Dagsmark Absoluta Nykterhetsförening.

Sammanställt av Lasse Backlund i april 2017.

Kristinestads Tidning 7.4.1900:

Nykterhetsarbetet. Senaste söndag höll faktor Ahlroos och Lappfjärds nykterhetsförenings ordförande Klåvus nykterhetsföredrag på folkskolan i Dagsmark. Sammankomsten var välbesökt av en talrik menighet. Föredragshållarna framhöll på ett klart och övertygande sätt rusdryckernas fördärv och det elände, som dessa drycker åstadkommit på flera ställen.

Efter föredragens slut ifrågasattes att i Dagsmark bilda en nykterhetsförening men de flesta verkade dock önska sig betänketid. Emellertid antecknade sig nio personer som medlemmar i den blivande föreningen. Allt hopp är dock inte ute, att antalet medlemmar inom kort kommer att ökas.

Ett uppriktigt tack uttalas härmed till herrar Ahlroos och Klåvus, som välvilligt åtagit sig besväret att genom sina föredrag rikta allmänhetens uppmärksamhet på nykterhetssträvandena. Såsom ledare för dessa strävanden på orten står bonden Viktor Lillkull. Tidningen önskar den nybildade föreningen all möjlig framgång.

Enligt en tidningsartikel i Kristinestads tidning 11.4 1900 hade nykterhetsföreningens första möte hållits i Dagsmark:

Dagsmark absoluta nykterhetsförening hade i söndags, den 8 april sitt första möte i en av bonden V. Lillkull ägande mejeribyggnad, hvilken hr L. iordningställt och gratis upplåtit till föreningens behof. Programmet bjöd på tal, föredrag och berättelse samt sång. Vid mötet granskades och godkändes ett af hr Ahlroos inlämnat förslag till stadgar hvilka genom hr Ahlroos förslag skulle inlämnas till Nykterhetens Vänner i och för stadfästelse. Härefter utsågs för föreningen bestyrelse hvarvid valda blevo: hr J. H. Andersson ordförande, bonden Viktor Nylund viceordförande, bonden Viktor Lillkull sekreterare och bondedottern Ida Lång kassör. Medlemsavgiften bestämdes till 50 penni.

Fyra nya medlemmar inskrevo sig. Nästa möte hålles 1-sta dag påsk på eftermiddagen i föreningens egen lokal.

Kristinestads tidning 21.4 1900 hade infört en ny artikel om nykterhetsföreningens andra möte i Dagsmark. Det står att det hållits i egen lokal men nämner inte var denna fanns:

Dagsmark absoluta nykterhetsförening går ganska bra framåt. Folket har lärt att uppskatta nykterhetens goda betydelse samt att understöda och arbeta varmt för den unga föreningen, 1:sta dag påsk, den 15 dennes, hade föreningen sitt andra offentliga möte i egen lokal. Programmet bjöd efter vanligheten på föredrag, sång m.m. Flera nya medlämmar inskrefvos. I morgon på eftermiddagen sammanträder föreningen åter till möte.

Kristinestads tidning 16.5 1900:

Ett nykterhetsföredrag kommer pastor Georg Laurén att hålla i söndag å Dagsmark absoluta nykterhetsförening hos bonden Viktor Lillkull i Dagsmark, hvartill allmänheten äger fritt tillträde.

Kristinestads tidning 26.5 1900:

Absoluta nykterhetsföreningen i Dagsmark hade söndagen den 20 dennes möte i egen lokal. Mötet var besökt af flera hundra personer, så att lokalen ej kunde inrymma alla besökande, utan måste en stor del stå utanför. Pastor Laurén från Kristinestad höll ett till hjärtat gående nykterhetsföredrag. I månget öga sågos tårar. Måtte vi snart igen få åhöra ett dylikt väckelseföredrag. Till representanter för södra Österbottens nykterhetsmöte andra dag pingst i Kristinestad valdes bönderne Viktor Nylund och Viktor Lillkull samt föreningens ordförande hr H. Andersson. 24 nya medlämmar inskrevos i föreningen.

Kristinestads tidning 14.7 1900:

Nykterhetsarbetet. I söndags eller den 8 dennes ärnade nykteristerna härstädes hålla ett möte men det dåliga vädret och det ringa intresset för den goda saken gjorde, att det blef inhiberat. – Icke så kallvattengossar! Ni måsten omfatta saken med alt edert intresse och all energi, och snart skolen – I få se, att det goda trädet bär goda frukter. Därför ”uppskjuten icke till morgonen hvad I kunnen göra i dag.”

I januari 1901 besökte V. Ekman från föreningen ”Nykterhetens vänner” Österbotten och han höll föredrag på flera ställen och efteråt skrev han ett reportage i tidningen Balder, så här skrev han om besöket i Dagsmark:

I Dagsmark folkskola höll jag ett föredrag, Här finnes nykterhetsförening sedan ett år tillbaka, men den har fört ett tynande lif. Ordföranden hade farit till Amerika, sekreteraren frångått sitt löfte och detta har verkat menligt på verksamheten. Några voro dock ståndaktiga och lofvade anordna om mötens hållande under folkskolelärarinnan Lina Lindbergs ledning. Bonden Viktor Nylund är ordförande. En äldre kvinna sade att ~evinnerligen vill jag tillhöra Dagsmarks nykterhetsförening.