Ab Pärusfors Oy. Lappfjärd socken.

Kungörelse i ”Registreringstidning för varumärken” som utkom 1918.

Bolagets ändamål är att åstadkomma elektrisk ström för leverering af ljus och kraft, att drifva kvarnrörelse samt träförädling äfvensom handelsrörelse i Lappfjärds socken.

Styrelse: herrar Erik Tötterman, verkställande direktör, Viktor Nylund och Wilhelm Starck, ordinarie ledamöter, samt herrar Alexander Slotte och Josef Henrik Storkull, suppleanter.

Bolagets firma tecknas af verkställande direktören ensam per procura eller, af de två öfriga styrelseledamöterna gemensamt.

Bolagsordningen antagen den 12 april 1918; fastställd af Finlands Senat den 1 juni 1918. Aktiekapitalet: 200,000 mark, hvaraf 50,000 mark är inbetaldt. Aktiekapitalet kan höjas till 400,000 mark.

Aktier: 2,000 å 100 mark ställda på viss man. Tiden, inom hvilken aktiekapitalet i sin helhet skall vara inbetaldt: den 1 december 1918. Kallelse till bolagsstämma delgifves bolagsmännen genom kungörelse uti en ortstidning, hvilken kungörelse bör införas en gång minst 14 dagar före stämman, såframt den ej på annat sätt af direktionen bevisligen delgifves samtliga aktionärer, öfriga tillkännagifvanden meddelas samtliga bolagsmän på enahanda sätt.