerad först 18 neter från kollisionsplatsen.

Av en händelse råkade hästens ägare passera platsen i bil omedelbart efter olyckan. Polis och veterinär tillkallades genast. Vid undersökningen konstaterades att hästen erhållit så svåra skador i länden och bakbenet, att den omedelbart måste avlivas.

Vidare framgick att chauffören tydligen försökt undvika kollisionen genom att hårt slå på bromsarna. Ac spåren att döma hade bilens hjul stått stilla under en sträcka av 32 meter före kollisionen. Chauffören uppger att han kört med en fart av högst 45 km i timmen och att han givit signal, då han upptäckte hästen. Körkarlen påstod vid polisförhöret, att han inte uppfattat någon signal. Huruvida olyckan kan läggas chauffören eller körsvennen till last är tillsvidare inte utrett, men undersökningen pågår.

Hästen, som måste nedslaktas var direktör Grankulls berömda travsto Vilpas och den representerade ett värde på minst 30 000 mark och den var oförsäkrad.

Syd-Österbotten 11.8.1938:

Dagsmark idrottsklubb ordnade idrottstävlingar i Dagsmark och lagen från Lappfjärd och Tjöck tog de bästa placeringarna. På 100 meter var Urho Myllyniemi trea några meter efter segraren och i höjdhopp var han tvåa med resultatet 160 cm. På 1 500 meter var Helmer Holmqvist trea med tiden 5,32. Juniorernas höjdhopp vanns av Ragnar Backlund med resultatet 155 cm och en R. Lillsjö vann juniorernas diskus med ett kast på 33,27 meter.

Syd-Österbotten 27.8.1938:

60 år fyller i dag folkskollärarinnan Elin Andersson i Lappfjärd. Hon är född i Uleåborg, som den äldsta i en stor syskonskara. Efter skolgång i hemstaden och studentexamen började hon i Ekenäs seminarium. Direkt efter skolan blev hon lärarinna i Dagsmark folkskola. Tre år senare blev hon lärarinna i Lappfjärds norra folkskola, där hon fortfarande verkar. Bland annat har hon varit ordförande i den lokala marthaföreningen i 20 års tid.

Syd-Österbotten 6.9.1938:

Kommunalfullmäktige i Lappfjärd valde på sitt möte ledamöter i taxeringsnämnden för år 1939 och från Dagsmark invaldes Erland Krook, Emil Backlund och Selim Norrvik. I taxeringsberedningen invaldes Emil Backlund. I prövningsnämnden invaldes Johan Lillkull, som också invaldes i förmyndarnämnden. I styrelsen för Dagsmark lånebibliotek valdes Einar Lind, Alexandra Rosengren, Erik Anders Klemets och Frans Agnäs.

I skolnämnden invaldes Johan Lillkull och Johannes Stenlund. För att avsyna bygget av den nya finska folkskolan i Lappfjärds valdes Erland Krook.

Syd-Österbotten 20.9.1938 skrev att Lappfjärd under det senaste militäruppbådet hade den högsta procenten godkända i hela Österbotten. Av de uppbådade ynglingarna godkändes hela 86,1 % mot 81 % året innan. I Sideby godkändes 72, i Kristinestad 68 och i Tjöck också 68 %. Militärmyndigheterna hade befarat att procenterna överlag kommer att bli låga då årskullen från 1918 skall inkallas.

Syd-Österbotten 6.10.1938:

Dagsmark folkskola 60 år. Välbesökt minnesfest senaste söndag.

Dagsmark folkskolas 60-års fest senaste söndag gestaltades sig till en anslående högtidsstund för de omkring 250 närvarande ortsborna. Skolsalen var dagen till ära prydd med blommor och höstlöv.

Sedan psalmen ”Sanningens ande” sjungits, talade prosten A. G. Rancken i anslutning till bibelorden ”Vi är inför Guds ögon” samt framhöll skolans och kunnandets stora betydelse, Efter en psalem uppträdde en grupp skolelever med tre sånger. Under den därpå följande pausen undfägnades de närvarande med kaffe.

Efter pausen föredrog skolans lärare Einar Lind en berättelse över skolans 60-åriga tillvaro. Ur historiken framgick bland annat att den första skolbyggnaden uppfördes 1878, samt tillbyggdes 1886. Denna skollokal användes till 1909, då den nuvarande skolbyggnaden uppfördes. Skolan blev dubbelskola år 1900. Under den gångna åren har totalt 1 015 elever varit inskrivna i skolans matrikel och sammanlagt 15 lärare har varit anställda. (läs historiken HÄR)

Skolans mångårige lärare, ekonomiedirektören J. J. Wadström ägnades varma minnesord. En porträttförstoring av herr Wadström överlämnades till skolan.

Rektor Johannes Nyquist talade om folkskolidéns uppkomst och utveckling, samt erinrade om de framsynta män som för 50 år sedan arbetade för folkskolornas, folkhögskolornas och ungdomsföreningarnas uppkomst.

Sist riktade pastor A. G. Stjernberg maningens ord till föräldrarna att vänja barnen vid den rätta vägen genom livet. Föräldrarnas ställning som sina barns föredöme är oerhört ansvarsfull.

Sedan psalmen ”Herre signe du och råde” sjungits, var en stämningsfull dag till ända.

Syd-Österbotten 1.11.1938:

Dagsmark andelskassa höll sin höststämma i går på ungdomshemmet. Sedan sedvanliga berättelser föredragits, beviljades styrelsen tacksam ansvarsfrihet. Från styrelsen var i tur att avgå Erik Englund och Emil Klåvus, vilka båda återvaldes. Till revisorer återvaldes Einar Lind och Emil Backlund. Stämman beslöt att höja inlåningsgränsen från 600 000 mk till 1 miljon. Sammanslutningar får deponera högst 250 000 mk och enskilda högst 150 000 mk. Övriga bestämmelser förblev oförändrade. Slutligen förekom även diskussion av en del i anledning av sparsamhetsdagens spörsmål.

Dagsmark andelsmejeri höll sin höststämma i går efter andelskassans stämma. Av redogörelsen för mejeriets verksamhet under årets 9 första månader, framgick bland annat att mjölktillförseln jämfört med föregående år ökats med ca 40 000 kg. Från styrelsen var i tur att avgå medlemmen Frans Agnäs och suppleanten Johan Lillkull. Den förra undanbad sig återval och i hans ställe invaldes Erik Anders Klemets, medan Lillkull återvaldes. Till revisorer återvaldes Viktor Björklund och Emil Backlund. Vidare behandlades ett antal mindre ärenden av olika slag.

 Syd-Österbotten 8.11.1938:

Svenska dagen den 6 november firades i Dagsmark i ungdomshemmet med en ganska talrik publik. Festen öppnades med psalmen ”Vår Gud är oss en väldig borg”. Hälsningstalet hölls av läraren Einar Lind, och under ledning av lärarinnan Linnea Lind sjöng en barnkör några hurtiga sånger. Efter kaffepausen uppträdde barnkören på nytt, varpå disponent G. Mattsson uppläste dagens festtal. Lärare Lind läste ännu en dikt och som avslutning sjöngs ”Modersmålets sång”.

Syd-Österbotten 22.11.1938:

Leksaksbilen stjälpte – den 8-åriga föraren bröt armen.

På söndagseftermiddagen inträffade i Dagsmark något, som man kan kalla en ovanlig bilolycka. En 8-årig gosse, Paul Englund, körde omkring på hemgårdens gårdsplan med en leksaksbil. En jämnårig kamrat fungerade som drivkraft. Denne gav dock bilen så hård fart att den stjälpte, varvid föraren bröt sin vänstra underarm.