Nybond hemmans historia.

Denna utförliga utredning av Nybonds hemman har gjorts av Inga-Lill Sandström från Vasa men som är uppvuxen på Brobackan och på A-sidon.

Nybond 2:8, 1/16 mantal av Båsk nr 2 ägdes före storskiftet av Karl Erik Johansson Båsk-Nybond född på Rosenback (1844-1910). Han kallades Nybond-Kaal och hans gård fanns vid nuvarande Byåsvägen ovanför Mildrid Klåvus gård.

Karl var gift 4 gånger och första gången med Maja Lena Josefsdotter Båsk (1849-1870). De hade en dotter Vendla Maria f.1869 som gifte sig med Karl Viktor Eklund (Kårk-Viktor).

Hustrun Maja Lena dog 1870 endast 21 år gammal. Hemmanet 1/8 mantal Båsk ägdes av hennes föräldrar Josef Josefsson Båsk f.1829 och Henrika Johansdotter f. Öist 1822. Josef var son till Brita Stina Båsk (1801-1862). Hon kallades Nybond-Brita och hon hade år 1822 fått hemmansdelen vid arvskiftet efter sina föräldrar Anders och Anna Kristina Gröndahl-Båsk som på 1790-talet flyttat till Båsk hemman från Åland. Nybond-Brita var första gången gift med bondesonen Josef Mattsson f. 1800 i Närpes.

Bondemågen Karl Erik övertog hemmanet 1/8 del av Båsk efter hustrun Maja Lenas död av sina svärföräldrar Josef och Henrika  Båsk. Han och hans 1-åriga dotter Vendla Maria bekom hälften vardera genom avhandling den 3.11. 1870 emot förbindelse att till dem utgiva viss årlig sytning. Hemmanet värderades till 1.000 mark.(3:dje uppbudet på hemmanet vid hösttinget 1871 § 57).

Senare delades hemmanet så att fadern Karl Erik fick 1/16 mantal med namnet Nybond och dottern Vendla Maria och hennes man Viktor Eklund 1/16 mantal med namnet Åbro.

Vid storskiftet i Dagsmark 1900-1912 blev Nybond hemman placerat i Myron vid Tomtgropen. Karl Nybond var missnöjd med placeringen. Vid uppvisning av förslagsskiftet 1905 ansåg han att han inte kan leva på Tomtbacken dit han placerats utan föreslog istället Suttmossan i Palon. Vid ett senare sammanträde ville han få ett skifte och tomten i Godäng och ett annat skifte i Tomtgropen där han nu hade blivit placerad. Men Nybond hemman 2:8 blev placerat vid Tomtgropen på båda sidorna om nuvarande Åbackvägen.

Den 27.9.1909 köpte sonen Henrik Emil (Nybond Emel, 1885-1960) och hans hustru Amanda (Nybond-Manda) hälften eller 1/32 mantal av Nybond hemman av fadern Karl och hans fjärde hustru Maja Lena Eriksdotter f. Utter (1839-1926). Emils bror Frans Erland f. 1893 (senare Holmudd) köpte andra halvan av hemmanet. Sytning skulle ges åt fadern och hans hustru samt de dryga kostnaderna för storskiftesregleringen skall den 1 oktober 1910 betalas av Henrik Emil. Både Emil och Frans var födda i faderns tredje äktenskap med Anna Kajsa Josefsdotter Storkull (1853-1901).

Hemmanet delades så att Frans fick sin del på norra sidan om Åbackvägen och en liten del på andra sidan vägen och hans hemman fick namnet Råholm 2:19. Emil fick hemmansdelen på södra sidan med namnet Nybond 2:18.

Omkring år 1910 flyttades husen från Nybond-gården på Sebbasbackan upp till Åbackan eller Myron  och en del nya hus byggdes också. Till boningstomt hade valts en plats på andra sidan Tomtgropen ett par hundra meter från nuvarande Åbackvägen. I dag finns Fortums elstation  på samma plats. Det verkar som om ett sytningshus också skulle ha byggts på den mark som Frans Nybond, senare Holmudd fick.

Karl Erik Nybond dog under den tid som flyttningen pågick. Han dog i lungsot den 27 april 1910. Till den nya platsen flyttade då sonen Emil med sin hustru Amanda f. Rosenqvist (Nybond Emel och Manda) och sonen Frans samt deras styvmor Maja Lena Eriksdotter. Knappast hann dottern Selma Vilhelmina flytta med (1891-1912) för hon gifte sig 26.6. 1910 med Erik Anders Rosengård. Hennes syster Ida Emilia f. 1888 hade tidigare varit gift med Erik Anders men dött i lungsot i mars 1909.

Frans Nybond-Båsk gifte sig i maj 1915 med Selma Henriksdotter Klemets (1894-1933). Hon var dotter till Erik Henrik Eriksson Klemets, senare Klemetsholm (1863-1938) och Maria Josefsdotter Storkull (1865-1943) och de kallades för Frivelas. Deras hemman Klemets 1:1 hade också vid storskiftet blivit utflyttat från Klemetsändan till Åbacken.  De hade fått sitt hemman placerat mellan åarna på Åbackan, därför kallades hemmanet Mellanå.

Selma och Frans ändrade efternamnet till Holmudd och de övertog hemmanet Klemets 1:1  av Selmas far. Frans sålde då sin hemmansdel 1/32 mtl av Båsk (Råholm 2:19, som han fått fastebrev på 7.12. 1914 § 237) åt sin bror Emil Nybond. Emil köpte det 12.4. 1915 för 4.500 mark.

Vid samma tid köpte Frans och Selma Holmudd hemmanet Klemets 1:1 ”milan åånan” av  Selmas föräldrar och erhöll 1:a uppbud på det hemmanet vid hösttinget 1915.

8 Annons
Emil Nybonds annons i Sydin våren 1915, där han bjuder ut det hemman han nyligen köpte av sin bror Frans.

Men Emil Nybond behöll inte länge hemmansdelen han köpt av sin bror för den 12 juli samma år sålde han sitt ägande Råholm 1/32 mtl av Båsk  för 5.000 mark åt Erik Anders Rosengård (Broback Erik Anders) och Erik Anders Broberg (Broberg). De köpte det gemensamt och skulle också betala sytning enl kontrakt av 27.9. 1909 åt Emils styvmor Maja Lena Eriksdotter förutom skötseln av sytningstagaren som Emil i sin helhet bekostar. Inga åbyggnader ingick i köpet. Emil förband sig att ansvara för underhållet av alla sytningshus, vilka vid sytningstagarens död skulle bli hans enskilda tillhörighet.

Men samma dag som Emil Nybond sålde hemmanet Råholm åt Broberg och Rosengård så köpte han tillbaka av dem 2,10 ha mark som skulle utbrytas till parcell. Detta markområde gränsade till hans hemman Nybond och fanns på samma sida om landsvägen. För detta betalade Emil 1.000 mark och parcellen utbröts under namnet Vesterlund.

Den 3.9. 1915 sålde också Broberg och Rosengård av samma Råholm hemman ett parcellområde om 2,7 ha åt Karl Johan Lindell (Kia-as Kaal Jåhan).  Själva blev de med 17,9 hektar.

Men Broback Erik Anders och Broberg sålde snart resten av hemmanet vidare åt Erik Anders Englund, han erhöll 1:a uppbud på Råholm hemman den 14.9. 1916. Och ännu 2015 torde detta hemman vara i familjen Englunds ägo.

Emil Nybonds hustru Amanda trivdes inte på Åbackan utan hon ville komma närmare sina föräldrar och systrar som bodde i Kvarnå. Då Emel och Manda fick möjlighet att köpa ett hemman i Kvarnå sålde de sitt hemman 1/32 mtl Nybond av Båsk på Åbacken.

Hemmanet såldes den 28 januari 1917 åt Akseli Pihlaja från Karijoki för 14.500 mark. I köpet medföljde parcellen Vesterlund som är inköpt till hemmanet 12.7. 1915. Köparen skall också ansvara för sytning åt Emils styvmor  och också sytning till 1/50 del från parcellen. Säljaren förbehåller sig den mindre riebyggnaden, den större sädesboden, potatisstugan, bärbuskar vid östra gaveln, slanor och ved i skogen. Köparen fick alla sytningshus. Övertaget av fastigheten skulle ske genast men säljaren förbehöll sig boningsrätt till den 1 maj 1917.

För denna försäljning fick Emil Nybond skäll i en tidningsartikel i Wasa Posten 3.2. 1917. Tidningen skrev att den finska inflyttningen i Dagsmark har tagit god fart den senaste tiden. Och att det är det modärna hemmansjobberiet som bidragit därtill. Och att det inte är någon sällsynthet att hemman i Dagsmark säljes åt finnar utan att det tvärtom hör till ordningen för dagen. Och artikeln fortsätter: I dagarna har Emil Nybond sålt sitt fäderneärvda hemman åt en hemmansjobbare från Bötom och av allt att döma kommer hemmanet att bli en handelsvara som går från hand till hand. Och fallet är så mycket sorgligare då hemmanet i flera generationer gått i arv inom samma familj. Men tidningen slog fast att i detta fall var det det goda priset, 19.500 mark som blev den övermäktiga frestelsen. Enligt köpebrevet fick ju Emil 14.500 mark för hemmanet men tidningen kanske  även avser  priset för den andra hemmansdelen, 5.000 mark som han hade sålt åt Broberg och Broback Erik Anders.

Tidningen hade ju rätt i att hemmanet blev ett handelshemman för den 24.6. 1918 sålde Akseli och Rufiina Pihlaja hemmanet,  men inte denna gång åt finnar utan åt Henrik och Hilma Norrgård från Ömossa. Denna gång var priset 23.500 mark + sytningskostnader. Alla åbyggnader ingick i köpet men riebyggnaden, den större boden och bärbuskarna vid den östra gaveln medföljde inte köpet.  Och potatis från de 2 första tegarna vid fähuset skulle Emil Nybond få skörda denna höst.

Henrik Norrgård var f. 1877 och Hilma f. Öström f. 1872. De hade döttrarna Sigrid Emilia f. 1897 och Helmi f.1909. Att Norrgårds köpte hemmanet i Dagsmark hade säkert att göra med att Hilmas syster Matilda var gift med Karl Johan Karlsson Lindell (Kia-as Karl-Jåhan). De hade träffats och gift sig i Gardner Mass. i Amerika men återvänt till Dagsmark och bodde på Åbacken endast några hundra meter från Nybond hemman. Deras sondotter Sonja (Senja) var gift med Eero Puputti.

Henrik och Hilma Norrgård bodde på Nybond hemman från 1918 till 1929, då de återvände till Ömossa och övertog hustruns hemgård Öström i Back by. Dottern Helmi for till Canada 1929. Där träffade hon Frans Viklund från Dagsmark. De återvände till Finland och gifte sig år 1935 i Back där de sedan blev bönder på Norrgård hemman.

Då Henrik Norrgård sålde Nybond hemman 1928-1929 blev det styckat i flera mindre delar. År 1928 såldes parcellen Vesterlund åt Frans Viktor Storkull. På den erhöll han 1:a uppbud 10.12. 1929.  På detta markområde byggde Frans Storkull (Koll-Frans) sin gård. Senare har Kauko Santamäki ägt stället och där byggt en ny gård.

Mindre markområden såldes åt Johannes Hällback, Frans Storkull och Johannes och Matilda Klemets. Dessa lägenheter fick vid styckningen 1929 namnen Hellback, Näs och Strandback.

Det största området, 0,0313 mantal som den 25.2. 1929 sålde Henrik Norrgård gemensamt åt Axel Forslin, Erik Anders Klemets och sjökapten Nils Nelson fick namnet Nybond 2:43. Dessa erhöll 1 uppbudet vid vintertinget 1929 under § 62, 63 och 64. För denna hemmansdel betalade de 49.000 mark. Alla på hemmanets mark befintliga åbyggnader och samtliga gärdesgårdar medföljde köpet. Köpebrevet bevittnades av Axel Lillträsk och Uno B. Lillträsk. Den 8 mars 1929 sålde Erik Anders Klemets m.fl. alla byggnader på det gamla Nybond hemmanet för bortflyttning på auktion. Vart byggnaderna såldes är fortfarande oklart.

Det var snabba ryck då byggnaderna på Nybond hemman skulle säljas. 12 februari var det auktion, den 26 skrevs köpebreven och redan den 8 mars skulle byggnaderna säljas för bortflyttning.

Den 14 april 1929 sålde de tre ägarna ett område på 2 ha åt Arthur Storkull. Området som fick namnet Näs 2:40 sålde Artur Storkull visare åt Anselm och Ines Viklund i november 1938.

I april 1929 sålde de tre ägarna också två andra områden. Ett 2 ha område som fick namnet Hällback 2:41 sålde de åt Johannes Hällback och ett annat område på 1 ha som fick namnet Strandback 2:42 sålde de åt Johannes Klemets.

Den 2 juli 1931 sålde Erik Anders Klemets en del av hemmanet åt bonden Viktor Nyroos för 3.000 mark. Eftersom alla byggnader redan var bortflyttade, så medföljde inga byggnader köpet. 1 uppb. för Nyroos 7.11. 1931 § 25.

Samma dag sålde Nils A. och Amanda Nelson sin del åt Alfred Nordberg för 2.000 markEftersom alla byggnader redan var bortflyttade, så medföljde inga byggnader köpet.1 uppbud för Nordberg 7.11. 1931 § 26.

1932 styckades då  Nybond lägenhet 2:43 i lägenheterna Nybond- ägare Axel Forslin, Åback-ägare Alfred Nordberg, Tomtbacken- ägare Viktor Nyroos och Dragåsen- ägare Axel Forslin och E.A Klemets.

Den 11 december 1932 sålde Axel och Selma Forslin 0,0104 mtl av  Nybond åt sin måg Anselm Viklund och hans hustru Ines för 5.000 mark. I köpet ingick jord, skog hägnader och en ängslada men inga andra hus. Anselm Viklund fick 1 uppbud 23.2. 1935 § 64.

Efter 1930 torde ingen ha bott på Nybond hemman på Åbacken förutom på Vesterlund parcell. År 2015 har hemmanet bl.a. följande ägare: Ari Jukka Koivumäki, Ruth Mitts, Torolf Lindfors och Nina och Matias Lindberg. Fortums elstation finns på Nybond gamla boplats.

Tillbaka till listan på Båsk hemman.