Josef Lillkulls betyg åt Wadström.

I enlighet med föreskriften i §133 af Nådiga Förordningen angående organisation af folkskoleväsendet i Finland, given den 11 Maj 1866, varder härigenom angående folkskolläraren Johan Jakob Wadström intygadt att han, som nu i fem år varit folkskollärare härstädes, fullgjort sina åligganden såsom sådan så väl till direktionens som föräldrars och målsmäns stora belåtenhet, i det han gjort sig känd icke blott för en kristlig och ärbar lefvnadsvandel utan ock för sådan nit, skicklighet och framgång i utöfningen af sin lärarverksamhet att föräldrar ifrån socknens andra skoldistrikt velat med förbigående af de egna folkskolorna få sina barn hos honom undervisade, varföre Direktionen ej kan annat än på det allra bästa vitsorda Herr Wadström.

Lappfjärd Dagsmark, den 10 September 1887

På folkskoledirektionens vägnar

J. Lillkull, ordförande

Josef Mattsson Lillkulls intyg åt folkskollärare Wadström. Wadströms barnbarn Johan Wadström i Vasa har donerat intyget till SLS:s arkiv i Vasa.
Josef Mattsson Lillkulls intyg åt folkskollärare Wadström. Wadströms barnbarn Johan Wadström i Vasa har donerat intyget till SLS:s arkiv i Vasa.