Jordfästningen av de försvunna.

Artikel i tidningen Syd-Österbotten 9.7.1940.

Högtidlig akt i går i Lappfjärds kyrka.

I Lappfjärd flaggades det på söndagen, men alla flaggorna voro på halvstång. Bygden hade sorg. De av dess tappra söner, som aldrig återvänt från vinterns blodiga kamp skulle jordfästas denna vackra högsommardag.

Själva jordfästningsakten skulle försiggå vid hjältegraven, men först samlades man i kyrkan. Frontmännen från 1918 med sin fana, denna vinters reservister samt skyddskår och lottor hade så gott som mangrant infunnit sig. Dessutom fylldes kyrkan av en talrik menighet, varibland naturligtvis främst märktes anhöriga och vänner till de stupade.

Högtiden började med ett orgelsolo, varpå psalmen 256 sjöngs unisont. Kantor E. Erickson sjöng ytterligare ett solonummer, efter vilket pastor A. G. Stjernberg talade över texten: ”Som en fader förbarmar sig över sina barn, så förbarmar sig Herren över dem som frukta honom”. Efter det psalmen 663, Närmare Gud till Dig avsjungits tågade man ut till hjältegraven, där uppställning skedde.

Av psalmen 496 sjöngs till en början första och andra versen. Prosten A. G. Rancken talade så över bibelorden i Joh, ev. 12:24. Härpå nedlades tre skovlar mull invid vart och ett av de nyuppresta korsen, som upptog namnen Evert Häggblom, Alfred Öhman, Anselm Viklund, Artur Mitts, Georg Rosenback, Torsten Gullmes, Bruno Jossandr, Eskil Ålgars, Lennart Klåvus och Ragnar Grankvist. Pastor Stjernberg läste så några psalmverser varpå sista versen av psalmen 496 avsjöngs.

Härpå följde kransnedläggning, främst av de stupades anhöriga, umgängesvänner och kamrater. Därefter nedlades en krans från Lappfjärds kommun av Viktor Rosenstedt och Johan Lillkull, varvid den sistnämnde talade. Frontkamraternas krans nedlades av Artur Björses och Hemming Ådjers, kransen från 1918-års frontmän av Axel Klockars och K. Erland Holm, skyddskårens och lottornas av Hjördis Landgärds, N. Molander och Selim Björses, vilken sistnämnda talade. Ungdomsföreningar och LUIK hedrade sina medlemmar med kransar, varpå en krans från Melins kompani nedlades på Evert Häggbloms grift. Genom fil.mag. J. R. Af Hällström nedlades en krans från lantbruksklubbens styrelse med klubbkamraternas krans nedlades av Anne-Marie Porander och Tyra Ingves på Eskil Ålgars grift.

Ett anmärkningsvärt stort antal inbetalningar till olika fonder hade gjorts för att hedra minnet av de bortgångna.