Bertel Krooks begravning.

Liten artikel i tidningen Syd-Österbotten 6.1.1940:

Bondsonen Bertel Krook från Lappfjärd, Dagsmark, född den 23 februari 1914, stupade den 23 december. Han efterlämnar hustru. Han var en ivrig skyddskårist och god skytt. –Jordfästningen försiggår tisdagen den 9 januari kl. 10 i Lappfjärds kyrka.

Nekrolog i tidningen Syd-Österbotten 11.1.1940.

Hjältebegravning.

Senast tisdag fördes stoftet av Bertel Krook från Dagsmark, som den 23 december stupade i kampen för sitt fäderneland, till den sista vilan i hemförsamlingens vigda mull. Hedersvakt hölls av skyddskårister och frontmän med fanor ävensom lottorna i Lappfjärd. När kistan bars från grinden till kyrktrappan, bildade skyddskåristerna och lottorna spaljé, varefter lottorna stodo hedersvakt kring kistan vid altaret. Församlingens bägge präster officierade, och pastor Stjernberg förrättade jordfästningen. Sedan de tre skovlarna mull fallit, sjöngs en psalm och ungdomsföreningens sångkör sjöng under lärare Selim Knus´ ledning.

Nu vidtog en riklig blomsterhyllning. Utom från de anhöriga frambars en krans från Lappfjärds kommun av J. Lillkull och rektor Joh. Nyquist, varvid den senare talade varma ord till den fallnes minne. Från frontmännen nedlades en krans, och lär. S. Björses, ing. N. Molander och fru Hjördis Landgärds nedlade skyddskårens och Lotta Svärdföreningens gemensamma krans, varvid den förstnämnda talade. Kransar nedlades ännu av Dagsmark skyddskårsavdelning, Dagsmark Ungdomsförening, Dagsmark Lantmannagille och från hembyns idrottsklubb, å vars vägnar Frans Storkull yttrade hjärtliga minnesord. Rektor Nyquist uppläste namnen på ett antal personer, som genom inbetalningar till olika fonder hedrat B. Krooks minne och hjältegärning. Även av enskilda nedlades kransar och blommor: handlanden Vester, mejeristen Andersson, rektor Sjöblad m.fl. Den sistnämnda talade gripande hågkomstord om sin forna elev, som i ungdomens vår gett sitt liv för älskat fosterland.

Sedan en psalm förtonat, bars kistan av de anhöriga ur kyrkan under tonerna av en sorgmarsch. Kistan nedsattes i den nya hjältegraven i närheten av den gamla, varpå den talrikt församlade allmänheten sjöng Uti din nåd, o fader blid, innan den bröt upp från en allvarsmättad högtidsstund kring den blomsterklädda gravkullen.