”Nya” hemman på Lång nr 4.

Nya hemman vid storskiftet 1900-1912.

Förändringarna var verkligt stora i hur hemmanen såg ut före och efter det senaste storskiftet. En bonde hade vanligtvis ett tiotal skiften som var utspridda över hela byn, vilket betydde att en stor del av bondens tid gick åt att förflytta sig mellan de olika skiften. Om man ser till helheten så var storskiftet verkligt nödvändigt men tyvärr så fanns det några bönder som bodde centralt på Sebbas-backan som måste flytta ut till nya ställen. De som blev flyttade till Palon, Klemetsändan och till Korsbäck var i regel nöjda med det nya hemmanet medan de som måste flytta till de avlägsna trakterna på Åbackan, nära rån till Bötom protesterade och besvärade sig. Besvären avslogs dock i delningsrätten och storskiftet genomfördes såsom lantmätare Sten Nilsson hade föreslagit.

Här nedan finns förteckningar som visar hur många skiften varje bonde på Lång hemman fick efter storskiftet och var de fanns. Hemmanets storlek i hektar syns också, uppdelat i:

-Åker (åker är ett skifte som plogas, harvas och gödslas varje år)

Äng (äng är ett skifte som växer vilt utan att brukas eller gödslas. Med andra ord så skördar man det som råkar växa)

Odlingsbar mark (mark som är möjlig att odla upp till åker)

Skog.

Varje liten figur och skifte graderades mellan 0 till 10 enligt hur bra och värdefull marken var. Om ett skifte fick graden 0 så var det helt värdelöst, till exempel ett berg. Om ett skifte fick graden 10 så var det den absolut bästa som fanns inom byn. Talet som finns efter =tecknet avser just det graderade värdet och det är det mest intressanta talet, som visar det verkliga värdet på nya hemmanet.

På kartorna är det hemskiftet som är utmärkt med blå linje.

Uppgifterna om de olika hemmens storlek är tagna ur ”Dagsmark Skifteslags Delningsinstrument över storskiftesregleringen 1904-1906”.

Kartorna är från Riksarkivet i Helsingfors.

Uppgifter har också tagits ur Gunnar Gröndahls bok ”Tillbakablick på Storskiftesregleringen i Dagsmark by åren 1900-1912”.

Vid det tidigare storskiftet år 1793 klövs Lång hemman nr 4 i tre nya hemman, som fick numren: 4:1, 4:2 och 4:3. Fram till slutet på år 2015 har Lång hemmanet kluvits flera gånger och består i dag av 245 olika lägenheter. Alla lägenheter på Lång hemman har i dag en total areal om 305 hektar.

Lång 4:1.

Hemmanet tidigare på Brobackan, men nya beläget i Palon.

l 1 Lång

0,0834 mantal som utgör 2/13 mantal av Lång hemman, ägdes av bondeänkan Lena Andersson Lång, som kallades för ”Kårk Lena”. Hemmanet övertogs sedan av sonen Erik Johan Lång, som kallades för ”Kårk Erik Jåhan” och hans hustru Matilda, som var dotter till Mokkelin och följaktligen kallades för ”Mokkela Tilda”. Efter Kårk Lena död år 1926 sålde Erik Johan år 1927 halva hemmanet, mittersta delen åt en Peltomaa från Storå. Denne Peltomaa sålde sedan ut sitt hemman i delar, bland annat åt Karl Hemberg, som köpte mark i den östra delen.I januari 1937 sålde Erik Johan Lång resten av hemmanet, alltså i båda ändarna i det ursprungliga hemmanet åt bonden Armas Varsaviita från Storå. Denne hyrde ut gården åt behövande, bland annat verkade den finska folkskolan här från år 1941 i några års tid. Efter krigsslutet tog staten gården och hemmanet, som då var cirka 14 hektar mark och 10 ha skog av Varsaviita och gav det åt karelaren Juho Jantunen och hans familj. I början på 1960-talet köpte familjen Norrvik hemmanet av Jantunen och det är fortfarande i den släktens ägo.

”Kårk Lena” fick alla ägor i två skiften: ett hemskifte i Palon och i Källängen, i södra ändan av Lillsjön.

-åker                                   16,182 ha = 7,5411

-äng                                    12,241 ha = 4,4930

-odlingsbar mark               2,127 ha = 0.4762

-skog                                  25,428 ha = 3,9513

Totalt                                  55,978 ha = 16,4616

Inga tomter på hemmanet i Palon.

Vesterback 4:2.

Hemmanet beläget på Åddin och Brobackan.

l 2 Westerback

0,0417 mantal som utgör 1/13 mantal av Lång hemman, ägdes av bonden Ivar Karlsson Vesterback, som också kallades för ”Ådd-Ivar”. Det övertogs sedan av sonen Frans och hans hustru Hilma, och sedan av deras döttrar Beda och Ellen och hemmanet är fortfarande i den släktens ägo.

”Ådd-Ivar” fick alla ägor i 4 skiften: ett hemskifte på Åddin, i Kvarnå, på Börkmossan och på Svartmossan.

-åker                                   10,236 ha = 5,1791

-äng                                    8,236 ha = 1,2297

-odlingsbar mark               0 ha = 0

-skog                                  24,131 ha = 1,8220

Totalt                                  42,602 ha = 8,2308

Gårdstomter på figurerna 1387 och 1443, där Viktor och Anna Strömberg bodde. Torptomter på 1431, 1435 och 1438. Trots besvär så fick Ådd-Ivar den så kallade Kvarntomten på sitt hemman, på figur nr 1388.

Vill du läsa mera om detta hemman och dess ägare, klicka här!

Eklund 4:3.

Hemmanet beläget på Brobackan mot Kvarnå.

l 3 Eklund

0,0417 mantal som utgör 1/13 mantal av Lång hemman, ägdes av bonden Karl Viktor Gustavsson Lång, senare Eklund och han kallades för ”Kårk-Viktor”. Hemmanet övertogs sedan av sonen Frans och Elvira och sedan av deras dotter Lilli och hennes man Åke Lindblad och det är fortfarande i den släktens ägo. Kårk-Viktor var ju också genom sin hustru ägare till Åbro hemman i Palon, som han dock sålde efter en tid.

”Kårk-Viktor” fick alla ägor i 3 skiften: ett hemskifte på Brobackan, i Källängen nära Långängen och på Svartmossan ovanför Lillsjö.

-åker                                   9,025 ha = 4,0213

-äng                                     7,709 ha = 1,7325

-odlingsbar mark               0,450 ha = 0,1125

-skog                                  32,485 ha = 2,3645

Totalt                                  49,669 ha = 8,2308

Gårdstomter på figurerna 1389, 1395, 1396, 1403. Tomt på figur 1394 och rietomt på nr 1397.

Sandback 4:4.

Hemmanet beläget på A-sidon nära Lillbron.

l 4 Sandback

0,0278 mantal som utgör 2/39 mantal av Lång hemman, ägdes av bondeänkan Maria Andersdotter Utter, som hade varit gift med Carl Erik Utter. Maria gifte sedan om sig med ”Haga-Hindrik” och flyttade till ”Storås-Selimas” bakom Nylundas. De sålde då hemmanet åt Anders och Mathilda Forsgård och efter att Anders rest till Amerika, så sålde Mathilda själva boningshuset åt Evangeliföreningen och de byggde om och förstorade bondgården till bönehus.

En stor del av hemmanet sålde Mathilda åt handlanden Josef Henrik och Maria Storkull och de sålde sedan hemmanet vidare åt flera ägare, största delen åt egna sonen Evert och hustrun Selma.

Maria Utter fick sina ägor i 4 skiften: ett hemskifte på A-sidon, i Råddlandet nedanför Åbackvägen, i Storängen och på Bergåsen.

-åker                                   7,635 ha = 2,8470

-äng                                    3,681 ha = 1,3623

-odlingsbar mark               4,170 ha = 1,2182

-skog                                  8,601 ha = 1,2660

Totalt                                  24,087 ha = 6,6935

Gårdstomt på figuren 1821. Vill du läsa mera om bönehuset och hemmanets historia, så klicka här!

Backlund 4:5.

Hemmanet beläget på A-sidon.

l 5 Backlund

0,0278 mantal som utgör 2/39 mantal av Lång hemman, ägdes av bonden Josef Backlund och det övertogs sedan av sonen Emil och sedan av Emils söner Ragnar och Åke. Hemmanet är fortfarande i släktens ägo. Mitt i hemskiftet ligger samfällighetens sandplats, alltså ett sandtag där sand kunde tas för olika ändamål. På detta ställe finns i dag potatispackeriet Lappfjärds Potatis.

”Backlundas-Josip” fick sina ägor i 4 skiften: ett hemskifte på A-sidon, på Åkersskiftet eller Annaskiftet bakom Nylundas, på Bergåsen och på Långängen ner mot Lillsjön.

-åker                                   7,249 ha = 2,9512

-äng                                    7,446 ha = 1,6378

-odlingsbar mark               2,355 ha = 0,7065

-skog                                  10,045 ha = 1,3980

Totalt                                  27,095 ha = 6,6935

Gårdstomt på figuren 1831. Torptomter på 2898, 2902 och 2909. Rietomt på 2897, på gränsen till Nylundas.

Vill du läsa mera om gården och om släkten, så klicka här!

Stenvall 4:6.

Hemmanet beläget i centrum upp mot Åbackan.

l 6 Stenvall

0,0555 mantal som utgör 4/39 mantal av Lång hemman, ägdes av bonden och handlaren Josef Henrik Josefsson Storkull. Han ägde också ett annat hemman, nr 4:13 som låg utefter Lappfjärds å.

”Koll-handlarin” fick sina ägor i 3 skiften: ett hemskifte, på Svartmossan och i Villurin.

-åker                                   12,565 ha = 6,6620

-äng                                    11,210 ha = 3,8955

-odlingsbar mark               1,105 ha = 0,2707

-skog                                  19,690 ha = 2,5587

Totalt                                  44,570 ha = 13,3869

Gårdstomter på figurerna 376 och 632. Torptomt på 374 och tomter på 630 och 631.

Vill du läsa mera om detta hemman och dess ägare, så klicka här!

Silfverberg 4:7.

Hemmanet beläget på Mellanå.

l 7 Silfverberg

0,0261 mantal som utgör 5/104 mantal av Lång hemman, ägdes av bonden Josef Andersson Lång (1845-1921). Josef och hans hustru Maja Lena hade varit torpare på Lång mellan åren 1866-1893, alltså tills de förvärvade detta hemman. År 1896 delade han sitt hemman med brodern Viktor Nyback och de fick lagfart år 1899. Josef Lång hade en fosterdotter Josefina Lillvik som sedan gifte sig med Erland Rosenback, som fanns på hemman Rosenstedt 3:8. Hemmanet Silfverberg övertogs sedan av brodern Nyback Viktors dotter Amanda och hennes man Erland Johansson Knus, som tog namnet Rönngren. Hemmanet har idag flera ägare från Dagsmark.

Josef fick sina ägor i 2 skiften: ett hemskifte och skog på Mössåsen nära Kornbäcken.

-åker                                   5,375 ha = 2,0113

-äng                                    6,495 ha = 1,8468

-odlingsbar mark               7,595 ha = 1,1386

-skog                                  6,120 ha = 0,9911

Totalt                                  25,586 ha = 5,9877

Torptomt på figur 277.

Nyback 4:8.

Hemmanet beläget i Korsbäck nära Stolidbackan, eller Kyttåkersbackan som den hette före Erland Hammarberg flyttade dit från Storliden.

l 8 Nyback

0,0261 mantal som utgör 5/104 mantal av Lång hemman, ägdes av bonden Viktor Andersson Lång, som sedan bytte namn till Nyback. Torparen Viktor Andersson Lång och hustrun Vilhelmina Josefsdotter hade år 1896 köpt hälften av sin storebror Josef Andersson Långs och hans hustru Maja Lena Andersdotters hemman på Lång. (se tidigare hemman nr 4:7) Viktor Nyback bodde före storskiftet i centrum av Dagsmark, ungefär mellan Mannilas och Malinens gårdar. Hemmanet övertogs av Nyback Viktors dotter Amanda som var gift med Erland Rönngren. En del av hemmanet övertogs senare av Erland Hammarberg som flyttade hit från Storliden.

Nyback-Viktor fick sina ägor i 2 skiften: ett hemskifte och skog och ängar på Börkmossan.

-åker                                   2,565 ha = 0,8963

-äng                                    10,168 ha = 4,0120

-odlingsbar mark               0 ha = 0

-skog                                  6,760 ha = 1,0794

Totalt                                  19,493 ha = 5,9877

Torptomt på figur 2193 och rietomt på 2198. På figur 2447 fanns en tjärdal.

Viklund 4:9.

Hemmanet beläget på Flakåsvägen nära Storfors, på gränsen till Lappfjärd.

l 9 Viklund

0,0261 mantal som utgör 5/104 mantal av Lång hemman, ägdes av bonden Viktor Josefsson och Vilhelmina Klemets, som sedan tog namnet Viklund. Före storskiftet bodde Viktor på det ställe där Majbo står i dag. Då Viktor dog år 1914 så sålde änkan Vilhelmina hemmanet och via Axel Lillträsk fick hemmanet flera ägare. Den största delen övertogs av Emil Björses och sedan av dennes son Elis. Det vita området på kartan hör till Lappfjärds by.

Viktor fick sina ägor i 2 skiften: ett hemskifte och i Stormyron som syns på kartan. Stormyron är en enklav inne i Lappfjärd by. Den södra delen av Stormyron hör till Lillsjö hemman.

-åker                                   6,425 ha = 2,4895

-äng                                    7,538 ha = 2,2446

-odlingsbar mark               1,160 ha = 0,3905

-skog                                  6,368 ha = 0,8631

Totalt                                  21,491 ha = 5,9877

Torptomt på figur 390. Lillkull holmen hörde också till hemmanet.

Långqvist 4:10.

Hemmanet beläget i centrum av Dagsmark.

l 10 Långqvist

0,0521 mantal som utgör 5/52 mantal av Lång hemman, ägdes av bonden Viktor Långkvist, som kallades för ”Lillkårk-Viktor”. Hemmanet övertogs i juli 1902 av sonen från det andra äktenskapet med Amanda Rosenback, som hette Gunnar. Han byggde sedan en ny gård i Råddlandet på Åbackan och kvar på gamla stället lämnade bara lillstugan, som fortfarande står kvar. Hemmanet har sedan sålts i delar åt andra ägare.

Lillkårk-Viktor fick sina ägor i 3 skiften: ett hemskifte, i Råddlandet på Åbackan och i Mellanängen som ligger bakom Änikoskmossen bredvid Kläppforsen.

-åker                                   11,753 ha = 5,8554

-äng                                    12,284 ha = 2,9677

-odlingsbar mark               3,275 ha = 0,8347

-skog                                  33,059 ha = 2,3177

Totalt                                  62,371 ha = 11,9755

Gårdstomter på figurer 635, 636, 641, 642, 643, 1353, 1354, 1357, 1358, 1359, 1381, 1382. Riar på figurerna 1356, 1360, 1361 och 1377. Trädgård på figur 640. Tomt på figurer 1379 och 1380.

Hummelgård 4:11.

Hemmanet beläget på Åbackan.

l 11 Hummelgård

0,0521 mantal som utgör 5/52 mantal av Lång hemman, ägdes av bonden Josef Karlsson Lång, som kallades för ”Lillkårk-Josip” och han var farbror åt Viktor Långkvist, som kallades för ”Lillkårk-Viktor”. Bostadsbyggnaden stod tidigare ungefär där Rosengård Ingmar bor idag och den flyttades under storskiftet till sin nuvarande plats på Leirbackan. Josef bytte sedan namn till Hummelgård. Hemmanet övertogs sedan av sonen Axel Hummelgård, som bytte namn till Forslin. Hemmanet delades sedan mellan Axels barn och gården övertogs av ”Pala”- Gunnar Hägglund från Palon. Gården har nyligen sålts åt utomstående från södra Finland.

Lillkårk-Josip fick sina ägor i 2 skiften: ett hemskifte och på Änikoskmossan.

-åker                                   10,893 ha = 4,9881

-äng                                    9,348 ha = 4,2994

-odlingsbar mark               1,280 ha = 0,4039

-skog                                  34,953 ha = 2,2841

Totalt                                  56,474 ha = 11,9755

Inga tomter fanns på det nya hemmanet.

Vill du läsa mera om gården och släkten Forslin, så klicka här!

Rosengren 4:12.

Hemmanet beläget på Åbackan.

l 12 Rosengren

0,0278 mantal som utgör 2/39 mantal av Lång hemman, ägdes av bonden Erik Anders Klemets som kallades för ”Kaalas-Erik-Anders”, han bytte sedan namn till Rosengren. Hemmanet övertogs sedan av sonen Valdemar och hemmanet är fortfarande i släktens ägo. Erik Anders var född där Majbo finns idag och han var gift med Vilhelmina, som var dotter till ”Kaalas-Hindrik” som bodde på Kolltå. De flyttade också en gård därifrån till det nya hemmanet.

Erik Anders fick sina ägor i 2 skiften: ett hemskifte och i Laxgårdskiftet, som ligger nära Tuimala i Kornbäcken.

-åker                                   8,422 ha = 4,2285

-äng                                    2,583 ha = 0,5443

-odlingsbar mark               1,460 ha = 0,2418

-skog                                  15,304 ha = 1,6789

Totalt                                  27,769 ha = 6,6935

Inga tomter fanns på det nya hemmanet.

Grönvall 4:13.

Hemmanet beläget centrum upp mot Åbackan.

l 13 Grönvall

0,0260 mantal som utgör 3/104 mantal av Lång hemman, bonden och handlaren Josef Henrik Josefsson Storkull. Han ägde också ett annat hemman, Stenvall som låg på andra sidan Åbackvägen.

På detta hemman fick Josef Henrik Storkull sina ägor i 3 skiften: ett hemskifte, på Byåsen och i Villurin.

-åker                                   5,406 ha = 3,6814

-äng                                    3,892 ha = 1,3981

-odlingsbar mark               0 ha = 0

-skog                                  5,645 ha = 0,9082

Totalt                                  14,942 ha = 5,9877

Inga tomter fanns på detta hemman.

Dragås 4:14.

Bredvid Gamlavägen nära Bergåsen.

l 14 Dragås 0,0278 mantal av Lång skattehemman , ägdes av bondeänkan Karolina Esaiasdotter (f. Korsbäck 1851-1934). Karolina var änka efter Johan Henrik Lillsjö el Lång (1847-1905). Johan Henrik var son till Johan Gustafsson Lillsjö (1821-1888) och Maja Lena (f. Rosenback 1826-1890). Johan Henrik och Karolina fick bland annat dottern Edla Karolina som sedan gifte sig med ”Haga-Emel” Lund och bodde på Byåsen. Haga-Emel Lund och Edla Karolina fick flera barn, bland annat Elna och Leander. Hemskiftet ca 8,6 ha.

I juni år 1906 sålde nyblivna änkan Karolina Lång hemmanet 4:14 på 1/36 mantal åt torparen Heikki Henberg-Mäenpää. Karolina fortsatte att bo kvar på Dragås åtminstone till år 1912. Då Karolinas dotter Edla Karolina (1876-1952) år 1904 gifte sig med ”Haga Emel” Emil Lund (1884-1937) så flyttade också de till Dragås hemmanet. År 1912 flyttade Edla Karolina och Emil Lund till Lillkårk, där de bodde hos Långqvist Viktor, antingen i stora gården eller i lillstugan.

Heikki Henberg var född i Honkajoki, var gift men blev änkling men gifte om sig i oktober 1905 med Ulrika Viita, född Kuusela som bodde i Bötom. Ulrika hade från tidigare sonen Karl och fick en dotter Aili med sin nya man Heikki Henberg. Heikki och Ulrika började sedan använda namnet Hemberg. De flyttade troligen inte till det nya hemmanet trots att de år 1907 anmälde att de skulle flytta en bostadstimra dit. Tillsammans med Anders Forsgård anhöll han också att flytta gemensamma sytningshus. I skogsbrynet finns fortfarande en fungerande brunn, som högst troligt är grävd på denna tid.

I november år 1907 sålde ”Henrik Henberg Lang och Ulrika Josefiina Lang” hemmanet på 1/36 mantal vidare åt Sven Kangasniemi (1873-1928) och i det köpet ingick också ett bostadshus. Sven el Severi Mattsson Kangasniemi var från Storå eller Honkajoki, gift 2 gånger, först med Elina Mikkosdotter f.1876 i Honkajoki och sedan med Hilde Katarina Mäkelä (1883-1959) och han var far bland annat till Esteri Lehtimäki i Palon och Helvi Porander från Perus. Sven Kangasniemi bodde sedan där Korpelas i Perus på Åbyggändan.

Då Heikki och Ulrika sålde hemmanet åt Sven Kangasniemi, så flyttade de själva till ett torp i Klemetsändan, som vi i dag kallar för Norrgård Gunnaras lillstugon. Där hade tidigare bott Heikkis bror som hette Johan Teivala, han for till Amerika redan 1897 men hade någon son, som troligen lämnade kvar i Klemetsändan.

14 annons

I november år 1912 sålde Sven Kangasniemi hemmanet i 2 lika stora delar på offentlig auktion. Den nedre delen köpte bonden Josef Backlund och den fick namnet Bergås 4:50. Den övre delen såldes åt en Johannes Mäkelä.

I september 1921 sålde Johannes Mäkelä 1/72 mantal av Lång skattehemman , alltså den övre delen åt läraren Johannes Sjöblad. Han var lärare i Dagsmark folkskola mellan åren 1921-1930 och hans dotter Karin gifte sig sedan med Rurik Nylund.

I maj 1927 sålde Johannes Sjöblad ca 3 hektar av den övre delen nummer 4:62 som har namnet Dragås åt bonden Emil Backlund och den mindre delen nummer 4:61 som har namnet Sjöbladas sålde han åt Viktor Söderqvist.

Kurt Backlund köpte sedan Sjöbladas av Håkan Söderqvists dödsbo, vilket betyder att det forna hemmanet Dragås igen har endast en ägare.

———

Karolina Esaiasdotter fick hemmanet i 3 skiften: i Hemskiftet nära Gamlavägen, i Villuri på Storängen och skog på Bergåsen:

-åker                                   7,069 ha = 3,0713

-äng                                    5,301 ha = 2,1295

-odlingsbar mark               0,696 ha = 0,2026

-skog                                  7,226 ha = 1,2909

Totalt                                  20,270 ha = 6,6936

Inga gamla tomter på detta hemman.