”Nya” hemman på Lillkull nr 5.

Nya hemman vid storskiftet 1900-1912.

Förändringarna var verkligt stora i hur hemmanen såg ut före och efter det senaste storskiftet. En bonde hade vanligtvis ett tiotal skiften som var utspridda över hela byn, vilket betydde att en stor del av bondens tid gick åt att förflytta sig mellan de olika skiften. Om man ser till helheten så var storskiftet verkligt nödvändigt men tyvärr så fanns det några bönder som bodde centralt på Sebasbackan som måste flytta ut till nya ställen. De som blev flyttade till Palon, Klemetsändan och till Korsbäck var i regel nöjda med det nya hemmanet medan de som måste flytta till de avlägsna trakterna på Åbackan, nära rån till Bötom protesterade och besvärade sig. Besvären avslogs dock i delningsrätten och storskiftet genomfördes såsom lantmätare Sten Nilsson hade föreslagit.

Här nedan finns förteckningar som visar hur många skiften varje bonde på Lillkull hemman fick efter storskiftet och var de fanns. Hemmanets storlek i hektar syns också, uppdelat i:

-Åker (åker är ett skifte som plogas, harvas och gödslas varje år)

Äng (äng är ett skifte som växer vilt utan att brukas eller gödslas. Med andra ord så skördar man det som råkar växa)

Odlingsbar mark (mark som är möjlig att odla upp till åker)

Skog.

Varje liten figur och skifte graderades mellan 0 till 10 enligt hur bra och värdefull marken var. Om ett skifte fick graden 0 så var det helt värdelöst, till exempel ett berg. Om ett skifte fick graden 10 så var det den absolut bästa som fanns inom byn. Talet som finns efter =tecknet avser just det graderade värdet och det är det mest intressanta talet, som visar det verkliga värdet på nya hemmanet.

På kartorna är det hemskiftet som är utmärkt med blå linje.

Uppgifterna om de olika hemmens storlek är tagna ur ”Dagsmark Skifteslags Delningsinstrument över storskiftesregleringen 1904-1906”.

Kartorna är från Riksarkivet i Helsingfors.

Uppgifter har också tagits ur Gunnar Gröndahls bok ”Tillbakablick på Storskiftesregleringen i Dagsmark by åren 1900-1912”.

Vid det tidigare storskiftet år 1793 klövs Lillkull hemman nr 2 i två nya hemman, som fick numren: 5:1 och 5:2. Fram till slutet på år 2015 har Lillkull hemmanet kluvits flera gånger och består i dag av 289 olika lägenheter. Alla lägenheter på Lillkull hemman har i dag en total areal om 314 hektar.

Lillkull 5:1.

Hemmanet beläget ”åp Brobackan, fö Westeras”.

1 Lillkull

0,0834 mantal som utgör 2/13 mantal av Lillkull hemman, ägdes av bonden Erik Anders Josefsson Rosenback (1854-1916), tog senare namnet Lillkull och hans hustru Vilhelmina, f. Lillkull, som kallades ”Broback Mina”. Hemmanet övertogs sedan av deras son, bonden och handelsmannen Erik Anders, som tog namnet Rosengård, som var både bonde och handelsman. Hemmanet såldes sedan ut i delar och har sedermera fått flera nya ägare.

Erik Anders och ”Broback Mina” fick sina ägor i 3 skiften: ett hemskifte på Brobackan, ängar i Börkmossan och skog i Svartmossan ovanför Lillsjö.

-åker                                   9,128 ha = 4,6750

-äng                                    9,360 ha = 0,7377

-odlingsbar mark               0 ha = 0

-skog                                  43,284 ha = 3,1818

Totalt                                  61,772 ha = 8,5945

Bostadstomt på figuren 1413, torptomter på 1419, 1428 och 1562. Figur 1559 är en ritomt.

(Vill du läsa mera om Rosengårds och Westers butiker, så klicka här!)

Lindell 5:2.

Hemmanet beläget i Klemetsändan.

2 Lindell

0,0417 mantal som utgör 1/10 mantal av Lillkull hemman, ägdes av bonden Karl Viktor Lindell (1876-1941). som kallades för ”Kånstonas Kalle” och Vendla Maria, som tidigare varit gift med Erland Henriksson Lillkull. Erland Lillkull var bror till ”Broback Mina” och till Josef, han som dog i gruva i Syd-Afrika år 1904. Hemmanet övertogs sedan av sönerna Arthur och Valter Lindell och hemmanet är fortfarande i släktens ägo.

Karl Viktor Lindell fick sitt nya hemman i 4 olika skiften: ett hemskifte, i Myron mot Storliden, på Storåsen eller Bergåsen och på Dragåsen.

-åker                                   6,819 ha = 3,9623

-äng                                    4,219 ha = 2,0154

-odlingsbar mark               0,250 ha = 0,1125

-skog                                  17,745 ha = 2,5043

Totalt                                  29,033 ha = 8,5945

Bostadstomt på figuren 977.

Sjöholm 5,3, hette tidigare Gammelgård.

Hemmanet beläget bakom Bergåsen, ner mot Lillsjön.

3 Sjögård

0,0417 mantal som utgör 1/10 mantal av Lillkull hemman, ägdes av bonden Karl Erik, Johansson Lillsjö (1853-1929), som bytte namn till Sjöholm. Detta hemman köpte Karl Erik på auktion år 1901 och det hade tidigare ägts av Josef Henrik Lillkull, som var kusin bland annat till ”Broback Mina” och till den Josef Lillkull som dog i Syd-Afrika. Karl-Erik flyttade sin gård till detta hemman och den stod tidigare bredvid Blomkvists gård ungefär där Brobergs gård står i dag. Hemmanet togs över av sonen Erik Anders Sjöholm och sedan av dennes son Runar Sjöholm. Hemmanet ägs i dag av utomstående.

Karl Erik Sjöholm fick sitt nya hemman i ett skifte bakom Bergåsen ner mot Lillsjön.

-åker                                   4,595 ha = 1,6847

-äng                                    12,920 ha = 5,0525

-odlingsbar mark               5,075 ha = 0,7638

-skog                                  29,401 ha = 3,9583

Totalt                                  51,991 ha = 11,4593

Torptomt på figurerna 2665 och 2700. En ria stod på 2664.

Blomqvist 5:4.

Hemmanet beläget i Kiaskroken.

4 Blomqvist

0,0409 mantal som utgör 11/112 mantal av Lillkull hemman, ägdes av bonden Karl Blomkvist (1856-1909) som kallades för ”Smidi Kalle” och det togs sedan över av sonen Selim Blomkvist och det är fortfarande i släktens ägo.

Karl Blomkvist fick sitt nya hemman i 5 olika skiften: hemskiftet i Kiaskroken, i Söderåkrin på andra sidan ån upp till Bymossen, i Myron på Åbackan, på Dragåsen och på Storåsen el Bergåsen.

-åker                                   6,355 ha = 4,1940

-äng                                    6,161 ha = 2,4270

-odlingsbar mark               7,918 ha = 1,0448

-skog                                  31,268 ha = 3,5889

Totalt                                  51,702 ha = 11,2547

Gårdstomt på figur 1008.

Vill du läsa mera om släkten Blomkvist och deras gård, så klicka HÄR!

Rosengård 5:5.

Hemmanet beläget ”fö Nyströmas”.

5 Rosengård

0,0409 mantal som utgör 11/112 mantal av Lillkull hemman. Hemmanet ägdes tidigare av Josef Eriksson Lillkull, som var son till ”Pelas Erk”, sedan av Josef Lillkull och hans hustru Anna Kajsa Lillkull, dotter till ”Rebeck Kalle”. Då Josef dog i gruvolycka 1904 så sålde änkan Anna Kajsa hemmanet år 1905 åt Josefs systerson bonden och blivande handelsmannen Erik Anders, Andersson Rosengård och sedan övertogs det igen år 1908 av änkan Anna Kajsa Lillkull, som gift sig med Niklas Nyström.

Erik Anders Rosengård fick sitt nya hemman i 4 olika skiften: hemskiftet, i Myron på Åbackan, på Dragåsen och på Storåsen el Bergåsen.

-åker                                   7,187 ha = 3,8934

-äng                                    4,939 ha = 2,1734

-odlingsbar mark               9,396 ha = 1,2676

-skog                                  26,751 ha = 3,9203

Totalt                                  48,273 ha = 11,2547

Gårdstomt på figurerna 983 och 989.

Lund 5:6.

Hemmanet beläget på Sånan.

6 Lund

0,0223 mantal som utgör 3/56 mantal av Lillkull hemman, ägdes av bonden Karl, Gustavsson Lillkull (1840-1914) som också kallades för ”Rebeck Kalle”. Hemmanet övertogs sedan av dottern Adelina och hennes man Josef Rosenback från Krook och sedan av deras barn Anselm och Selim Lillkull och det har sedan sålts åt utomstående.

Vill du läsa mera om detta hemman, så klicka HÄR!

Karl Lillkull, som kallades ”Rebeck Kalle” fick sitt nya hemman i 3 olika skiften: hemskiftet, i Börkmossan och på Storåsen el Bergåsen.

-åker                                   4,813 ha = 3,1151

-äng                                    7,865 ha = 1,0463

-odlingsbar mark               0 ha = 0

-skog                                  14,124 ha = 1,9775

Totalt                                  26,802 ha = 6,1389

Gårdstomt på figuren 1888. Ria på figuren 1893.

Löfgren 5:7.

Hemmanet beläget på A-sidon nära Lillbron.

7 Löfgren

0,1042 mantal som utgör 1/4 mantal av Lillkull hemman, ägdes av bonden Viktor Reinholdsson Lillkull (född 1868), som också kallades för ”Pelas Viktor”. Hemmanet övertogs av Axel Lillträsk, som sålde ut det i delar åt utomstående.

Vill du läsa mera om detta hemman, så klicka HÄR!

Pelas-Viktor fick sitt nya hemman i 4 olika skiften: hemskiftet, i Lillsjö på Bergåssidan, Stormossaskiftet upp mot Kornbäcken och i Stornäset nära rån till Bötom.

-åker                                   34,446 ha = 12,8324

-äng                                    31,064 ha = 8,3354

-odlingsbar mark               31,854 ha = 6,2684

-skog                                  104,681 ha = 11,1580

Totalt                                  202,046 ha = 38,5942

Gårdstomter på figurerna 1815 och 1823, torptomter på 1807, 2934, 2729 och 829. Trädgård på 1817

Berg 5:8.

Hemmanet beläget i Norrviken.

8 Berg

0,0173 mantal som utgör 1/24 mantal av Lillkull hemman, ägdes av bonden Niklas Kaivo-oja (född 1858) som var gift med Sofia Berg. Hemmanet togs sedan över av Arthur Berg och hemmanet är fortfarande i släktens ägo. Bostadsbyggnaden som flyttades till Norrviken stod tidigare mellan Nylundas sågen och det som i dag kallas för ”Pelas Gunnaras”.

Vill du läsa mera om detta hemman, så klicka HÄR!

Niklas Kaivo-oja fick sitt nya hemman i 2 olika skiften: hemskiftet runt Norrviken och skog på Bergåsen eller Storåsen.

-åker                                   2,300 ha = 0,9816

-äng                                    8,403 ha = 3,6776

-odlingsbar mark               0 ha = 0

-skog                                  14,420 ha = 1,7731

Totalt                                  25,123 ha = 6,4323

Gårdstomter på figurerna 1815 och 1823, torptomter på 1807, 2934, 2729 och 829. Trädgård på 1817

Nylund 5:9.

Hemmanet beläget på A-sidon.

9 Nylund

0,0347 mantal som utgör 1/12 mantal av Lillkull hemman, ägdes av bonden och sågägaren Viktor Nylund (1873-1936) och det övertogs sedan av sonen Rurik Nylund. Numera är största delen av hemmanet i familjen Norrviks ägo.

Vill du läsa mera om affärsmannen Viktor Nylund, så klicka här!

Viktor Nylund fick sitt nya hemman i 4 olika skiften: hemskiftet på A-sidon, på Storängen i Villuri, på Bergåsen och i Stormossan.

-åker                                   9,840 ha = 4,1944

-äng                                    7,743 ha = 2,8814

-odlingsbar mark               3,991 ha = 1,1970

-skog                                  55,840 ha = 4,5919

Totalt                                  77,414 ha = 12,8647

Gårdstomter på figurerna 1867 och 2874. Torptomter på 1838 (Söderqvistas), 1854, 1856 och 1858.

Sten 5:10.

Hemmanet beläget på A-sidon.

10 Sten

0,0521 mantal som utgör 1/8 mantal av Lillkull hemman, ägdes av bonden Josef Mattsson Lillkull (1851-1917), som också kallades för ”Pelas Josip”. Hemmanet övertogs sedan av sonen Johan, alltså ”Pelas Jåhan” och dottern Amanda Agnäs.

Vill du läsa mera om detta hemman och släkten, så klicka HÄR!

Josef Lillkull fick sitt nya hemman i 4 olika skiften: hemskiftet på A-sidon, i Lillsjö, på Bergåsen och i Stormossan.

-åker                                   11,597 ha = 6,2457

-äng                                    14,779 ha = 4,7479

-odlingsbar mark               10,447 ha = 1,9177

-skog                                  56,951 ha = 6,3857

Totalt                                  93,774 ha = 19,2970

Gårdstomt på figur 2862 och en torptomt på 2830 (Ekbergs).