Årsmöte 1934.

Onsdagen den 28 mars 1934 hölls det årsstämmor på ungdomshemmet. Ett 40-tal medlemmar deltog och först hölls Dagsmark Andelskassas stämma och efter en kaffepaus Dagsmark Andelsmejeri. Ur årsberättelsen för år 1933 kan läsas:

Här framgick att mjölktillförseln till mejeriet väsentligt nedgått, sålunda har under 304 verksamhetsdagar invägts 482,249 kg mot 699,677 kg året förut. Medelmjölkmängden per leveransdag utgör 1,596 kg och medelfettprocenten 3,631. Av den invägda mjölken har tillverkats 20,331 kg smör, som huvudsakligast sålts genom Centralandelslaget Enigheten. Totalinkomsten för produkter stiger till 404,962:60. För den mjölk som under året levererats till mejeriet, har i likvider utbetalats fmk 301,033:50 med ett medelpris av 62,5 pi pr kg. Till fonderna har överförts 8,480:- och till avskrivningar disponerats 30,000:-. Driftskostnaderna stiga till 69,063:83. Ett överskott av fmk 2,14584 beslöt stämman överföra till reservfonden. Mejeriets skuld, som under året avkortats med 35,000 mark, utgör numera 220,000 mark.