1960, Lappfjärds andelshandel redovisar för rekordomsättning.

Syd-Österbotten 7.4.1960:

Lappfjärds andelshandels medlemmar sammankom den 5 mars på ungdomshemmet i Lappfjärd till ordinarie vårstämma. Runar Porander utsågs till ordförande och föreståndare Sandbacka till sekreterare. Sandbacka redogjorde för verksamheten under det gångna året och kunde konstatera att omsättningen utgjort 148 miljoner mark och ökningen sedan i fjol 13,3 %. Detta är det största uppsvinget under affärens hela verksamhetstid. Under senaste år köpte andelslaget en fastighet bredvid sparbanken, där under sommaren 1960 en ny butik med flera avdelningar skall byggas.

Medlemskåren har utgjorts av 628 medlemmar, av dessa hör 79 % till den så kallade A-gruppen, alltså den kundgrupp som regelbundet gör sina uppköp i handelslaget och som helt eller delvis inbetalat sin insats. Personalen utgör 23 personer. Försäljningen omfattar konsumtionsvaror för c. 99 miljoner, lantbruksförnödenheter 27 och lantbruksprodukter 23 miljoner.

I sparkassan har insatts 3,2 miljoner mark och i slutet av fjolåret hade insättningarna till godo 6,8 miljoner.

Därefter redogjorde föreståndare Sandbacka för bokslutet och där framgår bland annat att varulagret stiger till 13,6 miljoner och att långfristiga lån ännu finns 23 miljoner. I räntor har erlagts 2,3 miljoner och föreslås att överskottet utdelas som återbäring på gjorda inköp 416,000 mk. Vid årets lut uppgår andelshandelns egna medel till 10,5 miljoner.

Ansvarsfrihet beviljade och årsöverskottet används enligt förslaget. Beslöts bevilja styrelsen rätt att sälja före detta Norra butiken, jämte tomt åt Per-Erik och Doris Rosenback. Föreståndare Sandbacka redogjorde för planerna för den nya Centralaffären som skall byggas i sommar nära Fenniagården.

Efter en kaffepaus samlades allmänheten till samkväm. Manskören uppträdde och herrar Broo och Lillhannus uppträdde med musik. Konsulent Mattbäck presenterade den nya försäljningskatalogen och agronom Berger talade om timotejodling, både i det egna landet och utomlands. Det hela avslutades med dans.