Sebbins son Johannes Rosenback.

Johannes Rosenback föddes på Sebasbackan i Dagsmark år 1875 som son till nämndemannen och skolgrundaren Johan ”Sebbin” Rosenback. Han utbildade sig till lärare och fick tjänst i Mörtmark svenska folkskola och fick sedan lärartjänst i Yttermark i Närpes, dit han flyttade i oktober 1898. Han valdes år 1904 till lärare i den nyinrättade folkskolan i Kåtnäs folkskola, före han blev försäkringsman och bosatte sig i Kristinestad år 1908.

Han var gift med Tekla Hasselblatt (1879-1956) som var dotter till kopparslagaren Henrik Wilhelm Hasselblatt från staden och de fick 4 barn.  I mars 1910 köpte han gården nr 163 på adressen Kyrkogatan 4 av vattenfabrikören August Remahl, som denne hade byggt år 1900. I källaren hade August tillverkat läskedrycker men då han blev änkling 1908, så sålde han och barnen gården åt Johannes Rosenback. Här bodde Johannes och Tekla med 3 barn, alla födda på 1900-talet.

År 1916 sålde Rosenback gården Kyrkogatan 4 åt Alexander Slotte och han flyttade då med sin familj till det nybyggda huset Kilpi på Östra sidan och där föddes deras fjärde barn. I början av 1920-talet flyttade de till Västra Långgatan 10 där de bodde en tid i Maja och Lars Knutsons gård på hyra. Sedan köpte de en del av gården Östra Långgatan 53/Parmansgatan 7 och där bodde de sedan så länge de levde.

Efter en längre tids sjukdom dog Johannes Rosenback år 1938 i en ålder av 62 år men hustrun Tekla fortsatte att bo kvar på Östra Långgatan 53/Parmansgatan 7 tills hon dog år 1956.

Johannes Rosenbacks foto

Livförsäkringsbolaget Fennia gav i tiderna ut en tidskrift som hette ”Folkförsäkraren” och i det nummer som utkom 1.12.1908 fanns en artikel om Johannes Rosenback:

Våra ledande fältmän.

Johannes Rosenback.

 

Som vi i vårt föregående nummer nämnt, är inspektör Rosenback en av Fennias stöttepelare i Svenska Österbotten.

Rosenback är född i Lappfjärd den 28 december 1875. Har efter genomgången seminariekurs ägnat ett tiotal år av sitt liv åt läraryrket.

Han är mycket ansedd inom sin kommun, och anlitad i allmänna ärenden har han varit ordförande i Yttermarks ungdomsförening, sekreterare i Närpes lantmannahandel, ordförande i Sydösterbottens lärarförening, viceordförande i kommunalnämnden i Närpes och så vidare.

Trots att han var alldeles oerfaren som försäkringsman vid Fennias startande har han från sitt första framträdande visat sig vara en talangfull organisatör och skicklig kundvärvare. Särskilt värd beundran är det sätt varpå han sköter om sina försäkringstagare, eftersom nästan inga annulleringar kommer från hans en gång erövrade marker.

Allt mer och mer intresserad av försäkringsarbetet har han från och med detta års ingång helt ägnat sig åt Fennias tjänst. Han står nu som chef för ett vitt utgrenat agentnät i Sydösterbotten och Östra Nyland. Johannes Rosenback har i likhet med många andra före honom visat att försäkringsarbetet och uppfostringsarbetet står i nära samband med varandra.

Herr Rosenbacks öppna manliga väsen, ideella syn på världen samt flärdfria vänsällhet har gjort honom ärad och avhållen av förmän och kamrater.

Artikel i Syd-Österbotten 17.3.1926:

20-årsjubileum kan i fredag den 19 dennes överinspektören i Ömsesidiga livförsäkringsbolaget Kaleva Johannes Rosenback i Kristinestad fira i egenskap av resande organisatör och ledare i Svenska Finland av ”fältarbetet”, först i livbolaget Fennia och, sedan detta upphörde, i Kaleva, landets äldsta livförsäkringsbolag. Johannes Rosenback har ådagalagt en enastående framgång och uthållighet i sin verksamhet. I Finlands svenska bygder torde han gör närvarande. äga större personkännedom än någon annan. Han är även välkänd överallt för sitt glada och fryntliga väsen och sin enastående förmåga att från skämt och glam leda maken familjeförsörjarens tankar till hur man genom en lämpligt vald livassurans, vars premier så gott som alla med god vilja förmå erlägga, kan även efter sin död stöda och bistå sina egna. Utan att göra oss skyldiga till överdrift vågar vi påstå att änkor och faderlösa kan räknas i tusental, som haft skäl att glädjas över överinspektör Rosenbacks arbete under de gångna 20 åren. Vi lyckönskar honom till fortsatt framgång.

Dessa två annonser var ofta införda i tidningen Syd-Österbotten år 1926.

Artikel i Syd-Österbotten 22.7.1936:

Johannes Rosenback med och bildade Södra Österbottens sång- och musikförbund.

En höstdag år 1925 satt på kallelse av rektor Heikfolk några personer i ett av rummen på restaurant Fredriksberg och diskuterade frågan om sångverksamheten i södra Österbotten. I övriga delar av Svenskfinland hade man redan gått i författning om att bilda sång- och musikförbund, och även i vår landsända emotsåg man att något skulle göras för en konsolidering av tonernas utövare.

Frågan inleddes av dåvarande ordföranden i Svenska Österbottens ungdomsförbund Ernst Aug. Mitts. Flera av de närvarande hade nedslående intryck från ungdomsringarnas sångarstämmor och ställde sig skeptiska till tanken på ett eget sångförbund för Sydösterbotten. Man hade intrycket att frågan var dödfödd.

Men då framställde en av de närvarande förslaget, att man till sommaren 1926 skulle utlysa en sångfest i Kristinestad och på basen därav försöka få till stång lokala sångkörer. Förslaget befanns vara anammansvärt. Men för väckelsearbetet behövdes instruktörer och för anställande av dylika krävdes pengar. Frågan såg ut att stranda, nu för andra gången.

Nu reste sig dåvarande försäkringsinspektören Johannes Rosenback från Kristinestad men född i Dagsmark. Han gick fram till bordet och överlämnade 1 000 mark som grundplåt för ett blivande sång- och musikförbund i södra Österbotten.

Hoppet var därmed stärkt, och man skred omedelbart till verket. En interimsstyrelse tillsattes, budskapet om en sångfest sändes ut och utsedda instruktörer gav vinkar och råd åt redan existerande körer, samtidigt som nya väcktes till liv. Anslutning blev större än man beräknat och när sång- och musikfesten gick av stapeln i Kristinestad den 31 juli – 1 augusti 1926, betecknades prestationerna allmänt som lyckade och löftesrika.

I detta sammanhang skall vi inte dröja kvar vid den minnesrika festen, det blir vi kanske i tillfälle att återkomma till en annan gång. Här vill vi bara betona att festen hade den verkan som initiativtagarna syftade på. Mitt i festglädjen sammanträdde representanter från sträckan Sideby – Korsnäs i gamla kyrkan i Kristinestad och de beslöt enhälligt att bilda Södra Österbottens sång- och musikförbund. Detta förbund har efter det haft hand om sångsträvandena i landsändan och årligen anordnat sångarstämmor.

(restaurant Fredriksberg fanns i tiderna på Kvarnbacken på Östra sidan. Innehavare var fröken Amanda Stenberg men år 1941 köpte Alvar Utter restaurangen och gården. Gården är fortfarande i släkten Utters ägo och har under en lång endast använts som privat bostad)

 Nekrolog i Syd-Österbotten 9.6.1938:

Johannes Rosenback död.

I går avled i sitt hem i Kristinestad f.d. överinspektören Johannes Rosenback efter en lång och svår sjukdom.

Den avlidne var född i Dagsmark den 28 december 1875 och var således 62 år gammal vid sitt frånfälle. Han dimitterades från Nykarleby seminarium 1897 och verkade härefter som lärare vid Mörtmark folkskola i Lappfjärd och vid Öster-Yttermark södra och Kåtnäs folkskolor i Närpes. År 1908 lämnade han sin lärarbana och ägnade sig sedan åt försäkringsverksamhet.

Han var en synnerligen framgångsrik försäkringsman och avancerade till överinspektör för Österbotten inom bolaget Kaleva. På denna post var han verksam ända till för ett tiotal år sedan, då han av hälsoskäl måste dra sig tillbaka. Vid sidan av försäkringsarbetet drev han tidtals även agenturrörelse av olika slag.

I sin hälsas dagar var Johannes Rosenback en charmerande sällskapsmänniska, begåvad med sinne för humor och en icke obetydlig poetisk ådra. Han hade också vida kulturella intressen. Endast ett fåtal torde känna till att Södra Österbottens sång- och musikförbund i hög grad har att tacka Johannes Rosenback för sin tillkomst. Hösten 1925 samlades några av saken intresserade personer i Kristinestad för att diskutera möjligheten att bilda ett sång- och musikförbund. Man fann dock svårigheterna så stora, att alla utom en ansåg att företaget var hopplöst.

Den enda optimisten i sällskapet var Johannes Rosenback, som donerade 1 000 mark för att verksamheten skulle kunna sättas i gång. Man skred så till verket och det första utåt synliga resultatet var den stora och synnerligen lyckade sångfesten i Kristinestad år 1926. Vid denna sångfest bildades sedan Södra Österbottens sång- och musikförbund.

Närmast sörjes Johannes av maka och vuxna barn, samt två systrar. Jordfästningen försiggår på Nya begravningsplatsen i Kristinestad.