Andelsmejeriets stämma 1938.

Syd-Österbotten 31.3.1938:

Dagsmark andelsmejeri höll sin årsstämma på ungdomshemmet den 28 mars. Stämman öppnades av styrelsens ordförande Valdemar Rosengren, varpå Erik Englund utsågs att leda förhandlingarna och disponent Mattsson till sekreterare.

Av årsberättelsen framgick att mejeriet under året varit i gång 302 dagar. Under denna tid invägdes 519 686 kg helmjölk, vilket jämfört med föregående år innebär en minskning med 12 642 kg. Mjölkens medelfetthalt var under året 3,8 %, mot 3,67 % under föregående år.

Enligt reduktasproven  (med reduktasprov kunde man enkelt fastställa bakteriehalten i mjölken genom att tillsätta en enzym) var kvaliteten till 48,8 % av första klass, 40 % var av andra klass, 8,1 % av tredje klass och 3,1 % var av fjärde klass.

Till ett kilo smör hade åtgått 22,69 kg mjölk mot 23,53 kg föregående år. Av den invägda mjölken hade 10 434 kg sålts för konsumtion medan resten eller 509 262 jg hade använts för beredning av 22 439 kg smör. Av denna smörmängd hade 1 326 kg sålt till leverantörerna, 22 kg hade använts vid stämmor och utställningar och 19 830 kg hade sålts till Centrallaget Enigheten.

Till mjölkleverantörerna utbetalades 490 497 mak enligt ett medelpris av 94,4 penni per kilo, vilket var 12,8 penni mera än året innan. Driftskostnaderna under året steg till 69 022 mk, vilket var 7 881 mindre än år 1936.

Sedan revisorernas utlåtande delgivits, beviljades styrelsen och kassören full och tacksam ansvarsfrihet. Efter förhandlingarnas slut bjöds deltagarna i stämman på kaffe och smörgås.