Tjöck Handelslag blir Sydösterbottens handelslag.

Sammanställt av Lasse Backlund i december 2018, med hjälp av Helge Rosenholm från Påskmark och fotografier lånade av Kjell Rosenback från Lappfjärd. Uppgifter är också tagna ur Einar Linds historik och ur tidningen Syd-Österbottens arkiv.

Vill du läsa mera om Lappfjärds Andelshandel, som var den ena parten i Handelslaget La-Syd, så skall du klicka HÄR!

Vill du läsa den 50-års historik om Sydösterbottens handelslag, som Axel Uppstu skrivit, så skall du klicka HÄR! Vill du se fotografier från den storslagna 50-års festen i Tjöck år 1958, så skall du klicka HÄR!

I början på 1900-talet tog lokala lantmannagillen på många orter initiativ till att bilda handelslag. Tanken var ju att handelslagets medlemmar skulle kunna göra förmånliga uppköp, både till jordbruket och till hemmet från den egna affären.

Så gick det också till i Tjöck där lantmannagillet i april 1908 bestämde att ett handelslag skulle bildas och det fick namnet Tjöck handelslag.  De drivande krafterna torde ha varit Viktor Hinds och Henrik Qvis. Handelslaget fick direkt 53 medlemmar och de valde en styrelse, som skulle sköta om de praktiska sakerna och söka efter en passlig lokal. Den första styrelsen bestod av Josef Erlund, J. H. Ragnäs, Axel Olme, Viktor Lillkaas och Henrik Mannfolk.

En sådan hyreslokal hittade man i lillstugan hos ”Elas-Josip”, alltså Josef Erlund på Mörtmarkvägen och så anställdes Viktor Hinds (1885-1975) som föreståndare.

Det var alltså i den här lillstugan hos ”Elas-Josip” som Tjöck Handelslag verkade de tre första åren. Det ena fönstret togs bort och ersattes med en dörr och lokalen försågs med hyllor och bord. Efter att den nya affären byggdes på andra sidan vägen, så fortsatte Tjöck postkontor i lillstugan i flera årtionden. För att komma in på gården, så gick man alltså genom porten, som i tiderna hade dörrar som kunde stängas till natten.
Tjöck handelslags första föreståndare Viktor Hinds på Sydösterbottens handelslags 50-års fest på lokalen i Tjöck i november 1958. I unga år vistades Viktor i Amerika där han arbetade både som bartender och som bokförare. Sedan han återvände blev han en högt uppskattad musiker, bonde och kommunalman i Tjöck. Han tog initiativ till bildandet av Lantmannagillet i Tjöck, han satt i kommunalfullmäktige och i flera år var han skolekonom.

Handelslaget var en föregångare inom flera områden. Redan år 1908 beslöts att det skall skaffas en telefoncentral och ledningar som skulle dras till Kristinestad. Varorna till butiken skaffades bland annat från Alfred Carlströms partiaffär i Kristinestad och det ansågs nödvändigt att kunna vara i kontakt med honom per telefon. Carlström var en viktig person i handelslagets utveckling, eftersom han sålde varor på kredit. I protokollboken står det att ”Om vi icke skulle få vara skyldig direkte till herr Carlströms kontor, så måste vi upptaga ett lån på banken”.

Inom några år beslöt man att ett nytt affärshus skall byggas på andra sidan landsvägen och år 1911 var nya affären färdig.

År 1911 byggde Tjöck Handelslag detta affärshus vid vägen till Mörtmark och redan år 1922 byggdes det ut med bostadsrum åt föreståndaren. Också lagerrummen förstorades. Affären lades ned 1965 då den nya affären blev färdig.

År 1914 tog Karl Viktor Hintz över förståndarsysslan av Viktor Hinds. Han skötte sysslan till 1920 då en Holms från Vörå tog över. År 1922 valdes Lennart Norrvik till föreståndare för Tjöck Handelslag bland 10 sökande, han hade tidigare varit föreståndare på Sideby Handelslags filial i Ömossa.

Tjöck Handelslag gick ekonomiskt bra i början. I ett tidigt skede planerades en fusion med Kristinestads Handelslag, som hade bildats i augusti 1919. Den affären var belägen i den så kallade Wendelinska gården vid Salutorget. Därav blev inget och Kristinestads Handelslag begärde sig i konkurs i juni 1923 och avvecklade sin affär till hösten. Varulagret lyckades de sälja åt handlanden Fr. O. Rehnbäck på Strandgatan 42 för 81 % av inventeringsvärdet. Då tänkte man i Tjöck att det var dags att de själva skulle öppna en filial i Kristinestad och redan år 1923 så beslöt de att öppna butik i Svenska gården på Strandgatan i Kristinestad, där Varuhus Talas i dag har sin järnaffär. Följande år, alltså 1924 stängde Tjöck Handelslag den filial som hade verkat i hyrda utrymmen i lillstugan hos Viktor Butts i Yttre byn.

Om Tjöck gick bra, så kan man inte säga detsamma om Sideby Handelslag som grundades ungefär samtidigt som i Tjöck och som i snabb takt byggde ny huvudaffär i Sideby kyrkby och filialer i Ömossa och i Skaftung. De här investeringarna blev väldigt betungande för Sideby Handelslag och med centrallagets hjälp lyckades de få en fusion till stånd så att Tjöck Handelslag skulle överta Sideby Handelslag. Det nya handelslaget som grundades 1 januari 1928 fick namnet Sydösterbottens handelslag. Det var från början meningen att också Lappfjärds Andelshandel skulle gå med i det nya bolaget men de drog sig sedan ur, då de inte såg den direkta nyttan av det.

På det första mötet, som hölls på Kvarnbackens restaurang i Kristinestad, så tillsattes ett förvaltningsråd med K. V. Hintz som ordförande, E. Storsjö blev viceordförande och K. A. Gabrielsson valdes till sekreterare. Lennart Norrvik från Tjöck Handelslag valdes till föreståndare och samtidigt till VD.

Tjöck Handelslag som sedan 1909 haft en filial i hyrda utrymmen i Påskmark, kunde nu år 1927 inköpa denna. En större renovering gjordes 1933. Den här filialen lades ned 1967 i samband med att Sydösterbottens Handelslag fusionerades med Lappfjärds Andelshandel och då de bildade det nya Handelslaget La-Syd.

I denna byggnad i Påskmark verkade handelslagets filial fram till 1967, då verksamheten lades ned. Huset står fortfarande kvar.

Handelslagets filial på Strandgatan blev snart för trång och man började söka efter en annan större lokal. Som på beställning blev Helsingforsbankens lokal, tidigare Atlasbankens lokal på övre torget ledig och år 1932 flyttades filialen dit, till det hus som i dag kallas Handelshuset Corner. Den här affären blev nu huvudaffär medan den tidigare huvudaffären i Tjöck blev filial.

Så gott som alla affärer höll sig i tiderna med egna tändsticksetiketter och denna är speciell eftersom den är försedd med staden Kristinestads vapen.

Sommaren 1936 renoverades den nya butiken på övre torget. Centrallagets byggnadsavdelning hade gjort ritningarna och de strävade till att få en sammanhängande butikslokal men där avdelningarna skulle vara klart åtskilda. Från tidigare hade affären en kolonialvaruavdelning, skoavdelning och tygvaruavdelning. Efter renoveringen fanns det utrymme för en järnavdelning och en porslin- och glasvaruavdelning och ett uppackningsrum. Inredningen hade gjorts av Pörtom karosserifabrik och varorna kunde nu visas upp bättre när de var synligt framlagda.

År 1937, den 17 november köpte Sydösterbottens handelslag den så kallade Krepelinska gården av Yttermark Sparbank för 150 000 mark.

År 1937, den 9 december köpte Sydösterbottens handelslag affärshuset på övre torget av Kansalliskauppa Oy Sampo för 925 000 mark. Köpebrevet undertecknades av rektor Torsten Ström, direktör Lennart Norrvik och bonden Josef Henrik Erlands.

År 1938, den 18 januari sålde Sydösterbottens handelslag Krepelinska gården åt Kansalliskauppa Oy Sampo för 160 000 mark.

År 1937 förvärvade Sydösterbottens Handelslag detta ståtliga affärshus vid Salutorget, detta efter att Kansallis Kauppa Ab Sampo hade flyttat verksamheten till den Krepelinska gården. Nu fanns det tillräckligt med utrymme att expandera och det fanns till och med lokaler som de kunde hyra ut åt andra. Efter en grundlig renovering kunde affären öppna i juli 1938. I övre vången öppnades den 1 september 1938 ett fint café och restaurang, som inte blev så lönsamt som man hade räknat med. Restaurangen Christine såldes vidare år 1958. Den här byggnaden revs i slutet av år 1967 och i september följande år kunde en ny affär invigas.
Så här såg det ut på restaurang Christine, som Sydösterbottens Handelslag drev mellan åren 1938 – 1958.

I början på 1950 hade lantbrukshandeln växt så pass att det behövdes en lagerhall och en sädestork. År 1952 kunde så rotfruktslagret och torkhuset nära järnvägen tas i bruk.

Sydösterbottens Handelslag byggde den här ståtliga lagerbyggnaden vid järnvägsstationen i Tjöck under åren 1950 – 1952. Tjöckbönderna bidrog med virke och åtskilliga talkotimmar. Handelslaget kunde nu köpa in stora mängder spannmål, potatis, tomater och andra lantbruksprodukter.
Byggnaden är numera i privat ägo.

År 1957 genomfördes en större renovering av huvudaffären i Kristinestad och den blev nu en fullt modern mjölk- och köttaffär med egna kylutrymmen.

Handelslaget hade flera föreståndare i Tjöck i tiderna, bland annat Arne Lindén och Josef Erlunds son ”Elas-Allan”. Den sista föreståndaren i denna butik var Hasse Gullans och han blev också föreståndare för den nya affären som byggdes år 1966.

Det var alltså år 1965 som Sydösterbottens Handelslag gav i uppdrag åt Thure Nygren att bygga denna nya ”Tjöck Handlin” lite längre mot Mörtmark och på andra sidan vägen. Den kunde tas i användning till julen 1966. Hasse Gullans fortsatte som föreståndare, sedan tog Eskil Qvisén över, följande var Per Thomasfolk fram till 1972 då Helge Rosenholm tog över.

Fusion med Lappfjärds Andelshandel.

I mitten av 1960-talet var lönsamheten inte den bästa för Sydösterbottens Handelslag. I november 1965 gav centrallaget SOK grönt ljus för byggandet av ny affär i Kristinestad och planeringen kunde börja. I juni 1966 kunde stadsstyrelsen enhälligt godkänna ritningarna med ”de hade intet att erinra om ritningarna”. Men ekonomin tillät inte någon nybyggnad. Det dåliga läget gjorde att centrallaget förhandlade fram en fusion med det mer lönsamma Lappfjärds Andelshandel. Förhandlingarna var långa och svåra men på en höststämma i november 1967 kunde det med stor majoritet bestämmas att de båda handelslagen skall fusioneras. Varu- och försäljningsmässigt skulle fusionen ske vid årsskiftet men juridiskt först någon gång i april 1968. Huvudkontoret skulle finnas i Lappfjärd och Hilding Sandbacka skulle skulle bli chef för det nya handelslaget, som skulle få ett helt nytt namn. I och med detta stämmobeslut i Lappfjärd kunde det beslutas att en ny hallbutik skall byggas vid torget i Kristinestad. Centrallaget SOK övertog de största skulderna, och detta var i Lappfjärd ett villkor för att få fusionen genomförd.

Endast en affär kvar i Tjöck.

År 1968 var fusionen ett faktum och de bildade då Handelslaget La-Syd. Efter fusionen var affären som byggdes 1965 den enda som handelslaget hade i Tjöck. Helge Rosenholm som hade blivit föreståndare 1972 fortsatte ända till 1988. Då var lönsamheten i handelslaget  dålig, trots att La-Syd år 1985 hade fusionerats med Närpes Handelslag och de hade då bildat Hlg Westbotnia. Handelslagets ledning bjöd ut affären åt Helge Rosenholm men någon affär blev det inte. Från början av 1987 kunde Westbotnia hyra ut filialen i Tjöck åt Alvar Qvisén, som före det varit T-köpman på Ka-Jo Livs i Närpes.

Affärshuset i Tjöck såldes 1988 åt Alvar Qvisen, som fortsatte som privat köpman på ”Tjöck Boden” i några år, tills den lades ned för gått. Byggnaden finns fortfarande kvar.

Hallbygge i Kristinestad.

Torsdagen den 12 september 1968 var en stor dag i det nya handelslagets historia, då den nya moderna affären vid Salutorget i Kristinestad kunde invigas. Som arkitekt fungerade Erik Kråkström och Byggnadsbyrå Thure Nygren & Co från Lappfjärd var huvudentreprenör för bygget. Arkitekturen tilltalade inte alla, till på köpet höll Thure Nygren på att bygga ett tvåvåningshus i modern stil på Strandgatan 61, som inte heller passade in i den gamla trähusmiljön.

Den 12 september 1968 öppnade Handelslaget La-Syd sin nya affär vid torget i Kristinestad. Tomten var på 1 950 kvm och butiksytan var 627 kvm.

Vid invigningsfesten som börjar kl. 9 på morgonen hälsade förvaltningsrådets ordförande Axel Uppstu de inbjudna gästerna välkomna. Efter det presenterade handelslagets VD Hilding Sandbacka den nya affären och kungjorde att den nya affären kommer att heta La-Syd. Det hade ordnats en namntävling och det gavs 250 förslag men det är oklart vem som kom på det blivande namnet. Sedan blev det uppvaktningar av ett 30-tal organisationer och samarbetspartners. Klockan 11 öppnades sedan dörrarna för allmänheten och som första kund kom Helmi Söderlund från Alesundet och hon hälsades välkommen av både butikschefen Tage Rosenblad och VD Hilding Sandbacka. Hela dagen lång bjöd ”Katarina-flickorna” på kaffe åt de tusentals kunderna.

La-Syds moderna affär och Esko Jyllis enkla ”Varm korv” kiosk vid Salutorget i Kristinestad.
Borgmästare Torsten Lundberg läste öppningsproklamationen för de inbjudna gästerna.
Spelmännen från Perus underhöll de inbjudna gästerna under öppningsdagen den 12.9.1968.
Handelslaget La-Syds Sokos hall, möjligtvis på 1970-talet.

Handelslaget hade år 1959 förvärvat Skeppars bokhandel, som innehades av Åke Skeppar. Handelslaget flyttade efter en tid bokhandeln tillfälligt till Sampos gård på Östra Långgatan men år 1968 flyttades bokhandeln till den nya affären vid torget, där den fortsatte i flera under namnet Skeppars Bokhandel.

År 1985 fusionerades La-Syd med flera andra handelslag och då bildades Handelslaget Westbotnia. Flera felinvesteringar gjordes i Kristinestad, bland annat en järnavdelning i källaren och en livsmedelskiosk i gatuplanet och de här blev inte särdeles långlivade. Kiosken byggdes sedan om till en grill, som en privatperson drev en tid. Källarvåningen hyrdes år 1988 ut åt Christina och Jorma Toivainen, som drev en konditionssal till 1991, då de flyttade den till simhallen i Lålby. Utrymmet i källaren övertogs sedan av krögaren Kurt Roos, som öppnade en restaurang där. Han hade kommit till staden 1986 då han öppnade Pizzeria Milano vid Sjögatan och i början av 1990-talet öppnade han restaurang Black Pepper i Stop Motels gamla utrymmen i Lålby.

I mars 1989 sålde Hlg Westbotnia hela fastigheten åt ett fastighetsbolag som fick namnet Fastighets Ab Christine, med affärsmannen Stig Rosenback i spetsen. Rosenback hade varit VD och delägare i Sydbottens Kraft som nyligen hade sålts till Jyllinkosken Sähkö för en betydande summa. Köpesumman för fastigheten var 4,5 miljoner och där öppnade affärsmannen Henry Björkskog från Lappfjärd sedan K-Christina Center. Björkskog hade från tidigare en stor K-affär i Lappfjärd och hans bror Jari skötte den affär som Henry hyrde i Dagsmark. Henrys syster Mary började sedan sköta om affären i Kristinestad. Då Westbotnia sålde fastigheten hade de 4 heltidsanställda och 3 deltidsanställda, och verksamheten hade varit olönsam en lång tid.

De nya ägarna försökte få tillstånd att få en infart till en parkeringsplats gården direkt från torget, mellan KOP-byggnaden och affärshuset. Något tillstånd fick de inte och inte fick de tillstånd att riva de gamla uthusen heller, främst på grund av närheten till de gamla byggnaderna på Lebellska köpmansgården.

År 1995 koncentrerade familjen Björkskog affärsverksamheten till Lappfjärd och i april stängde de Christina Center. Fastigheten övertogs sedan av bröderna Pihlaja som gjorde en större fasadrenovering och flyttade skoaffären från Sjögatan till deras nya affärshus. Där finns den fortfarande och är känd som landsdelens största skoaffär.

Foton.

Skoavdelningen på Sydösterbottens handelslags affär i Kristinestad.
Interiör från Sydösterbottens handelslags affär i Kristinestad.
Ordning och reda var det på matavdelningen på Sydösterbottens handelslags affär vid Salutorget i Kristinestad.
Textilavdelningen på Sydösterbottens Handelslags huvudaffär vid torget i Kristinestad.
Hannus eller Nordström Göta, Svalskulla Hilma, Stenlund Gunnel, Enlund Lea och Lillhannus Adele