Gården Krooks tidiga historia.

Storskiftet 1764-1793 i Dagsmark.

Det första storskiftet i Dagsmark som gjordes mellan åren 1764-1793 var nog nödvändigt, då man tänker att detta hemman då utgjordes av hela 46 skiften över hela byn. Här nedan en utredning över skiftningen.

Henrik Mattsson Finne, född 1738, var bonde å ¼ mantal av Finne då Dagsmark storskiftades. Före storskiftet hade Henrik Mattsson och före honom hans fader Matts Andersson Finne, följande skiften:

Storforsängen, Palusveden, Smedholmen, Storsveden, Storåkern, Lillåkern, Kållanden, Vallgärdet, Kalvhaga, Söderåkern, Nygärdet, Kilgärdet, Gäddängsåkern, Kvarnåkern, Kattslätan, Kohlhårsängen, Fallsängen, Holmängen, Bässängen, Laxgälssvedan, Tomtgropen, Tomtmyron, Häsieängen, Niskilan, Mellanängen, Forsgropen, Lillsjömåsan, Lillsjöholman, Djupviken, Övran Häsieängen, Stormyran, Häggnäsmåsan, Kvitåsbäcken, Bergängen, Råddängen, Storforsbäcken, Spangmåsan, Skitviken, Börkmåsan, Änikoskfallet, Sandåshagan och några till som inte går att tyda.

Efter storskiftet fick Henrik Mattsson ägorna samlade i 26 skiften.

Skogarna och utmarkerna skiftades först 1793 och då hade detta hemman redan bytt ägare till Erik Andersson Finne. Den nya ägaren fick uppodlingsmarker i Suttmåsan, Tomtmyran, Spangmåsan, Sandbackan, Söderåkern, Lill- och Kolängen, Bässänget, Holmängen, Mellanängen och Svartmåsan. Skogen fick han på Dragåsen i 2 skiften.

När allt var färdigt skiftat hade den nya ägaren inte mindre än 297 tunnland mark, vilket i dag motsvarar 150 hektar. Det tidigare hemmanet på ¼ mantal nedsattes i samband med storskiftet till 5/24 mantal.

Gårdens historia enlig Ingeborg Krook:

När Ingeborg Krook år 1934 gick i skolan bildades det en studiecirkel tillsammans med Anna och Helga Englund, Lilja Nordberg, Astrid Björklund och Anna Huhtala. Den här gruppen skulle tillsammans med läraren Einar Lind dokumentera hemgårdarnas historia. Enligt Einar Linds och Ingeborgs utredningar skulle ägarna till denna gård kunna dokumenteras ända till 1600-talet. Här ett sammandrag av ägarna till Krook-gården från 1600-talet till 1900-talet:

  1. Den första kända ägaren skulle ha varit Sigfrid Johansson Lillkork fram till år 1700. ½ mantal.
  2. 1700-1724: Anders Sigfridsson Lillkork. ½ mantal.
  3. 1724-1763: Matts Andersson Finne eller Lillkork, gift med Valborg Andersdotter (1692-1783). När Matts dog år 1763 delades hemmanet mellan 2 av de många barnen, nämligen sonen Henrik Mattsson Finne eller Sebbas och dottern Anna Mattsdotter som var gift med Gabriel Gabrielsson. ½ mantal.
  4. 1763-1790: Henrik Mattsson Finne eller Sebbas (f. 1738-1815) gift med Anna Henriksdotter (f. 1743). Henrik och Anna hade 6 barn men ingen av dessa tog över hemmanet för år 1790 finns en Erik Andersson Finne upptagen som ägare. Se högre upp en utredning över storskiftet 1764-1793! 1/4 mantal.
  5. 1790-1812: Erik Andersson Finne eller Sebbas (f. 1755-1810) och hans hustru Anna Johansdotter (f.1757). Erik och Anna fick 8 barn och den nästäldsta sonen Anders övertog hemmanet. 5/24 mantal.
  6. 1812-1849: Anders Eriksson Finne eller Rosenback (f. 1785) som var gift med Greta Eriksdotter (f.1793), bonde på 5/48 mantal. Hemmanet delades sedan mellan två av deras söner. Ena delen fick Anders, som kallades för Ant, och enligt lärarens utredning skulle denna hemmansdel vara den som Antas-Otto Björklund ägde under sin tid. Den andra halvan av hemmanet fick den yngsta sonen Gustav. Bröderna fick alltså 5/96 mantal var. Erik och Greta fick många barn, bland annat Johan Henrik (1814-1889) som fick ett torp av Rosenbacks (torparkontraktet längst ner i historiken). Sonen Reinhold fick också ett torp av detta hemman. De övriga syskonen Erik, Carl och Anna Greta fick utlösen 34 rubel och 28 kopek var.
  7. 1849-1866: Gustav Andersson Rosenback (f. 1828, d.1861) gift 1850 med Anna Greta Mickelsdotter Korsbäck (1825-1916). Gustav och Anna fick endast dottern Anna Sofia Gustavsdotter som sedan övertog hemmanet på 5/96 mantal.
  8. 1866-1909: Anna Sofia Gustavsdotter Rosenback (1851-1910) som var gift med Josef Henrik Storkull, men tog namnet Rosenback (1846-1915). Anna och Josef fick 4 barn: 1870 Josef som gifte sig med Adelina Lillkull, 1875 Viktor som erhöll halva hemmanet och antog namnet Nyroos och flyttade till nuvarande Mitts, 1880 Erik Anders som emigrerade till Amerika och 1888 Erland som erhöll den andra halvan av hemmanet. Viktor Nyroos och Erland Krook fick alltså 5/192 mantal var.
  9. 1909 och framåt: Erland Josefsson Rosenback (1888-1946) som senare tog namnet Fagerros och sedan bytte namn till Krook. Erland var gift med Hulda Amanda Karlsdotter Nyholm (1890-1966). Då Erland och Hulda år 1909 övertog sin del av hemmanet måste de ge sytning åt Erlands föräldrar och dessutom skulle de betala bort en skuld på 600 mark. Av denna skuld hörde 400 mark till en skuld som tagits då Erlands bror Erik Anders emigrerade till Amerika. 5/192 mantal.
Enligt Erland Krooks beskrivningar såg gården ut så här före storskiftet i början på 1900-talet. Ritningen gjord av Ingeborg Krook med lärare Linds bistånd.
Enligt Erland Krooks beskrivningar såg gården ut så här före storskiftet i början på 1900-talet. Ritningen gjord av Ingeborg Krook med lärare Linds bistånd.
I början på 1930 byggdes nya uthus hos Krook och enligt Ingeborg såg uthusen ut så här före ombyggnaden.
I början på 1930 byggdes nya uthus hos Krook och enligt Ingeborg såg uthusen ut så här före ombyggnaden.
Efter ombyggnaden i början på 1930 talet så såg uthusen ut på detta vis.
Efter ombyggnaden i början på 1930 talet så såg uthusen ut på detta vis.
Under denna ritning har Ingeborg Krook skrivit: ”Inredningen i mitt hem 1934. Ritat av läraren.”
Under denna ritning har Ingeborg Krook skrivit: ”Inredningen i mitt hem 1934. Ritat av läraren.”

Torparkontrakt 21 april 1840.

I Dagsmark by har det funnits ovanligt många torp, främst beroende på att familjerna var stora. De flesta kontrakten gjordes mellan nära släktingar. I detta fall gjordes kontrakt mellan far som var den sjätte ägaren och dennes son och lyder så här:

”Torparkontrakt av den 21 april 1840, varigenom bonden Anders Eriksson Finne upplåter ett torp till sonen Johan Henrik Andersson. Tomtstället väster om gården.

Till åker 4 tegar i Vallgälan, samt 1 linda i samma gäla upp emot landsvägen. I Lillpalon 6 tegar i rå med Strömbergs åker samt 1 linda i Svattmossan: tre tegar börjande vid en upp till tvärdiket, samt ett halft tunnland i uppodlingsmarken samt ½ lotter i Storsjöträsk.

Hus: stuga med kammare, fähus, stall, foderlada samt rian i lag med bonden (2 riar, torparens ria låg söder om bondens).

Brännved får huggas 5 famnar årligen. Hälften å hemskogsskiftet och hälften på Långskiftet.

Villkor: 2 dagsverken varje månad årligen. Torpets värde 400 riksdaler riksgäldsedlar. Emot torpet försvinner hans utlösen ur fastigheten.”

Det här torpet som Johan Henrik hade fått 1840 återgick år 1893 till hemmanet som då ägdes av Josef Henrik Rosenback.