Tidningsartiklar från år 1903.

Syd-Österbotten 17.1.1903:

Folkmängden i Kristinestad var vid senaste årsskifte 2 903 personer, en ökning med 76 personer. I landsförsamlingen, alltså i Tjöck fanns det 1 460 personer och i Kaskö 920 personer. I Lappfjärds hade det fötts 163 barn under år 1902, 127 personer hade dött och den totala folkmängden uppgick till 6 476. 42 par vigdes enbart i Lappfjärd. I Sideby hade det under det senaste året fötts 83 barn och totala folkmängden där är nu 3 050 personer.

Syd-Österbotten 17.1.1903:

Tidningen skrev i en artikel en översikt över de beslut som Lappfjärds kommun hade gjort under det senaste året. Bland annat hade förbjudit utauktionerandet av fattighjonen till de minst bjudande.

Lappfjärd. Öfversigt för år 1902.

Bland viktigare åtgärder inom kommunala lifvet under sistförlidna år må nämnas, att kommunen antagit ett nytt reglemente för fattigvården, som äfven vunnit behörig fastställelse. Uti nämnda reglemente hafva tidsenliga krav rörande fattigvården blifvit beaktade. Enligt däri ingående bestämningar bör numera skriftligt kontrakt vid fattighjonsutackordering uppsättas emellan fattigvårdsstyrelsen och vårdaren, innehållande icke blott förbindelsen om god uppfostran och vård, utan äfven sådana noggranna bestämningar angående hjonets omvårdnad, som fattigvårdsstyrelsen i anseende till dess hälsotillstånd, ålder och bildning kan finna behöfliga, och får härvid offentlig auktion icke förekomma.

Barn, som underhållas af fattigvården, skola beredas tillfälle till skolgång i småskolan från 7:de till 9:de året samt sedermera genomgå högre folkskola. Minderåriga blinda, döfstumma, vanföra, andesvaga och därmed jämförliga skola erhålla undervisning uti för dem afsedda anstalter.

För att öfvervaka att de personer, som hos sig hafva inackorderade fattiga, fullgöra sina skyldigheter och för att utöfva tillsyn öfver understödstagare tillsättas tillsyningsmän och inspektörer, vilka öfver sina besök hos de fattiga lämna redogörelse till fattigvårdsstyrelsen.

För brandstodsföreningen inom kommunen har äfven antagits nytt reglemente, hvarigenom försäkring mot eldskada blifvit ordnad efter tidsenliga principer. Kommunens beslut därom att fårkreaturen från 1902 års ingång skulle af en hvar ägare vårdas och icke vidare betala på oinhägnade marker vid vite från tio till fyratio mark som icke vunnit guvernörens fastställelse, enär beslut därom skall godkännas af flertalet lägenhetsinnehafvare efter beräkning af deras stående mantal och sedermera fastställas af domstolen i orten. Ärendet kommer väl i anledning häraf i närmaste framtid till förnyad behandling på kommunalstämma, och är det skäl att hoppas att kommunens medlemmar då enas om välberättigad åtgärd i förnämgdt syfte.

Syd-Österbotten 14.3.1903:

Nykterhetsarbetet. Herr Dahlström från Sverige, vilken under denna vinter givit omtyckta scioptikon förevisningar jämte nykterhetsföredrag flerstädes i vårt land, besöker även inom kort omnejden och håller förstkommande fredag den 20 mars föreläsning å Dagsmark folkskola kl. 5-6 för barn och kl. 8 e.m. för äldre personer.

En scioptikon är en projektor med vilken man kan visa ljusbilder på en bildskärm.
En scioptikon är en projektor med vilken man kan visa glasbilder på en bildskärm.

Syd-Österbotten 18.4 1903:

Dagsmark ungdomsförening.

Föreningen hade sitt månadsmöte annandag påsk å folkskolan. Sedan sången ”Välkommen envar under ungdomens tak” avsjungits höll föreningens ordförande Elin Andersson föredrag om nödvändigheten av ”Självuppfostran”.

Därefter följde ett teaterstycke ”Eget bo” och förevisades tvenne tablåer ”Vårt framtidshopp” och ”Den bärgtagna”. Efter förevisningarna följde sång, varefter de närvarande roade sig med lekar och ringdanser. Omkring etthundra personer, företrädesvis äldre, voro särskilt inbjudna och syntes alla synnerligen belåtna med samkvämet, som avslöts kl. 10 på kvällen.

Syd-Österbotten 18.4 1903:

Vandringsbiblioteket.

Sällskapet Svenska Odlingens vänner i Kristinestad, som städse visat synnerligt intresse för folkbildningens befrämjande och bl.a. verksamt bidragit till inrättandet av lånebibliotek i omnejden, har under senaste tid inrättat s.k. Vandringsbibliotek, vilka såsom namnet antyder ambulerat på olika ställen. Sällskapets vandringsbibliotek N:o 1 har från den 8 sistlidne januari, i tre månader, varit placerat på folkskolan i Dagsmark.

Biblioteket innehåller 56 band av blandat läsvärt innehåll, vilka böcker inrymmas i ett mindre lätt flyttbart skåp. Under förenämnda tid har därifrån utgivits 194 boklån, varav framgår att biblioteket flitigt anlitats. Vid ett genomgående av utlångsingkatalogen inhämtas, att av de utgivna boklånen utgjorde religiösa arbeten 46 boklån, berättelseböcker 34, historiska arbeten 18, böcker för barn och ungdom 37 och böcker av blandat innehåll 59, summa 194 boklån. Biblioteket kommer nu att flyttas till sytningsmannen Johan Nyholm i Korsbäck, varigenom allmänheten i Korsbäck och Lillsjö blir i tillfälle att begagna sig av detsamma.

Syd-Österbotten 9.5 1903:

Stöld.

Natten mot senaste söndag blev bonden Viktor Häggblom eller Rosenback i sitt hem bestulen på cirka 340 mark. Mannen ifråga kom hem omkring kl. 3 söndag morgon, då han lade sig och lämnade sin börs i fickan. När han vaknade på morgonen, saknades börsen jämte dess innehåll. Misstankarna om stölden riktades genast emot tvenne bröder, inhysessönerna Erland och Erik Anders Storkull, eller de s. k. Strandpojkarna, vilka deltagit i ett mycket bråkigt supgille, som under natten ägt rum hos Rosenback. Erland Storkull, som bevisligen lördag kvällen ägt endast några kopparslantar, hade på söndagen synnerlig god tillgång på mynt och gjorde rikliga uppköp av ett och varje. På söndag kvällen blev han av polis anhållen och erkände då, att han förövat stölden. Vid på måndagen anställt polisförhör blev även den andre brodern Erik Anders Stortull häktad och äro de nu vardera internerade på fångstationen i Lappfjärd. Stöldmålet förekommer sannolikt före vid tinget redan denna vecka. Av de stulna penningarna har omkring 140 mark återbekommits. Fylleriet har ofta sina svåra följder.

Notis i tidningen ”Ungdomen” 1.7.1903:

Dagsmark ungdomsförening i Lappfjärd hade den 12 juli samkväm å Klemets hemman. Sedan föreningens viceordförande hälsat de närvarande välkomna, förekom enligt programmet uppläsandet av föreningens handskrivna tidning »Försöka duger», brev utdelning, ett teaterstycke i (Lump-Lenas testamente), fornforskaren, mete (15 penni nappet) och slutligen dans.

Syd-Österbotten 12.9.1903:

Torsdagen den 3 dennes på morgonen inträffade i skogen invid Dagsmark Storsjö träsk ett större slagsmål. Orsaken var den, att man råkat i gräl om skogshugget med den påföljd att arbetaren Oskar Mahlamäki med yxan i högsta hugg hotade inhyses Oskar Marjamäki, bägge från Hongojoki. Under tumultet erhöll den senare först ett sår i högra armen, samt ett 9 cm långt sår i halsen. De sårade blödde starkt men hann erhålla hjälp av provisorn på apoteket i Storå, dit han fördes. Den sårade torde vara på bättringsvägen och saken får efterspel vid tinget.