Årsberättelse för år 1948.

Dagsmark Andelsmejeri m.b.t. har under räkenskapets år 1948 varit i gång 236 dagar och har under denna tid invägt 437,808 kg mjölk, vilket i medeltal utgör per leveransdag 1856 kg. Året förut invägdes 311,526 kg på 218 dagar som mejeriet var i gång, vilket i medeltal per dag då var 1,428 kg mjölk. Således en ökning detta år i mjölkleveransen i kg räknat 126,286 kg mjölk eller 40,5 %.

Medelfetthalten har under året varit 3,605 %, mot året förut 3,614 %, således en liten skillnad i detta hänseende. Kvalitetsbedömningarna fördelar sig enligt följande: I kl. 75,87 %, II kl. 19,45 %, III kl. 3,75 % och IV kl. 0,93 %. Av den invägda mjölkmängden har som konsumtionsmjölk sålts 24,747 liter eller 25,538 kg, mot föregående år 26,781 liter, således 2,034 liter mindre detta år.

Personalen har i naturaförmåner erhållit 1,064 liter mjölk. Återstoden av den invägda mjölken har till smörberedning använts 412,270 kg, varav erhållits 17,340 kg smör. Till 1 kg smör har åtgått i medeltal 23,77 kg mjölk, året förut var mjölkåtgången per kg smör 23,88 kg mjölk. Av den tillverkade smörmängden har för personalens naturaförmåner åtgått 28,25 kg smör, sålt till leverantörerna 5,019 kg samt genom Enighetens förmedling 12,120 kg. Smör i lager 381 kg, har sålts åt Syd-Österbottens Andelsmejeri för en summa av 134,147/ – eller 352 kg. Medelpriset för det genom Enighetens förmedling sålda smör har varit 330, vilket influtit 4,011,467 mk. Till leverantörerna försålda smör 5,019 kg á 352/ kg har erhållits 1,767,645 mk. Skum- och kärnmjölk har åt leverantörerna sålts 12,797 liter och för den försålda helmjölken 24,747 liter har inbringat 279,791 mk. Den totala inkomsten för produkter stiger till 7,605,886,50 mk, plus det som finns i lager till år 1949 134.147,-. Året förut var denna summa 4,411,608.

Har till leverantörerna i mjölklikvider erlagts 6,992,630 mk, vilket utgör ett pris av 15/97. I transportbidrag har utbetalats 55,890 mk. Driftskostnaderna stiger detta år till 621,852 mk eller 8 % av inkomsterna. Det bokförda värdet av egendom utgör enligt böckerna till 239.000,- och Andelslagets fonder till 202,506,-. Ett överskott på 62,162 Fmk står till stämmans förfogande och föreslår styrelsen att denna summa skall deponeras i bank för eventuella ändamål under år 1949.

Styrelsen har under året sammankallats till 16 sammanträden och har densamma utgjorts av följande personer: Ordföranden Valdemar Rosengren, viceordförande E. A. Klemets, ledamöter Josef Granlund, Erland Norrgård, Artur Gröndahl, suppleanter Emil Eklund, Johan Lillkull samt Axel Forslin. Till revisorer utsågs mejeriförbundet Enigheten, lokalrevisorer Einar Lind och E. A. Rosengård, suppleanter Emil Backlund och Johan Lillkull.

Dagsmark den 26 februari 1949.

På styrelsens vägnar Algot Björklund, disponent.