Erland Båsk på tinget.

Bland annat Erland Båsk i Dagsmark vägrade att utbetala ersättning till brandstodsföreningen i Lappfjärds kommun, för den skada som föreningen led av, på grund av branden i den norra folkskolan. Han inledde en process mot Viktor Båsk som var ordförande i direktionen för brandstodsföreningen och han förde ärendet ända till hovrätten i Vasa. I tidningsartikeln står det ”Johan Båsk” men han hette Johan Viktor och kallades ”Viktor Båsk eller Gröndahl”. Så här skrevs det om domen i september 1909:

Erland Båsk mot Johan Båsk i egenskap af ordförande i direktionen för Lappfjärd kommuns brandstodsförening angående utbekommande af brandstodsbidrag. Häradsrätten i Lappfjärds med flera socknars tings utslag den 11/12 1905: Alldenstund Erland Båsk såsom medlem i Lappfjärd kommuns brandstodsförening enligt denna förenings reglemente, hvars giltighet icke ifrågasatts, var skyldig att deltaga uti betalningen af brandskadeersättningar i förhållande till det belopp, hvarmed han ingått såsom delägare i föreningen, samt medgifvet blifvit, att ifrågavarande folkskolehus, hvilket den 7/6 1905 genom vådeld förstörts, varit i föreningen försäkradt till ett belopp af 10,000 mk, fördenskull och då de skäl Erland Båsk åberopat för befrielse från utgifvande af brandskadeersättningen icke kunde fritaga honom från hans skyldighet därutinnan samt Erland Båsk icke gittat framställa någon anmärkning emot de i sådant afseende uppgifna beloppen, ålade häradsrätten Erland Båsk att emot kvitto åt Johan Båsk i dennes förenämnda egenskap erlägga fordrade 10 mk.

Vasa Hovrätt, dit Erland Båsk vädjade, den 10 / 9 1907: Jämte det Erland Båsks i hovrättens framställda invändning därom, att reglementet för Lappfjärd kommuns brandstodsförening saknade vederbörlig stadfästelse och således icke vore för honom bindande, af hovrätten lämnades utan afseende, fick för öfrigt bero, hvarhos Erland Båsk ålades att med 50 mk ersätta Johan Båsk honom hos hovrätten åbragta umgälder. J. D. lät bero och ålade Erland Båsk att med 60 mk godtgöra Johan Båsk hans i K. Senaten hafda kostnader.

Johan Viktor Båsk, var den som ledde kommunens brandstodsförening då branden i den norra folkskolan i Lappfjärd inträffade. Det blev mycket bråk och besvär efter olyckan och bland annat Viktors närmaste granne ”Kiias Erland” Båsk vägrade att betala vilket ledde till uppgörelse på tinget.