Carl Carlsson Långs kontrakt med sin son.

Torpare Contrackt

Härmedelst upplåter jag Bonden Carl Carlsson Lång, till Lika med min kära hustru Gretha mattsdåtters ja och samtycke, ett Torpställe till vår äldste son Karl Carlsson och dess hustru Britta Rebecka Carlsdotter, nämmeligen-

1. Till åcker får Torparen vid den så kallade Storsottgärden alt hvad som hör till hemmanet till, up odlingsmark får Torparen utti Suttmåssan två /2/ Tunnland, vid Henric Rosenqvists rå

2. Till äng får Torparen min andel vid Lillsjö Träsk, till hägnad om kring nämnde Torp får tagas af hemmanets skog, vedbrand får Torparen hugga på västra sidan om Torparens Carl mattsson Finnes åkergärda, alt hvad som finns där, men ej på något annatt ställe.

Emot de villkor att efter Två års förlopp skall Torparen göra åtta /8/ dagsvärke årligen med gårdens kost nämmeligen fyra sommartid och fyra vintertid, ofvan skrifne Torp får bibehållas barn efter barn i Värdliga tider. Men detta Torp får icke bortbytas eller sälljas, om så skulle henda så äger hemmansägaren rettighet att igen sälje dett emot Tjugo /20/ Rubel /57/ kopek Silfver.

Detta Kontrackt är i nedan skrifne Vittnes närvaro bestyrkt med ägenhendiga bomärken underristadt, af Dagsmark by den 13 november 1643.

Carl Carlsson Lång        Gretha Mattsdåtter

Ovanstående Contrackt finder jag mig till alla dellar nöjd, tid och ort som ofvan.

Carl Carlsson Lång, Torparen

Wittnar Eric och Anders Johans Söner Lång