Tidningsurklipp från år 1910.

Syd-Österbotten 4.1. 1910:

Folkmängderna i södra Österbotten.

I Lappfjärds församling föddes det 192 barn under år 1909, av dessa var 13 födda utom äktenskapet. 158 personer hade avlidit, av dessa 16 på utrikes ort. Två av männen som avled var över 90 år och 4 män och 8 kvinnor var över 80 år. 110 personer hade flyttat till församlingen medan 101 flyttade bort. 48 par hade gift sig. Folkmängden hade ökat med 43 personer till 6 997 personer.

I Kristinestads stadsförsamling föddes det under år 1909 55 barn och 50 personer hade avlidit. Den äldsta avlidna mannen var 83 år, liksom den äldsta avlidna kvinnan. 6 par hade ingått äktenskap. 121 personer hade flyttat till Kristinestad och 69 hade flyttat bort. Folkmängden ökade med 57 personer till 3 132.

I landsförsamlingen i Tjöck föddes det 36 barn, varav 3 utom äktenskapet. 26 personer hade dött och den äldsta avlidna var en man på 94 och 10 månader. 8 par hade vigts under det gångna året. Folkmängden hade ökats med 7 personer till 1 490.

I Sideby församling hade det fötts 81 barn och 34 personer hade dött. Folkmängden hade ökat med 52 personer till 3 223.

I Närpes socken bodde det vid årsskiftet 10 737 personer.

Syd-Österbotten januari 1910:

Lappfjärds kommunalfullmäktige.

Vid kommunalstämma den 30 sistlidna december bestämdes antalet ledamöter i kommunalfullmäktige till 36. Av dessa väljas från:

-Lappfjärds bys norra sida         8 ledamöter
-Lappfjärds bys södra sida        13 ”
-Dagsmark by                           4 ”
-Härkmeri                                  5 ”
-Mörtmark och Åback                 4 ”
-Uttermossa by                         1 ”
-Låhlby                                      1 ”

 

Från Dagsmark valdes: Viktor Båsk, Viktor Nylund, Henrik Agnäs och Erik Anders Andersson Klemets. (Det här var alltså kommunens första kommunalfullmäktige).

Syd-Österbotten 11.1.1910:

År 1910 efter Kristi födelse är det 15:e i solcirkeln. Söndagsbokstaven är B. Påskterminen inträffar den 25 mars och pingstdagen den 15 maj.

År 1910 motsvarar:

-2:a året i 672:a Olympiaden.

-år 2663 efter Roms grundläggning.

-judarnas år 5670, som började den 16 september 1909 och slutar 3 oktober 1910.

-muhammedaneras år 1328, som börjar den 13 januari 1910 och slutar den 1 januari 1911.

-total solförmörkelse den 9 maj i Australien och partiell sådan den 2 november i Japan.

-total månförmörkelse den 16-17 november i hela Europa. Den börjar kl.11.44 på kvällen och slutar 2.58 på morgonnatten.

Syd-Österbotten 29.1 1910:

Nya kommunalfullmäktige i Lappfjärd.

Kommunalfullmäktige i Lappfjärd sammanträdde till sitt första möte senaste måndag den 24 januari 1910. Sammanträdet öppnades av kommunalstämmans ordförande J. V. Ingves med följande andragande:

”Då Lappfjärds kommuns medlemmar i dag för första gången låta sig företrädas genom valda kommunalfullmäktige, ber jag med anledning härav att få yttra några ord.

Införandet av kommunalfullmäktigeinstitutionen i en landskommun måste ju självfallet betecknas såsom ett stort framsteg på den kommunala självstyrelsens område.

Då Lappfjärds kommun på stämmorna den 13 september och den 1 december i år beslöt tillsättande av kommunalfullmäktige, må vi hoppas, att kommunen tog ett stort steg framåt på utvecklingens väg. Veterligen torde väl Lappfjärd vara den första av Österbottens sydliga kommuner, som infört kommunalfullmäktige. Vår kommun är således en föregångskommun i detta avseende. Men må kommunalfullmäktiges arbete bliva av en sådan art, att det kan tjäna som ett exempel för andra kommuner och till största gagn för vår egen. Därför tarvas vissa förutsättningar, som jag i korthet vill beröra. Det är kommunalfullmäktigemedlemmarna var för sig som efter bästa förmåga kan göra det arbete, som nu skall påbörjas, till ett gott, samhälligt och på samma gång fosterländskt arbete.

Allvar och ett redligt uppsåt av oss alla är den första förutsättningen. Ingen må komma till våra sammanträden med annat uppsåt än kommunens sanna bästa, det mål till vilket vi alla skall sträva. Hätskhet och tillmälen föranledda av personligt agg må vara fjärran från vårt arbete. Vi får ej förbinda sak vid person. Om olika meningar göra sig gällande, må de ej få föranleda personlig hätskhet och ofördragsamhet. Vi kunna vara förvissade därom att allt vårt arbete icke kommer att behaga kommunens alla medlemmar. Om därför besluten på våra sammanträden någon gång måste fattas genom omröstning, bör vi dock alla som en man stå bakom dem, ty vi bär alla lika stort ansvar för desamma.

Må alla hjälpa till att god ordning upprätt hålles vid våra sammanträden och må ingen undandraga sig att fritt och oförfärat yttra sin allvarliga uppfattning i för handen varande frågor! Utan laga orsak bör ingen vara borta från våra sammanträden! Alla bör bilda sig en egen uppfattning i de frågor som skall behandlas, ty härigenom skapas och stärkes självarbete hos oss alla.

Med dessa ord får jag förklara dagens sammanträde öppnat.”

Till ordförande för sammanträdet utsågs därpå J. V. Ingves.

Följde så att bestämma arbetssättet för fullmäktige, varvid man efter en längre diskussion beslöt att välja skild ordförande och skild sekreterare. Ett annat förslag gick ut på att ordföranden, därest han ej tillika ville vara sekreterare, skulle själv anställa sådan.

Därpå skreds till val av dessa funktionärer för innevarande år. Till ordförande valdes nämndeman Johan Viktor Ingves och till viceordförande bonden Viktor Rosenstedt. Till sekreterare utsåga folkskolläraren Frans Teir.

Härefter upptogs till diskussion frågan om huru protokollen borde föras vid fullmäktiges sammanträden, varvid man enades om att protokollen skulle uppta endast de olika förslag och meningsinriktningar som under diskussionen framkommit samt sist och slutligen fullmäktiges beslut, då däremot ett fullständigt referat av olika talares yttranden ansågs överflödigt.

För att underlätta fullmäktiges arbete i sin helhet tillsattes ett allmänt beredningsutskott bestående av häradsskrivare Leván, agronom Starcke, boställsarrendator Isak Öist, fattigvårdsstyrelsens ordförande Ingves och kommunalnämndens ordförande Pärus.

Till justeringsmän för fullmäktiges protokoll under året valdes Otto Pärus och J. V. Lillgäls. Angående sättet att sammankalla fullmäktige beslöts att en kort annons skulle införas i tidningarna ”Syd-Österbotten” och ”Suupohjan Kaiku” samt att föredragningslistan skulle anslås på kommunalstugans vägg.

Sedan sålunda frågorna om fullmäktiges arbetssätt voro understökade vidtog fullmäktige med anledning av följande frågor:

Föredrogs gjorda anbud vid hållen entreprenadauktion över gästgiveri- och skjutshållningen inom kommunen för fem år framåt från 1911 års början, över vilka anbud fullmäktige ägde att avgiva yttrande. Till gästgivare i Lappfjärd förordade fullmäktige Josef Ingves, som enligt fullmäktiges vetskap till allas belåtenhet omhänderhaft denna befattning. Till gästgivare i Mörtmark förordade fullmäktige bonden Viktor Norrback.

Ritning till brädfordring av Lappfjärds norra folkskola föredrogs för fullmäktige, som godkände ritningen samt förslaget till arbetets utförande, vilket av ekonomiutskottet för folkskolärendet uppgjort. Kommunalstämman har tidigare fattat beslut om arbetet samt tiden för dess vidtagande, 1910. Ritningen som avser att med enkla listverk höja skolbyggnadens utseende till det yttre, har uppgjorts av byggmästare Holmström, samt agronomen Johan Starcke.

Av guvernörsämbetet avfordrat yttrande om förslag till vården av sinnessjuka hänsköts till allmänna beredningsutskottet.

Till fattigvårdsinspektris utsågs fru Molander.

Syd-Österbotten 6.4.1910:

Flerhundraårig ria.

En gammal ria, vars ålder säkert uppgår till flera hundra år finns i Dagsmark by i Lappfjärd. Man vet med säkerhet att den åldriga byggnaden, vilken för närvarande ägs av bonden Ivar Westerback, använts i 5:te mans led och att dess föregående ägare avlidit vid hög ålder. Rian är för närvarande under flyttning men åtminstone i 100 år har den stått på samma plats sedan den förra gången flyttades. På en av rians väggar finns årtalet 1205, på en dörr 1231 men troligtvis har dock dessa tal tillkommit senare än den tid de ange. Rian är uppförd av hård kärnfrisk furustock, vilken i toppändan uppnår en tjocklek av en halv meter.

Syd-Österbotten 10.9.1910:

Stor eldsvåda i Lappfjärd.

Lappfjärd Östra folkskola nedbrunnen.

Vid halv 6-tiden i går på aftonen utbröt i Lappfjärd by en eldsvåda, som inom ett par timmar lade byns Östra folkskola i aska. Elden utbröt i slöjdsalen och spred sig därifrån inom kort till de angränsande rummen. Då branden observerades, hade elden nästan helt och hållet fått överhand i byggnadens inre. Brist på vatten och nödiga brandredskap försvårade även det första släckningsarbetet. Inom kort anlände likväl byns Frivilliga Brandkår till platsen med sprutor och andra redskap. Dessutom uppbådades annat släckningsmanskap och talrika hästar för vattenhämtningen. Att rädda byggnaden var emellertid redan otänkbart. Stora flammande lågor slogo ut genom fönster och tak. Arbetet måste därför koncentreras på räddande av närliggande byggnader. En i närheten varande byggnad, vilken använts som lokal för en småbarnsskola samt skolans uthus voro synnerligen starkt hotade, men lyckades man likväl skydda dem för eldens framfart.

Hela byggnaden med undervisningsmaterial och möbler samt största delen av lärare Rosenbacks lösegendom blevo däremot lågornas rov. Endast en obetydlig del därav lyckades man rädda. Ännu vid halv 9-tiden i går kväll var branden icke fullt släckt. Å den del av byggnaden dit elden sist spred sig och som innehöll ett lektionsrum, vilket ännu icke tagits i begagnande, stå väggarna upprätt, men är taket och inredningen helt och hållet förstörda, varförutom stockarna svårt skadats av branden, så att man torde bli tvungen att riva även denna del.

Orsaken till eldens löskomst är obekant, men antar man att branden förorsakats av att eleverna i slöjdsalen handskats ovarsamt med elden. Skolans lärare var vid brandens utbrott bortrest till Dagsmark.

Lappfjärd Östra folkskola uppfördes för blott några år sedan och har blott i två års tid använts för sitt ändamål. Den var egentligen avsedd till dubbelskola, ehuru det ena klassrummet ännu icke var färdigt inrett. Den nedbrunna skolan var försäkrad i Allmänna brandstodsbolaget för landet till ett belopp av 22 000 mark. Även lärare Rosenbacks lösegendom torde hava varit försäkrad.

Fortsättning i Syd-Österbotten 13 sept 1910:

Eldsvådan i Lappfjärd. Polisundersökningen i anledning av branden i Lappfjärd Östra folkskola hölls senaste lördag och konstaterades härvid att elden löskommit sålunda att några minderåriga gossar i slöjdsalen handskats ovarsamt med densamma. Läraren Henrik Rosenbacks lösegendom var för ett obetydligt belopp försäkrat i kommunens brandstodsbolag.

Lärarens tackannons i Syd-Österbotten 13 sept 1910:

För den snara och välvilliga hjälp flera personer lämnat mig i anledning av den timade olyckan vid Lappfjärd Östra folkskolas brand får på detta sätt till alla och envar jag frambära en ödmjuk tacksägelse.

Lappfjärd den 12 september 1910. Henrik Rosenback.

Artikel i Syd-Österbotten 8. 11 1910 om kommunfullmäktiges beslut:

Kommunalfullmäktige i Lappfjärd sammanträdde till möte å Ungdomshemmet i går och behandlade därvid frågan om uppförande av en ny byggnad i stället för den nedbrunna Kyrkobyns Östra folkskola. Det beslöts att den nya skolan skulle uppföras i tvenne våningar, varvid i nedre våningen tvenne lärosalar skulle förläggas och i den övre bostadslokaler för lärarpersonalen. En byggnadskommitté tillsattes som fick i uppdrag att anskaffa ritningar och kostnadsförslag för det nya skolhuset.

Syd-Österbotten 6.12.1910

Lappfjärd.

Till häradsdomare utnämnde häradsrätten i Lappfjärd och Sideby socknars samt Kristinestads landskommuns tingslag senaste lördag nämndemannen Johan Viktor Båsk från Dagsmark, vilken i 18 års tid tjänstgjort som nämndeman vid sagda häradsrätt.

Lagtima höstetinget i samma tingslag avslutades samma dag.