Brev från Folkhögskolan.

Artikel i ”Ungdomsvännen” 1.1.1927.

Hur ljuvliga äro icke dina boningar, Herre Sebaot! Ps. 84: 2. Vi kunna ej annat än utbrista i psalmistens ord att Herrens gårdar äro ljuvliga. Vår skola har nog blivit en kär boning för oss alla, där vi dagligen får ösa ur Guds rika förrådshus. Huru gott är det inte att för varje dag få dricka ur livskällan Kristus. Det är skönt att i ungdomsåren tro sina synders förlåtelse i Jesu blod. Hur gott är det inte att få vistas tillsammans med troende ungdomar, där Jesus har första platsen. Vi veta alla, att under ungdomstiden hägrar allt så skönt här i världen. Frestelserna komma på mångahanda sätt, som vill bringa oss i fördärv. Visst är det skönt att få höra Jesus till, Han som hjälper oss att motstå frestelserna. I egen kraft förmå vi ingenting, men Guds kraft är mäktig i de svaga.

Vi får hjärtligt tacka evangelivänner, som ihågkommit oss med edra gåvor, garantilistor och förböner. Vi hoppas att även i framtiden bliva ihågkomna. Här går arbetet med liv och lust. Klockan 8 på morgonen börjar lektionen och fortgår till halv 6 på kvällen. Mellan lektionerna ljuder »Sionsharpans» sånger. Samkväm har vi på lördags och söndagskvällarna. Där förekommer tal, körsång, strängmusik, berättelse och deklamation. De elever som inte besöker kyrkan, samlas om söndagarna på skolan kl. 10 f. m. Där har vi en stunds betraktelse över dagens text. Söndagsskolan har vi kl. 2 varje söndag. Eleverna håller i tur och ordning skola.

Första söndagen som vi var här, hade vi utfärd till Lappfjärds kyrka. Så har vi haft en utfärd till Korsbäck, där lärare V. Byman har sin skola. Vi blev hjärtligt mottagna av lärare Byman och hans hushållerska. Kaffe fick vi förstås också. På kvällen när vi tågade tillbaka, var det så härligt månsken. Den ena sången avlöste den andra under vägen. Som ni hör, har vi trevligt här. Vi skatta oss lyckliga, som har fått komma hit. Det har sett så mörkt ut för våra ögon, med det är nog en verklighet nu, att den Ev. Folkhögskolan begynt sin verksamhet. Det är allt Guds nåd och barmhärtighet, att Vi fått komma hit. Ett gott nytt år önskas alla evangeli vänner av

Eleverna Edit Skytte, Ester Anderson, Maria Klemets, Jenny Kankaanpää, Henny Djupsjöbacka, Arvid Härtus och Arne Sandberg.