Nya folkskolan förstörd i brand 7 juni 1905.

Syd-Österbotten 10.6.1905:

 Eldsvåda med förlust av människoliv.

Senaste onsdag omkring kl. ½ 5 e. m. kom elden lös i den under byggnad varande nya folkskolan i Lappfjärd. Trots det att halftannat tiotal arbetare vid tillfället var därstädes i arbetet, lyckades man ej få elden släckt, utan nedbrann byggnaden till grunden. Alla arbetare hann inte ens rädda sig utan blev timmermannen Karl Erik Agnäs lågornas rov.

Från skolbyggnaden spred sig elden till följd av den starka nordliga vinden till angränsande gårdar, men lyckades man rädda alla andra utom karaktärsbyggnaden å hemmanet Håks, vilken förstördes få att endast de förkolnade yttre väggarna återstod. På kilometers avstånd från brandstället belägna byggnader antändes liksom också komposthögarna å under vinden belägna åkrar fattade eld, men släcktes i tid. Då faran för byn, som låg under elden, såg hotande ut. anhölls om en brandspruta från staden, varför frivilliga brandkårens chef reste ut med en sådan. Vid framkomsten var dock eldfaran redan överstånden.

Angående eldens löskomst var man först något okunnig, men torde numera vara avgjort, att den uppstått genom oförsiktig tobaksrökning. Man var just sysselsatt med att dikta väggarna och för ändamålet fanns en mängd blår och drev i byggnaden. Likaså var på mellantaket samlad en hel hop mossa för takfyllningen. Med ens syntes lågorna flamma upp på golvet i norra ändan, men förrän alla hann ned från ställningarna hade lågorna omringat den ovannämnde sjuttioåringen, så att han inte hittade ut. Av hans kropp hittades efter branden blott några förbrända rester.

Skolbyggnaden, som var avsedd till dubbelskola, och nu redan torde ha varit värd omkring 10,000 mk, var försäkrad i socknens eget brandstodsbolag för nämnda summa och den nedbrunna bondgården som redan var något förfallen, till 1.000 mk.

Lasses kommentar till artikeln: 

Enligt en artikel i Syd-Österbotten från augusti 1904, så är det sågägaren Viktor Nylund som skall bygga den norra folkskolan på entreprenad för 1 800 mark. Här måste det vara fråga om uthusbyggnaden och inte själva skolbyggnaden, alltså den som förstördes i en brand 1905. Alternativt så är det fråga om enbart stenfotsarbete, eftersom det ofta gavs ut på en skild entreprenad.

Enligt en kort notis i Syd-Österbotten 20 augusti 1904, så är det sågägaren Viktor Nylund från Dagsmark som för 1 800 mark skall uppföra den norra folkskolan.