Wadströms 70-årsdag år 1931.

Syd-Österbotten 2.9.1931:

70 år fyller fredagen den 4 dennes f.d. bankdirektören Johan Jakob Wadström i Lappfjärd. Trots att han var född i Yttermark, har han dock i hela sitt liv varit verksam i Lappfjärd. Efter att 1882 ha utdimitterats från Nykarleby seminarium fick han samma år tjänst vid folkskolan i Dagsmark. Han kom snart att bli en framträdande person inom kommunen. Sålunda blev han 1889 ordförande och sekreterare för kommunalstämman, på vilken post han kvarstod i 15 år. År 1915 invaldes han i kommunalfullmäktige, vars ordförande och sekreterare han är sedan 1919. Även andra kommunala uppdrag anförtroddes honom, sålunda har han varit förmyndarnämndsordförande i 12 år och vaccinatör i 21 år. År 1919 flyttade han till kyrkbyn, där han blev direktör vid Unionsbankens kontor. Efter att i två år haft tjänstledighet från lärartjänsten i Dagsmark, tog han 1921 avsked från denna tjänst med full pension. Banktjänsten skötte han ända till innevarande sommar, då han vid fusionen med Helsingfors Aktiebank avgick.

Ovanligt kry och vital för sina år, åtnjuter jubilaren nu en välförtjänt vila efter sitt oförtrutna arbete. Vår varmaste lyckönskan till vår gamla medarbetare.

Syd-Österbotten 9.9.1931:

Uppvaktning. Bankdirektör J. J. Wadström, som den 4 september fyllde 70 år, uppvaktades på bemärkelsedagen av en mängd vänner, som framförde lyckönskningar och överräckte blommor. På dagen överlämnade ortsborna genom en deputation till direktör Wadström en vacker minnesgåva av silver. Klockan 5 på eftermiddagen var direktör Wadström med fru inbjudna till kommunalgården, där kommunalfullmäktige i helhet var samlat och kaffe serverades. Vid tillfället uttalade kommunalnämndens ordförande Viktor Rosenstedt till direktör Wadström kommunalfullmäktiges lyckönskan och tack för mångårigt arbete i kommunens tjänst, varjämte fullmäktige överlämnade en dyrbar gåva.

Under dagens lopp framförde Korsbäck skoldistrikt genom utsedda personer distriktets lyckönskan och överlämnade gåvor. Södra Österbottens lärarkrets framförde sin lyckönskan genom lärare Mattfolk.

Prosten Rancken uttalade sin lyckönskan och erinrade om direktör Wadströms långvariga arbete på orten, för vilket inte blott kommunen i sin helhet, utan särskilt Dagsmark by, där direktör Wadström nedlagt sin mannaålders kraft, står i stor tacksamhetsskuld.

Wadström tackade i Syd-Österbotten de som uppvaktade honom på födelsedagen.