anna Hansdåtter klemets avtal med drängen.

Torpare Kontrackt

Härmedelst antager jag Bonde Enckan anna Hansdåtter klemets Drängen Johan Gustaf Häggblom ifrån Dagsmark by, till torpare under mitt innehafvande klemets skattehemman, bäläget i Dagsmark by emot villkor, nämligen

  1. till åcker får Torparen upodla på södra sidan om ån, på hemskiftet i den så kallade Kellmåssan fyra /4/ tägar etthundradetjugo/120/ famnar lång och fem /5/ famnar breda begynnande ifrån Lappfierds skogs rå, och Längs med Eric Ericsson Klemets rå, –
  2. Tomtrum får Torparen på södra sidan om ån, på den sandkullan som är fast vid hemmanets åckers gård emot villkor att Torparen skall uttgöra årligen efter fyra /4/ års förlopp ett dagsvärke i varje månad med gårdens kost, denna torpjord får Torparen bibehålla i sin och sin hustrus lifstid men sedan efter bådas död skall dett till falla hemmanet igen, i dett stånd dett då befinnes uttan vidare bekostnad, detta Kontrackt hafver vij med våra egenhendiga bomärken i till kallade Vittnes närvaro bestyrckt af Dagsmark by den 14 de November 1846.

Anna Hansdotter Klemets

Bonde Enckan i Dagsmark by (bomärke)

Med föregående Villkor är jag alldeles nöjd.

Johan Gustaf Häggblom

Ifrån Dagsmark by (bomärke)

Bevittnar Johan Henricson Båsk     Matts Båsk

2 äld. Bonden (bomärke)                  Torpare (bomärke)