Andelsmejeriets stämma i april 1932.

Artikel i Syd-Österbotten 6 april 1932:

Dagsmark andelsmejeri kallade till stämma på ungdomshemmet den 30 mars 1932. Kungörelsen hade hörsammats av ett 30-tal personer. Mejeriets stämma öppnades av Emil Backlund, vilken även utsågs att leda dagens förhandlingar. Till protokollförare valdes Viktor Björklund. Styrelsen och bokföraren beviljades på förslag av revisorerna full och tacksam ansvarsfrihet.

Av styrelsens årsberättelse framgick att mejeriet under år 1931 invägt 728,850 kg mjölk med en medelfetthalt av 3,552 fettprocent, fjolårets resultat var 680,378 kg, således har mjölktillförseln under sistlidna år ökats med 48.472 kg, vilket tyder på att allmänheten allt mera börjar inse nyttan av det nya företaget.

Av den mjölk som invägts har tillverkats 30,984 kg smör, till 1 kg smör hade åtgått 23,55 kg mjölk. Till mjölkleverantörerna har utbetalats 521,241 mark och medelpriset för året utgör 70,6 penni per kg mot 83 penni året innan, vilket förorsakats av den svaga smörmarknaden i utlandet. Medelpriset på exportsmör för året utgjorde 21,07 per kg mor 23,50 året innan.

Genom centralsandelslaget Enighetens förmedling har till utlandet försålts 584 drittlar eller totalt 29,735 kg smör för 626,568 mark. Minuthandeln på mejeriet har inbringat 36,853 mark samt ränteinkomster och annat 1,601 mark, totala inkomsten alltså 665,022 mark. Mejeriets skuld har under årets avkortats med 25,000 mark, hela skulden är nu alltså 286,000 mark.

Efter en paus där mejeriet bjöd de närvarande på kaffe, fortsatte Andelskassans förhandlingar.