Johan Lillkull 60 år.

Artikel i tidningen Syd-Österbotten 15.1.1944:

60 år fyller i morgon 16 januari 1944 bonden Johan Sigfrid Lillkull i Dagsmark. Jubilaren är en i det kommunala livet välbetrodd och beprövad kraft. Sedan 1939 är han Lappfjärds kommunalfullmäktiges ordförande och han har även tidigare i flera repriser tillhört fullmäktige.

I ynglingaåren greps han som mången annan sydösterbottning av amerikafebern och åren 1905-1912 vistades han i de obegränsade möjligheternas land.

Många år de kommunala förtroendeuppdrag av skiftande natur som anförtrotts honom och städse har han på ett berömvärt sätt skilt sig från de mest krävande arbetsuppgifter. Varmt fäst vid sin hembygd har han ivrat för dess utveckling i såväl ekonomiskt som kulturellt avseende. Han är sålunda en av stiftarna av Dagsmark andelskassa och han har suttit som styrelseledamot alltsedan dess grundande.

Han är vidare ledamot i skolnämnden och bekläder sedan 12 år posten som ordförande och ekonom i sin hembys folkskoldirektion. Tidigare har han även tillhört statsskatte- och taxeringsnämnden.

Som medlem i politiska och kommunala valnämnder och som ordförande i kolonisationsnämnden har han varit tvungen att ta ställning till ett flertal för hemkommunen viktiga frågor och avgöranden och med sakkunskap och förståelse handhar han nu under krigstiden posten som ordförande i hästutskrivningsnämnden. Till den långa raden av kommunala förtroendeuppdrag kan ännu fogas att han är godeman vid lantmäteriförrättningar och nämndeman sedan 1943.

Johan Lillkull kan nu på sin högtidsdag blicka tillbaka på många år fyllda av arbete och osjälvisk strävan i det allmännas tjänst. I det uppsving på många områden som kan spåras i hans hemkommun under de senaste åren, har han säkert en stor del.