Tidningsartiklar från år 1939.

Syd-Österbotten 3.1.1939:

Folkminskningen fortgår i Sydösterbotten. Ökning endast i Kaskö, Övermark och Korsnäs.

Befolkningen i Lappfjärds församling minskade med 37 personer till 6 283. 115 barn föddes, varav 5 utom äktenskapet. 103 personer hade avlidit och den äldsta var en man på 92 år. 21 personer hade dött i lungsot. 38 par har gift sig under år 1938, 99 personer hade flyttat till församlingen och 148 hade flyttat bort.

I Kristinestads minskade folkmängden med 14 personer till 3 169 personer, mycket jämt mellan män och kvinnor. 42 barn föddes och 37 personer hade avlidit under året. 23 äktenskap hade ingåtts och 14 hade upplösts genom dödsfall och 2 genom skilsmässa. 104 personer hade flyttat till stadsförsamlingen medan 123 hade flyttat bort.

Också i Tjöck minskade befolkningen, senaste år med 13 personer till 1 523. 19 barn hade fötts och 16 personer hade avlidit. 3 personer hade dött i lungsot och den äldsta avlidna personen var en 84-årig man. 15 personer hade inflyttat medan 31 hade flyttat bort.

I Sideby församling fanns det vid årsskiftet 3 584 personer och det var 36 mindre än året innan. 67 barn hade fötts och 43 personer hade dött, 26 par hade gift sig, 50 personer hade flyttat in och hela 110 hade flyttat bort.

Kaskö minskade med 15 personer och Närpes med 79. Vasa hade den största ökningen, 445 personer till 31 136 totalt.

Syd-Österbotten 12.1.1939:

Dagsmark ungdomsförening höll sitt årsmöte den 8 januari kl. 14. Mötet öppnades med Modersmålets sång, varpå ordföranden Gunnar Gröndahl hälsade välkommen. Till ordförande för mötet valdes läraren Einar lind och till sekreterare fröken Hjördis Nylund.

Sedan årsberättelsen upplästs och kassaställningen delgivits, beviljades styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet. Då ingenjör Gunnar Gröndahl bestämt undanbett sig återval, valdes Eskil Backlund enhälligt till föreningens ordförande. Övriga styrelsemedlemmar blev Hjördis Nylund, Inga Klemets, Ellen Agnäs, Elin Storkull, Einar Lind, J. A. Wester, Frans Storkull, Selim Eklund, Gunnar Gröndahö och Eskil Norrgård. Till revisorer valdes J. V. Björklund och Frans Agnäs, med Otto Björklund som suppleant. Till buffetföreståndare återvaldes Ellen Agnäs, till kvinnlig överdejour Ellen Söderkvist, samt till manliga överdejourer Ragnar Norrgrann och Yngve Söderkvist. Till redaktörer för den handskrivna tidningen ”Försöka duger” valdes Gunnar Gröndahl och Inga Klemets.

Ordningsmän blev Emil Klåvus, handlanden J. A. Wester, Bertel Krook, Runar Grans, handlanden Erik Andersson, Frans Storkull och Selim Eklund. Till chef för biljettförsäljningen valdes Gunnar Långkvist.

Efter en kaffepaus konstituerade sig den nya styrelsen, varvid till viceordförande valdes Selim Eklund, till sekreterare återvaldes Inga Klemets och till kassör Hjördis Nylund.

(Hjördis Nylund var född 1910 i Kronoby och arbetade på mejeriet i Dagsmark. I september 1939 gifte hon sig med Urho Myllyniemi från Åbackan. Efter en tid flyttade paret till Kronoby och sedan till Högbacken i Vasa, där Urho drev ett snickeri).

Ungdomsföreningens idrottsklubb höll sitt årsmöte samma dag. Som ordförande fungerade läraren Einar Lind och som sekreterare Gunnar Gröndahl. Sedan årsberättelsen och kassaställningen föredragits beviljades styrelsen tacksam ansvarsfrihet. Den nyvalda styrelsen består av ordförande och sekreterare Frans Storkull, viceordförande Eskil Backlund, kassör Bertel Krook, samt Einar Lind och Gunnar Gröndahl.

Syd-Österbotten skrev den 19.1.1939 att kommunalfullmäktige i Lappfjärd nästan enhälligt valt Johan Lillkull från Dagsmark till ordförande för det kommande året. Viceordförande blev Karl Erland Holm från Lappfjärd och till sekreterare valdes A. E. Appel från Härkmeri.

I beredningsutskottet invaldes Lillkull, Holm och Appel plus Viktor Rosenstedt från Perus. Till revisorer valdes bland annat Emil Backlund och till suppleant Valdemar Rosengren. Samtliga ledamöter i fullmäktige och nämnder kommer att få 20 mk i arvode för varje möte. Utbyss ledamöter får dessutom skjutspeng, t.ex. från Dagsmark mellan 8-13 mark och från Uttermossa 15 mark.

Syd-Österbotten 19.1.1939:

Svenska folkpartiets lokalavdelning i Dagsmark höll sitt årsmöte senaste söndag i småskolan. Ordförande vid mötet var Frans Storkull och protokollet fördes av läraren Einar Lind.

Sedan kassaställningen delgivits, beviljades styrelsen och kassören ansvarsfrihet. Till ordförande återvaldes Frans Storkull, till viceordförande Erik Englund, sekreterare Einar Lind och till kassör E. Norrgård. Övriga i styrelsen blev Frans Agnäs, J. A. Wester och Frans Nygård. Samtliga dessa ledamöter är också ombud inom de olika distrikten inom byn och ytterligare tillsattes två ombud, nämligen Anselm Nygård och Josef Berglund.

Dagsmark lantmannagille höll möte på samma dag i småskolan. Till ordförande för mötet valdes Frans Storkull och till sekreterare Frans Agnäs.

Sedan årsberättelsen och kassaställningen föredragits beviljade styrelsen och kassören full och tacksam ansvarsfrihet. Till ordförande återvaldes Frans Storkull, som även är sekreterare, till viceordförande Lennart Nyström, kassör Frans Agnäs samt övriga styrelseledamöter E. Norrgård och Otto Björklund, suppleanter Axel Forslin och Gunnar Lillkull. Växtrapportör blev Erik Anders Klemets och förvaltare av gillets maskiner Otto Björklund. Revisorer blev Johan Lillkull och J. V. Björklund med Valdemar Rosengren som suppleant.

Gillet beslöt att även instundande sommar fortsätta med tävlingen i veteodling. I prisnämnden invaldes Erland Norrgård, Otto Björklund och Lennart Nyström. Gillesmedlemmar som vill delta i tävlingen, skall anmäla om detta åt Norrgård före den 1 juni. Hos lantbrukssällskapet beslöt gillet anhålla om en kurs i uppgörande av gödslings- och växtodlingsplan.

Syd-Österbotten skrev den 26.1.1939 att den 28.1.1939 öppnar Vasas biokung Nikolaus Philp en biograf i det nybyggda Fenniahuset i Lappfjärd. Från tidigare fanns det 2 biografer i Kristinestad, nämligen Arbetets Vänners biograf och Bio Dux, som hade öppnats 1938 i Wihuris fabrik nära Norrfjärden.

Fenniahuset började byggas sommaren 1938 av ett konsortium med kantor Eskil Erickson i spetsen och själva arbetet utfördes av byggmästaren Otto Ivars. I Fenniahuset inrymdes förutom biografen också ett resandehem med 8 rum på övre våningen. Ett kafé med matserveringen inreddes i nedre våningen och allt detta uthyrdes år Philp. Nikolaus Philp var född 1890 i Moskva, där hans finskfödda far hade en skoaffär. År 1919 köpte Philp sin första biograf i Vasa och småningom hade han hela 5 stycken där. Den sjätte öppnade han alltså i Lappfjärd.

Den första filmen som visades i Fennia-biografen hette Grevinnan Walewska med Greta Garbo i huvudrollen. Biografen var fullt modern med ”prima ERNEMANN maskiner och PHILIPS ljudinstallation”.

Förutom de utrymmen som N. Philp hyrde, så fanns det ytterligare tre affärslägenheter i gården. I den ena av dessa öppnade Alvar Westerlund en köttaffär i mitten av januari 1939. En L. Liljedahl meddelade i en annons den 26.1.1939 att han har öppnat en ”automobil- och velocipedremontverkstad” i Fennia-gården.

Syd-Österbotten 16.2.1939:

Kommunalfullmäktige i Lappfjärd granskade och godkände ritningar och arbetsbeskrivning till lägre folkskolan i Dagsmark svenska distrikt. I byggnaden inrymmes jämväl skolkök och källare för högre folkskolan, samt bostad för skolstäderskan. Att ansöka om fastställelse av ritningarna valdes A. E. Appel.

Uthusbyggnaderna vid Lappfjärds södra skola är förfallna och fullmäktige beslöt att nya uthus skall byggas.

Handlanden J. A. Wester från Dagsmark hade anhållit om en byggnadstomt från Berg hemman i Uttermossa. Fullmäktige förordade och priset fastställdes till 2 000 mark.

På grund av att socialministeriet inte hade godkänt ritningarna för kommunens nya kommunalhem, så beslöt fullmäktige om ett tre års uppskov med bygget.

Syd-Österbotten 25.2.1939:

Skidtävlan i Dagsmark. Dagsmark ungdomsförenings idrottsklubb anordnade skidtävlingar för sina medlemmar på söndagen. För seniorer var tävlingssträckan 20 km i ganska svår terräng. 6 deltagare startade och alla fullföljde loppet. Resultaten blev. 1) Ragnar Backlund tid 1,58, 2) Eskil Grans 2,00, 3) Runar Grans 2,00, 4) Eskil Agnäs 2,03, 5) Frans Lindfors 2,05, 6) Frans Storkull 2,05.

För juniorer och småpojkar var en bana uppdragen på 2,5 km. Pojkar under 14 år skidade 1 varv, 15-15 åringar skidade 2 varv och 17-18 åringar 3 varv. Resultaten blev: 1) Nils Grönlund skidade 1 varv på tiden 14,25, 2) Nils Lillkull 1 varv på tiden 14,42, 3) Nils Holmudd, 2 varv med en varvtid på 15,47, 4) Levi Hakala, 1 varv på tiden 15,50, 5) Arne Rosengren 1 varv på tiden 15,55, 6) Martin Lund skidade 3 varv med medeltiden 16,54 per varv.

Syd-Österbotten 4.4.1939:

Dagsmark andelsmejeri höll årsstämma den 29 mars i ungdomshemmet. Som ordförande fungerade bonden Emil Backlund och som sekreterare disponent Gunnar Mattsson.

Mejeriet har under år 1938 varit i gång 303 dagar. Den invägda mjölkmängden är 583 437 kg, d.v.s. en ökning med 63 747 mot tidigare år. Mjölkens medelfetthalt har varit 3,75 % mot 3,8 år 1937.

Mjölkens kvalitet, som under bedömts enligt reduktasprovning, har till 54 % varit av första klass, 30 % av andra klass, 13 % var av tredje klass och enliten del av fjärde klass.

Mjölkåtgången för 1 kg smör har varit 22,61 kg mot 22,69 kg år 1937. Av den invägda mjölken har 35 602 kg sålts som sådan, resten har använts till smörtillverkning och totalt tillverkades 24 251 kg, Smörets kvalitet har under året varit ganska jämn, för mejeriet erhöll från 51 veckobedömningar 11,39 poäng och 15,22 % vatten.

Mjölkens medelpris under det gångna året har varit 96,50 penni och i mjölklikvider har utbetalats till leverantörerna 562 237 mk.

Driftskostnaderna under året steg till 77 776 mk eller till 10,9 % mot 11,48 året innan. Av årets vinst som uppgick till 13 562 mk beviljades de båda i byn varande tjurföreningarna 1 000 mark var, dessutom gavs 1 000 åt Korsbäck by som grundplåt för bildande av en tjurförening. Resten av årsvinsten fonderades. Styrelsen och disponenten beviljades av stämman tacksam ansvarsfrihet.

Syd-Österbotten 6.4.1939:

Ab Pärus-Fors Oy höll sin ordinarie bolagsstämma på tisdagen i Rurik Nylunds hem i Dagsmark. I dividend för 1938 beslöts utdela 10 %. Dessutom beslöts tilldela Lappfjärds lantbruksklubb och Lappfjärds tuberkulosfond envar 500 mark. I direktionen återvaldes verkställande direktör Rurik Nylund, samt konsul Erik Tötterman och direktör Verner Grankull.

Syd-Österbotten 4.5.1939:

Högt pris för häst. Bonden Artur Mitts från Dagsmark har sålt ett 4-årigt stambokssto till ingenjör Axel Malmsten från Helsingfors. Stoet var fallet efter Erakon-Peikko och priset inte mindre ån 30 000 mark. På en nyligen hållen hästutställning i Lappfjärds bjöds det 25 000 för en annan lika gammal häst, också fallen efter Erakon-Peikko men den säljaren godtog inte det anbudet.

I Syd-Österbotten den 25 maj 1939 fanns ett referat från kommunalfullmäktiges möte i Lappfjärd. Det största beslutet var att ett nytt pärttak skall sättas på spannmålsmagasinet invid kyrkan.

I Syd-Österbotten den 3 juni 1939 annonserade Lappfjärds församling att kyrkoskatterna eller ”Kyrkliga uppbörden” skall betalas. Den tiden skulle alla skatter och avgifter betalas kontant, inte via bank som i dag. I Dagsmark skulle skatten betalas åt kyrkoekonomen på Elvira Eklunds kafé, i Korsbäck hos J. H. Liljedahl och i Perus hos Emil Rosenstedt. Debetsedlar kunde fås på Andelshandelns alla filialer men då sådan saknades i Dagsmark kunde de fås hos handlande Erik Andersson.

Tidningen Syd-Österbotten behandlade under sommaren 1939 i så gott som alla nummer de oroligheter som råder nere på kontinenten. Ett krig verkar oundvikligt och i början på september så utbryter det krig som direkt börjar kallas för det andra världskriget. Tidningen anar att Finland i något skede kommer att dras med i kriget och alla dessa händelser dominerar nyhetsflödet helt. Tyvärr hamnar de lokala nyheterna helt i skymundan.

Syd-Österbotten 14.9.1939:

Dagsmark lantmannagille sammanträdde senaste torsdag kväll i småskolan. Främst på dagordningen stod anskaffandet av bigödsel till nästa vår, då man befarar brist på varan till följd av krigsutbrottet. Vidare beslöt gillet inköpa en kalkspruta för uppsnyggning av fähusen invändigt. Frans Agnäs och Axel Forslin fick i uppdrag att inköpa en sådan spruta. En skördefest skulle gillet som vanligt anordna även i höst, vid lämplig tidpunkt i oktober.

Spannmålsprisen diskuterades även. Andra konsumtionsvaror stiger dag för dag, bigödselpriserna springer i höjden och arbetslönerna går uppåt, varför de församlade jordbrukarna uttalade sitt missnöje med spannmålens prissättning och ansåg det naturligt, att prisen på lantbruksprodukter skall få stiga på samma sätt som prisen överhuvud stiger och kommer att stiga. På så sätt skulle inte odlarna behöva avhålla sig från utbud och inga störningar inträffa på marknaden, menade man.

Syd-Österbotten 23.9.1939:

Kristinestad har under en längre tid varit utan stadsdirektör och fullmäktige valde efter omröstning Georg Dahlström till ny sådan. Han hade också en gång tidigare blivit vald men kunde då inte ta emot tjänsten på grund av ohälsa.

Syd-Österbotten 7.10.1939:

Utdelningen av sockerkorten i Lappfjärd kommun vidtar torsdagen den 12 oktober kl. 9 och dessa erhålles i Dagsmark hos bonden Viktor Björklund. De personer som inte är i tillfälle att själva avhämta sina köpkort, kunna anlita befullmäktigade ombud. Blanketter för fullmakter kan avhämtas i närmaste handelsbutik.

Ransonerna består av 350 g socker per person och vecka. Samtliga personer i ett matlag har rätt till egen ranson. Matlagets personförteckning kommer att jämföras med mantalslängd, vallängd eller annan kommunal personförteckning. Allmän regel är att köpkort utges åt alla, som bor varaktigt i kommunen.

Syd-Österbotten skrev den 17.10.1939 om kriget nere på kontinenten och om de förhandlingar som statsrådet Paasikivi och de andra delegaterna för med de styrande i Moskva. I Finland förbereder man sig för krig och den 14 oktober stiftades lagen om arbetsplikt i krigstid. Varje kommun har att utse en arbetspliktnämnd, som skall granska att lagen uppfylls. Arbetsplikten gäller alla män och kvinnor som har fyllt 18 år men inte de som fyllt 60. Alla är skyldiga att utföra arbete, som direkt eller indirekt gagnar det finska försvaret. Befriade från arbetsplikt är de personer som vårdar barn eller sjuka, och de som är i krigstjänst.

Befolkningsskyddsmyndigheterna ålägger alla gårdsägare att anskaffa lämpliga gardiner och att det skall ordnas mörkläggningsövningar i kommunerna. Ingen reklambelysning får användas efter den 17 oktober. ”Ljuset får inte synas någonstans, inte ens i misstag” är den enkla grundregeln som gäller. Bland de många reglerna kan nämnas att innebelysning i motorfordon inte får användas. Framlamporna måste också förses med sådana avbländningsanordningar att ljuset inte syns uppåt. Samma regel kommer också att gälla baklampan och stoppljuset. Ficklampor får användas men mycket sparsamt.

Syd-Österbotten den 19.10.1939 skrev att Runar Rosengård som körde Haglunds buss från Björneborg till Kristinestad kolliderade med en cyklist i Lålby. Cyklisten var handlanden Michael Mangs från Tjöck, som var på väg till tinget i Lappfjärd, där han fungerade som nämndeman. Mangs som hade solen i ögonen och därför hade hatten neddragen, märkte inte den mötande bussen utan korsade vägen då han skulle in till Lappfjärd. Rosengård försökte väja till vänster, för att Mangs skulle hinna över men kollisionen kunde inte undvikas och Mangs dog ögonblickligen.

I och med dödsfallet miste Tjöck en av sina mäktigaste män. Han var född i Pjelax 1887 men blev handelsman i Tjöck och han var med i de flesta organisationer som en mycket drivande man.

Syd-Österbotten 26.10.1939:

Andelsstämmor i Dagsmark.

Dagsmark elektricitetsandelslag sammanträdde till höststämma den 22 oktober i byns småskola. De i tur avgående styrelsemedlemmarna J. V. Björklund och Frans Agnäs återvaldes. För nästa år beslöts att sänka kilowattpriset för andelslagets medlemmar från 4 mk till 3, 50 medan utomstående abonnenter fortfarande skall betala 4 mk.

Dagsmark telefonandelslag höll sin höststämma omedelbart efter ovan nämnda stämmas slut. Den i tur avgående styrelsemedlemmen Erik Anders Klemets återvaldes. Till revisorer valdes J. V. Björklund och Frans Storkull.

Syd-Österbotten skrev 28.10.1939 att förutom sockret är nu också kaffe satt på kort. Ransonen per person och månad kommer att bli 250 g. I alla tidningar förekommer det nu råd, hur man skall klara sig i krig, hur bygga skyddsrum och så vidare. Alla vet att Paasikivi och hans följe flera gånger har besökt Moskva för förhandlingar men ännu har det inte kommit ut vad de handlar om.

Syd-Österbotten 28.10.1939:

Dagsmark andelsmejeri höll sin höststämma i går. Ordförande vid stämman var Valdemar Rosengren och sekreterare A. Mattsson.

Styrelsens verksamhetsberättelse för årets tio första månader föredrogs och godkändes. ur berättelsen framgick, att mejeriet under ifråga varande period varit i gång 228 dagar, varunder invägts 461 340 kg mjölk eller 2 023 kg per dag. Den invägda mjölkmängden var under motsvarande period i fjol 439 089, varför en avsevärd ökning föreligger. Mjölkens medelfetthalt var 3,72 %. För mjölken utbetalades till leverantörerna 450 492 mk eller i medeltal 97.6 penni per kg. Till leverantörerna såldes 1 387 kg smör för ett medelpris av 26,77 mk, till återförsäljare i Kristinestad och Lappfjärd 2 347 kg för sammanlagt 65 246 mk och till Mejeriförbundet Enigheten 14 833 kg för 390 813 mk. För försåld helmjölk inflöt 36 337 mk, för grädde 9 339 mk och för skummjölk 3 599 mk.

Mejerites statslån avkortades med 20 000 mk, varför på detsamma nu återstår 100 000 mk. Särskilda reparationer på mejeribyggnaden drog en kostnad på 7 500 mk.

Från styrelsen var i tur att avgå Erland Norrgård och Anselm Nygård, vilka återvaldes. Till revisorer valdes Emil Backlund, Viktor Björklund och Enigheten. Slutligen beslöts att prenumerera på tidskriften Lantmän och Andelsfolk åt samtliga medlemmar.

Syd-Österbotten, tisdagen den 5 december 1939:

Dödsolycka i Dagsmark.

Bonde från Bötom funnen döende på landsvägen efter nattligt fall från kärran.

Enligt vad som i går meddelades till polismyndigheterna i Lappfjärd, hade en bilförare från Dagsmark senaste fredag morgon på landsvägen nära nämnda by funnit bonden Juho Mäenpää liggande i medvetslöst tillstånd och blödande från öronen. Den skadade fördes omedelbart till sjukhuset i Kristinestad, där han dock kort därpå avled till följd av brott på skallbasen. Saken kom myndigheternas kännedom först i går måndag då dödsfallet anmäldes till kyrkoherdeämbetet i Bötom.

Vid polisundersökningen har det framgått, att Mäenpää natten mellan torsdagen och fredagen farit med spannmålslass till en kvarn i Lappfjärd. På återvägen hade han tydligen fallit av kärran och skadat sig. Hästen hade sedan fortsatt till en gård i Bötom. Det kan knappast vara fråga om något rån, enär Mäenpää hade 1,700 mk i kontanter på sig, då man fann honom. Polisundersökningen hann emellertid icke avslutas i går, bl.a. hann man icke höra den chaufför, som fann Mäenpää på vägen, och några personer i hans sällskap. 

Syd-Österbotten i december1939:

Så gott som alla tidningar som utkom i december handlade enbart om vinterkriget som bröt ut 30 november 1939. Myndigheterna var snabba med att införa krigscensur, så tidningarna är fyllda med granskat material. På ledarplats beklagar Syd-Österbotten att Finland med en befolkning på 4 miljoner står helt ensamt mot Sovjetunionens 180. Den hjälp som Finland har hoppats få av grannländerna har uteblivit och tidningen frågar om det är lilla Finlands sak att motarbeta kommunisternas framfart i Europa.