Hemmanet Blomqvist 5:4 tidiga historia.

Denna utredning av hemmanet Blomqvist är uppgjort av Inga-Lill Sandström från Vasa. Hon är född och uppväxt på  A-sidon.

Den 19.11.1887 under § 23 anhöll Karl Josefsson Lillkull (Blomkvist) och hustrun Anna Greta Johansdotter om 1:a uppbudet å 55/1344 mantal av Lillkull skattehemman. De uppvisade ett köpebrev av den 5.4.1881.

Hemmanets tidiga historia.

Häradsrätten utredde tidigare ägares rätt till ovannämnda fastighet. Detta utvisade att Erik Henriksson Lillkull, Pelas-Erk f. 1808  fått fastebrev på 5/48 mantal av Lillkull den 21.10.1841 som han förvärvat före äktenskapet med Maja Greta Johansdotter Riarbäck.

Erik Henriksson dog den 19.11.1862. Bouppteckningen den 10.1.1863 utvisade att Erik efterlämnade sex barn, sönerna Johan Henrik och Josef samt döttrarna Maja Lena, Anna Greta, Edla Karolina och Klara Sofia samt att den fasta egendomen utgjordes av 5/48 mantal av Lillkull hemman.

Arvsskifte upprättades den 8.11.1865. Hemmanet delades sålunda att sönerna Johan Henrik och Josef vardera fick 5/168 mantal. Dottern Maja Lena fick besittningsrätten till ett därunder lydande torp som lösen för sin arvsandel. De övriga döttrarna fick 5/336 mantal var.

Johan Henrik Eriksson Lillkull sålde sin arvsandel, 5/168 mantal åt Erik Eriksson Perus i juli 1873 men denne sålde hemmansdelen i november samma år åt Johan Henrik Joh.son Båsk-Lillkull och hustru Anna Greta Eriksdotter (syster åt Johan Henrik).

Ett fastebrev av den 27 mars 1867 utvisar att Edla Karolina Eriksdotter och hennes man Johan Reinhold Johansson Lillkull (Sjuls) genom två skilda köpebrev 8.11 och 11.11.1865 blivit ägare till Edla Karolinas systrars, Anna Gretas och Klara Sofias arvsandelar tillhopa 5/168 mantal. Tillsammans med Edla Karolinas egen arvsandel ägde hon och hennes man då 5/112 mantal.

Johan Reinhold hade sedermera rest till Amerika och avlidit där den 24.1.1874. Han efterlämnade sin hustru Edla Karolina och tre omyndiga barn, sonen Karl Johan och döttrarna Amanda och Vilhelmina.

Den 23.3.1878 hade barnens förmyndare, Karl Mattsson Lillkull sålt barnens andel i boet, 5/252 mantal åt Edla Karolinas broder Josef Eriksson Lillkull. Den 1 maj samma år hade Edla Karolina själv sålt sin andel i fastigheten med bifall av sin senare man Adrian Mickelsson Lillkull t. Österback. Hon sålde hälften av sin andel åt sin broder, Josef Eriksson Lillkull och andra hälften åt sin syster Anna Greta och hennes man Johan Henrik Johansson Lillkull (Båsk).

Johan Henrik Lillkull t. Båsk avled den 11.2.1879. Han efterlämnade sin hustru Anna Greta Eriksdotter och tre barn, Johan Viktor, Anna Greta och Edla Maria. Till boet hörde

1) 5/168 mantal ( köpt av Erik Eriksson Perus).

2) 5/4032 mantal (avh. 1.5.1878) köpt av Edla Karolina och Adrian Mickelsson Lillkull.

3) En tredje andel av hemmanet som Johan Henrik skulle ha tillhandlat sig av sin svåger Josef Eriksson. Skriftlig avhandling hade icke hunnit upprättas före Johan Henriks död.

Josef Eriksson hade senare bekräftat denna överlåtelse genom en skriftlig avh. den 22.4.1879 varigenom han skulle försålt hälften eller 5/504 mantal av den andel han köpt av systern Edla Karolinas och hennes man Johan Reinholds omyndiga barns förmyndare.

Slutligen har Johan Henrik Johansson Lillkulls änka Anna Greta Eriksdotter, den 5.4.1881 sålt till sin måg Karl Josefsson Blomkvist och sin dotter Anna Greta såväl sin giftorätt samt de andelar som skulle ha tillfallit hennes omyndiga barn Johan Viktor och Edla Maria, tillsammans utgörande 385/12096 mantal av Lillkull skattehemman vilket av rätten värderades till 2.000 mark. Tillsammans med dottern Anna Gretas egen i faderarv tillkommande del, 55/6048 mantal utgjorde detta 55/1344 mantal av Lillkull skattehemman.

Hemmanet överlåts emot att dottern och mågen ikläder sig ansvar för hemmanets åsamkade skulder 1.563 mark samt att de till modern utgiver en årlig sytning. Dessutom skall de försörja bemälde omyndiga barn med erforderlig föda och kläder tills de uppnår 17 års ålder eller sig själva livnära kan.

Hemmanet får genast tillträdas med allt vad därunder hörer.

Köpebrevet bevittnat av Johan Erik Sjuls och Anders Peltoniemi.

De närmaste fränderna har också underskrivit köpebrevet och anser att försäljningen är förmånlig för de omyndiga barnen.

Fastebrev på detta hemman erhöll Karl Blomkvist och hustrun Anna Greta den 16.10.1888 § 118. Att det tog så lång tid från hemmansköpet till dess lagfart söktes beror säkert på att Karl Blomkvist for till Amerika 1881, samma år som köpebrevet skrevs och återkom i december 1886.

Karl Blomkvists hustru Anna Greta dog den 11.2.1902. Karl gifte sig 1902 med Vilhelmina Josefsdotter Lillkull.

Vid storskiftesregleringen 1912 fick detta hemman namnet Blomqvist 5:4.